Quarter 3/2013

๕. ใช ชื่ อตำแหน งขุ นนางที่ บรรพบุ รุ ษเคยดำรงตำแหน งมาใช เป นแซ เช น แซ ซื อถู มี หน าที่ ควบคุ มดู แลที่ ดิ นและไพร พลบ านเมื อง แซ ซื อมา มี หน าที่ ควบคุ มดู แลกิ จการทางทหาร แซ ซื อคง มี หน าที่ ควบคุ มดู แลการก อสร าง แซ ซื อซื่ อ มี หน าที่ ควบคุ มดู แลเรื่ องส วย รายได และยศถาบรรดาศั กดิ์ ของขุ นนางต างๆ แซ ซื อโค ว มี หน าที่ ควบคุ มดู แลการศาลและการลงโทษทั ณฑ ต างๆ ๖. ใช ศั พท ในการเรี ยงลำดั บจำนวนพี่ น องเป นแซ คนโต เรี ยกว าป อ หรื อ เหมิ่ ง คนที่ สองเรี ยกว า จง คนที่ สามเรี ยกว า ซู คนที่ สี่ เรี ยกว า จี้ ตั วอย างเช น นำเอาคำว า ซุ น ที่ แปลว าหลาน เข ามาไว ข างหลั ง เป น เหมิ่ งซุ น จงซุ น ซู ซุ น จี้ ซุ น ๗. ใช อาชี พที่ บรรพบุ รุ ษเชี่ ยวชาญมาเป นแซ เช น แซ เถา มี ความชำนาญในการป นหม อดิ นเผา แซ เจิ น มี ความชำนาญในการ ทำแป นหมุ นที่ ใช ป นภาชนะดิ นเผา แซ อู มี ความชำนาญในการ ประกอบพิ ธี ทางไสยศาสตร ๘. ใช ถิ่ นที่ พำนั กหรื อลั กษณะถิ่ นที่ อยู มาเป นแซ เช น ผู อยู นอกกำแพงเมื องด านตะวั นตกใช คำว า ซี เหมิ น ผู อยู ทางทิ ศตะวั น- ออกใช คำว า ตงกั ว ผู อยู ใกล หนองน้ ำใช คำว า ฉื อ ผู อยู ใกล เนิ นดิ น หรื อโคกใช คำว า ชิ ว ๙. ใช ชื่ อหมู บ านเป นแซ เช น โอว หยาง เฟ ง ๑๐. ใช นามสกุ ลของชนกลุ มน อยในจี น เช น นามสกุ ลของ ชาวแมนจู ไอซิ งเจี ยหลอ เป นแซ ราชวงศ ชิ ง คนที่ ใช แซ จำนวน ๑๐ อั นดั บแซ ที่ มี คนใช มากที่ สุ ดในโลก ได แก จาง, หวาง, หลี่ , จ าว, หลิ ว, เฉิ น, หยาง, หลิ น, สวี และ โจว (ประเทศที่ รั บเอาวั ฒนธรรมการใช แซ เหมื อนประเทศจี นมี ใน ประเทศไทย, ไต หวั น, เกาหลี , ญี่ ปุ น, สิ งคโปร , มาเลเซี ย และ ประเทศอื่ นๆ ที่ มี ชาวจี นโพ นทะเลไปอยู ) ประชากรราว ๑,๓๐๐ ล านคน นโยบายดั งกล าว ระบุ ให ประชาชน ในเขตเมื องมี ลู กได คนเดี ยว และผ อนผั นแก ครั วเรื อนในชนบท มี ลู กได อี กหนึ่ งคนหากคนแรกเป นผู หญิ ง และชนส วนน อยมี ลู ก ได มากกว าหนึ่ งคน มี การตั้ งคณะกรรมาธิ การวางแผนครอบครั ว และประชากรแห งชาติ ได ออกคำสั่ งให เจ าหน าที่ ท องถิ่ นใช คำขวั ญ เกี่ ยวกั บนโยบายมี ลู กคนเดี ยวที่ มี ความหมายเชิ ญชวนและนุ มนวล ขึ้ น เพื่ อลดความรู สึ กต อต านของสาธารณชน รวมถึ งเพื่ อฟ นฟู ภาพพจน หลั งถู กมองว าเป นการโฆษณาชวนเชื่ อที่ แข็ งกร าวกั บ ประชาชน ทางการจี นได เลื อกคำขวั ญที่ คิ ดขึ้ นใหม ๑๙๐ คำขวั ญ ซึ่ งเน นการโน มน าวให มี ลู กคนเดี ยวมากกว าข มขู เช น มาตุ ภู มิ เหนื่ อยล าเกิ นกว าจะดู แลลู กหลานที่ เพิ่ มขึ้ น หรื อ ทั้ งลู กชายลู กสาว ต างเป นหั วใจของพ อแม นโยบายลู กคนเดี ยวของจี นที่ ผ านมา ป ญหานโยบายลู กคนเดี ยว นาย เติ้ ง เสี่ ยว ผิ ง ได ใช นโยบายลู กคนเดี ยว เมื่ อป ค.ศ. ๑๙๗๐ เพื่ อควบคุ มประชากร ซึ่ งตั วเลขทางการระบุ ว าจี นมี

คำขวั ญมั กถู กเขี ยนไว ตามกำแพงริ มถนน มี การใช ถ อยคำรุ นแรง ข มขู เช น มี ลู กหนึ่ งคนหมายถึ งมี หลุ มศพเพิ่ มอี กหลุ ม หรื อ เลี้ ยง เด็ กน อยลงแต เลี้ ยงหมู มากขึ้ น หรื อ บ านถู กทำลาย วั วถู กริ บ หากไม ยอมทำแท ง จากการใช ท าที แข็ งกร าวของรั ฐบาลทำให กระแสต อต านนโยบายลู กคนเดี ยวของจี นขยายวงกว างยิ่ งขึ้ น โดยเฉพาะในแถบชนบทที่ เด็ กๆ เป นกำลั งสำคั ญของครอบครั ว นโยบายลู กคนเดี ยวนี้ ทำให เกิ ดการบั งคั บให ทำแท ง ก อป ญหาด าน ความไร สมดุ ลระหว างเพศ รวมถึ งเจ าหน าที่ ใช มาตรการอื่ นลงโทษ ผู ฝ าฝ น เช น เก็ บค าปรั บ ทำลายบ าน หรื อริ บที่ ดิ นทำกิ น ทำให เกิ ด เหตุ ลุ กฮื อต อต านเจ าหน าที่ รั ฐหลายครั้ ง นอกจากนี้ นโยบายลู ก คนเดี ยวนี้ แม แต เจ าหน าที่ พรรคคอมมิ วนิ สต และชนชั้ นสู งในสั งคม มั กไม ปฏิ บั ติ ตามนโยบายมี ลู กคนเดี ยว หรื อยอมจ ายเงิ นค าปรั บ เนื่ องจากมี ฐานะดี ผลที่ ตามมาอี กด านหนึ่ งคื อ ในด านการเลี้ ยงดู ครอบครั วที่ มี ลู กคนเดี ยวก็ จะเลี้ ยงลู กเหมื อนจั กรพรรดิ น อย เปลี่ ยนจากครอบครั วลู กดกผู หิ วโหยจนต องแบ งป นอาหารกั นในป ค.ศ. ๑๙๓๐ ก อนที่ จะมี การใช นโยบายลู กคนเดี ยว กลายมาเป นลู ก บั งเกิ ดเกล าที่ ได รั บการปรนเปรอ ตอนนี้ ครอบครั วชนชั้ นกลาง มี การใช จ ายเพื่ อลู กคนเดี ยว มากกว าครอบครั วชนชั้ นกลางที่ จ าย ให สำหรั บลู ก ๔ หรื อ ๕ คนรวมกั น พ อแม จำนวนมากมายใช จ าย ทางด านการศึ กษาอย างหนั กให กั บลู กคนเดี ยวของพวกเขา ส วนใหญ โดยการโยกย ายไปอยู ชุ มชนเพื่ อนบ านที่ มี โรงเรี ยนดี ๆ ป ญหาที่ ตามมาคื อคนจำนวนมากนั้ นอ อนแอลงอย างรวดเร็ วเพราะ การลดลงของจำนวนคนหนุ มสาวที่ เข าสู ความเป นผู ใหญ กลายเป น สั งคมผู สู งอายุ

Powered by