Quarter 3/2013

ที่ เอสโซ เรามี โรงกลั่ นของเราเอง

ป พ.ศ.๒๕๑๗ พร อมการวิ จั ยทดสอบและพั ฒนาสู ตรผสมมาตรฐาน สู งรองรั บเทคโนโลยี เครื่ องยนต ใหม สมรรถนะสู ง ป จจุ บั นผู ใช รถยนต เห็ นประโยชน และความคุ มค าในการใช น้ ำมั นเครื่ องสั งเคราะห (Synthetic Oil) กั นมากขึ้ น และน้ ำมั นเครื่ องที่ ได รั บความเชื่ อถื อ ด านคุ ณภาพและการใช งานก็ คื อน้ ำมั นเครื่ อง Mobil 1 ซึ่ งจำหน าย ในทุ กช องทางไม ว าจะเป นสถานี บริ การเอสโซ ศู นย บริ การ Mobil 1 Center กว า ๒๕๐ แห งทั่ วประเทศ ศู นย บริ การ B-Quik ศู นย บริ การ รถยนต ชั้ นนำ ฯลฯ การโฆษณาน้ ำมั นเครื่ อง Mobil 1 จะทำเป นภาพยนตร โฆษณาทางรายการถ ายทอดสดการแข งขั นรถยนต สู ตรหนึ่ งทุ กสนาม โดยผู กโยงกั บนั กแข งและรถแข งที่ บริ ษั ทให การสนั บสนุ นเปรี ยบ เหมื อนการทดสอบคุ ณภาพการใช งานน้ ำมั นเครื่ อง Mobil 1 กั บ รถแข งสู ตรหนึ่ ง สนามแข งรถสู ตรหนึ่ งใกล ประเทศไทยคื อสนามแข ง ที่ มาเลเซี ยและสิ งคโปร

น้ ำมั นเครื่ องโมบิ ล 1 ( Mobil 1) สุ ดยอดน้ ำมั นเครื่ องของโลก หลั งการควบรวมกิ จการของเอสโซ กั บโมบิ ลเป นเอ็ กซอนโมบิ ล การทำโฆษณาและส งเสริ มการตลาดก็ ได เปลี่ ยนกลยุ ทธ ไปเป นการ โฆษณาทั่ วโลก (Global Advertising) พร อมใช ประโยชน จากสื่ อ โฆษณาดั้ งเดิ ม สื่ อใหม สื่ อดิ จิ ตั ลอย างเต็ มรู ปแบบ มี การสนั บสนุ น (Sponsor) ที มแข งและการแข งขั นรถยนต สู ตรหนึ่ ง (Formula One) ทั่ วโลก การโฆษณามุ งเน นไปที่ สุ ดยอดน้ ำมั นเครื่ องระดั บโลก Mobil 1 น้ ำมั นเครื่ อง Mobil 1 เป นน้ ำมั นสั งเคราะห แท ๑๐๐ เปอร เซ็ นต สู ตรเฉพาะของโมบิ ล พั ฒนาและออกจำหน ายมาตั้ งแต

Powered by