Quarter 4/2016

และประหยั ด โดยไม ลดสมรรถนะตรงจุ ดอื่ นใดใน เครื่ องยนต ”

การทดสอบนำไปสู ความเห็ นชอบ ด วยเหตุ นี้ ที มวิ จั ยจึ งเร งคิ ดค นและจั ดส งน้ ำมั นโมบิ ล 1 ใหม สู ตรต นแบบสำหรั บการทดสอบในระดั บที่ ใหญ ขึ้ น และมี การประเมิ นผลโดยกลุ มผู ผลิ ตยานยนต ผลการ ทดสอบบ งชี้ ว าน้ ำมั นที่ เป นนวั ตกรรมใหม นี้ เป นทางออก สำหรั บความท าทายและสามารถใช งานได จริ ง จากั วร , แลนด โรเวอร , ปอร เช และกลุ มโฟล ค- สวาเกน ทั้ งหมดเห็ นชอบกั บสู ตรโมบิ ล 1 ใหม ซึ่ งขณะนี้ มี วางจำหน ายแล ว คาร ล ดั มส ผู อำนวยการ ด านวิ ศวกรรมขั้ นสู งระบบส งกำลั งและกลยุ ทธ ระบบ ส งกำลั งของปอร เช กล าวว า “สู ตรโมบิ ล 1 ESPx2 0W-20 ความหนื ดต่ ำให ประโยชน ด านสมรรถนะ เครื่ องยนต ที่ ต องให ความสนใจกั นที เดี ยว เพราะตรง กั บความต องการของยานยนต ระดั บพรี เมี ยมของเรา และยั งปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช เชื้ อเพลิ งให กั บ ผู ขั บขี่ ของเราด วย”

โมบิ ล 1 สี เขี ยว * ความพยายามของที มบรรลุ ผลเป นโมบิ ล 1 ESPx2 0W-20 น้ ำมั นเครื่ องที่ มี สี เขี ยวจริ งๆ ซึ่ งมี ความแตกต าง จากโมบิ ล 1 สู ตรอื่ น ในระหว างการพั ฒนา มี การบั นทึ ก ข อมู ลว านวั ตกรรมน้ ำมั นเครื่ องสั งเคราะห ความหนื ดต่ ำ ที่ จะช วยปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช เชื้ อเพลิ งได ถึ ง ร อยละ ๔ โดยไม บั่ นทอนสมรรถนะและความทนทาน ของเครื่ องยนต เบนซิ นและเครื่ องยนต ดี เซล ที มวิ จั ย และกลุ มที่ ปรึ กษาผู ผลิ ตอุ ปกรณ ต นแบบ ได นำเสนอข อมู ลเกี่ ยวกั บประสิ ทธิ ภาพของน้ ำมั น สู ตรใหม นี้ ต อผู ผลิ ตยานยนต หลั กหลายรายในยุ โรป และได รั บความสนใจอย างรวดเร็ ว ข อมู ลจากการทดสอบ ประสบความสำเร็ จในการเปลี่ ยนมุ มมองของผู ผลิ ต ยานยนต เกี่ ยวกั บน้ ำมั นเครื่ องที่ เคยเป นสิ นค าโภคภั ณฑ ให กลายเป นส วนประกอบจำเป นพื้ นฐานในการออกแบบ เครื่ องยนต สมั ยใหม ซึ่ งสามารถมี ส วนส งเสริ มความ พยายามที่ จะลดการปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด

สุ ภาพร โพธิ บุ ตร แปลและเรี ยบเรี ยงจาก เว็ บไซต Energy Factor by ExxonMobil

ซึ่ งเป นแหล งรวมความรู เรื่ องพลั งงานจากเอ็ กซอนโมบิ ล ติ ดตามข าวสารและแบ งป นได ที่ EnergyFactor.com

* ผลิ ตภั ณฑ นี้ ยั งไม ได จำหน ายในประเทศไทย

Powered by