Quarter 4/2016

(จากซ ายไปขวา) มร. สตี เฟน ซี . สแปนเคก คุ ณสมิ ทธิ์ เที ยมประเสริ ฐ และ มร. เดวิ ด เอช. เล็ ดลี่ เข าเฝ าพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช

ใต้ ร่ มพระมหากรุ ณาธิ คุ ณ

ÇÒÊ¹Ò »ÃÐÊÔ ·¸Ôì ¨Ù µÃС٠Å

อย างแจ มชั ดถึ งการได เข าเฝ า นั บเป นจุ ดสู งสุ ดของการ ทำงานในประเทศไทย ผมเก็ บภาพที่ พระองค ทั กทายผม ด วยการจั บมื อไว ในห องรั บแขกที่ เมื องฮิ วสตั น รั ฐเท็ กซั ส และอี กสองภาพก็ ตั้ งอยู ที่ ห องทำงานของผม” คุ ณสแปนเคก เล าให ฟ งว าการเข าเฝ าพระบาท สมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช เมื่ อกว า ๒๐ ป ที่ แล ว นั บเป นเรื่ องเหนื อความคาดหมาย เนื่ องจาก มร. ลี เรย มอน ประธานและ CEO บริ ษั ท เอ็ กซอน คอร ปอเรชั่ น ซึ่ งเดิ นทางไปร วมประชุ ม APEC ที่ เมื องจาร กาตาร แสดงความจำนงที่ จะมาเยี่ ยมเอสโซ ประเทศไทย เพื่ อฉลองความสำเร็ จในการดำเนิ นธุ รกิ จ ในประเทศไทยครบ ๑๐๐ ป และเข าเฝ าพระองค เพื่ อ ถวายเงิ นโดยเสด็ จพระราชกุ ศลตามพระราชอั ธยาศั ย อย างไรก็ ตาม ปรากฏว า มร. เรย มอน ติ ดภารกิ จ บางประการ ทำให ไม สามารถเดิ นทางมาประเทศไทยได บริ ษั ทฯ จึ งแจ งเรื่ องดั งกล าวให สำนั กพระราชวั งทราบ ดั งนั้ น คุ ณสแปนเคก และผู บริ หารของเอสโซ ประเทศไทย ในขณะนั้ น คื อ มร. เดวิ ด เอช. เล็ ดลี่ ประธานกรรมการ และกรรมการผู จั ดการ กรรมการอี กสองท านคื อ คุ ณสมิ ทธิ์ เที ยมประเสริ ฐ คุ ณสมิ ต หรรษา รวมทั้ ง คุ ณพงษ ศั กดิ์ คุ ณากรณ ประมั ตถ ผู จั ดการฝ ายประชา- สั มพั นธ จึ งได มี โอกาสเข าเฝ าในเดื อนพฤศจิ กายน ๒๕๓๗

พระมหากรุ ณาธิ คุ ณของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช เป นที่ ประจั กษ ต อ ทุ กผู คนที่ ได มี โอกาสได เข าเฝ าพระองค รวมทั้ งอดี ต กรรมการของเอสโซ ทั้ งชาวไทยและต างชาติ ซึ่ งมี โอกาส ได เข าเฝ า และเข าร วมรั บเสด็ จในหลายโอกาส คุ ณสมิ ทธิ์ เที ยมประเสริ ฐ อดี ตกรรมการ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) เล าให ฟ งว า “รู สึ กตื่ นเต นทุ กครั้ งก อนที่ จะได เข าพบในหลวง แต เมื่ อ ได เข าพบพระองค ทำให เรารู สึ กผ อนคลาย ด วยคำพู ด ด วยอิ ริ ยาบถของท าน ทำให เราไม รู สึ กอึ ดอั ด” คุ ณสมิ ทธิ์ มี โอกาสได เข าเฝ าถึ งสามครั้ ง ครั้ งแรก เข าเฝ าพร อมกั บ คุ ณรอย ไวแลนด อดี ตประธาน กรรมการและกรรมการผู จั ดการ ของเอสโซ ในป พ.ศ. ๒๕๓๔ คุ ณสมิ ทธิ์ เข าเฝ าเพื่ อเป นตั วแทนบริ ษั ท เอสโซ ฯ ในการน อมเกล าฯ ถวายเงิ นสนั บสนุ น โครงการ พระราชดำริ และในป พ.ศ. ๒๕๓๗ ได ทรงมี พระมหา กรุ ณาธิ คุ ณโปรดเกล าฯ ให คณะผู บริ หารเอสโซ เข าเฝ า เพื่ อถวายเงิ นสนั บสนุ นโครงการโรงสี ข าว ความทรงจำที่ มี ค าที่ สุ ดสำหรั บ มร. สตี เฟน ซี . สแปนเคก ซึ่ งดำรงตำแหน งกรรมการ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) ระหว างป พ.ศ. ๒๕๓๖– ๒๕๓๙ คื อการได เข าเฝ าในหลวงรั ชกาลที่ ๙ “ผมจำได

Powered by