Quarter 1/2015

อะไรเป นแรงผลั กดั นให มี การจั ดทำบล็ อกเกี่ ยวกั บ นโยบายต างๆ? เราต องการมี เว็ บที่ ช วยให เราสามารถให ความรู ด านพลั งงานซึ่ งเป นประโยชน เมื่ อมี การอภิ ปราย นโยบายสาธารณะที่ เกี่ ยวกั บพลั งงานแบบเรี ยลไทม ในยุ คของสื่ อดิ จิ ทั ลและวงจรข าวสารที่ มี ตลอด ๒๔ ชั่ วโมง เราตระหนั กดี ว าเครื่ องมื อที่ ทำให เราสามารถ ติ ดต อกั บสาธารณชนได โดยตรงจะเป นประโยชน บล็ อก “มุ มมองจากเอ็ กซอนโมบิ ล” มี ลั กษณะ การทำงานอย างไร? บล็ อกจะช วยให เราสื่ อสารมุ มมองเกี่ ยวกั บ ประเด็ นนโยบายต างๆ ที่ สำคั ญ ซึ่ งจะเป นประโยชน ต อเราในการให มุ มมองเกี่ ยวกั บประเด็ นเหล านั้ น ทั้ งที่ วอชิ งตั นและในเมื องหลวงของรั ฐต างๆ ตั วอย างเช น บทความหลายชิ้ นที่ ผ านมาในบล็ อก เป นเรื่ องเกี่ ยวกั บการที่ เราสนั บสนุ นให เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ และลดการปล อยก าซ มี คนจำนวนมากประหลาดใจ ที่ ได รู เกี่ ยวกั บงานที่ เราทำร วมกั บบริ ษั ทอื่ นๆ รวมทั้ ง กองทุ นปกป องสิ่ งแวดล อมที่ ให ทุ นแก งานวิ จั ยเรื่ อง การปล อยก าซมี เทน เราสนั บสนุ นอย างยิ่ งให มี การใช แนวทาง วิ ทยาศาสตร ที่ เหมาะสมเป นตั วชี้ นำนโยบาย และเพื่ อ เน นถึ งความพยายามดั งกล าว บล็ อกแสดงให เห็ น อย างชั ดเจนว าเราทุ มเทสนั บสนุ นการสื่ อสารสาธารณะ อย างตรงไปตรงมา ในเชิ งบวก โดยมี แหล งอ างอิ งข อมู ล ที่ ดี นอกจากนี้ การจั ดทำบล็ อกยั งชี้ ให เห็ นว า เราคาดหวั งให นั กวิ จารณ ทำอย างเดี ยวกั น ซึ่ งจะนำไปสู การอภิ ปรายอย างอิ สระและให ความเคารพต อกั นมาก ยิ่ งขึ้ นกว าเดิ ม

มี ใครให ความสนใจบล็ อก “มุ มมองจากเอ็ กซอนโมบิ ล” อย างไร เราได รั บความคิ ดเห็ นมากมายจากสื่ อมวลชน ผู กำหนดนโยบาย และฝ ายอื่ นๆ ที่ สนใจ เราจึ งทราบว า การใช บล็ อกส งผลดี บ อยครั้ งที่ มี การจั ดส งโพสต ในบล็ อก ของเราให สมาชิ กรั ฐสภาอเมริ กั น เจ าหน าที่ สำนั กบริ หาร และที มงาน ได รั บทราบถึ งมุ มมองของเราในประเด็ น ต างๆ ที่ เป นเรื่ องละเอี ยดอ อน และมั นเป นวิ ธี ที่ ดี สำหรั บ เราในการสื่ อสารกั บสื่ อมวลชนที่ ดู แลข าวน้ ำมั นและก าซ โดยเน นเรื่ องการลงทุ นว าจะนำไปสู นวั ตกรรมและ ความก าวหน าทางเทคโนโลยี ได อย างไร เรายั งใช บล็ อกในการเน นประเด็ นใดที่ เราเห็ นว า สำคั ญ เพื่ อบอกว าอะไรเป นสิ่ งที่ บริ ษั ทเชื่ อว าเป น หนทางที่ ดี ในการกำหนดนโยบายที่ จะสนั บสนุ น เจตจำนงร วมกั นของสั งคมในการผลิ ตและใช พลั งงาน อย างปลอดภั ย มั่ นคง และมี ความรั บผิ ดชอบ ต อสิ่ งแวดล อม

บล็ อก “มุ มมองจากเอ็ กซอนโมบิ ล” (http://www.exxonmobilperspectives.com/) มุ งส งเสริ มความเข าใจ

เกี่ ยวกั บอุ ตสาหกรรมพลั งงาน และประเด็ นป ญหาด านพลั งงาน

แปลและเรี ยบเรี ยงโดย สุ ภาพร โพธิ บุ ตร

Powered by