Quarter 1/2015

พั ดยศให รางวั ลแก กรรมการ รู ปทรงข าวบิ ณฑ มี ตั วอั กษรจี น ฮก มี ชื่ อกรมพระยาดำรงราชานุ ภาพ สลั กไว ที่ ด าม

พั ดยศใบกล วย เป นรางวั ลแก กรรมการ เป นรู ปมั งกรห าเล็ บดั้ นเมฆา

คุ ณภาพของเครื่ องเคลื อบดู จากอะไร

กรมพระยาดำรงราชานุ ภาพทรงแบ งหลั กใหญ ๓ ประการมาเป นองค ประกอบในการพิ จารณา ความมี คุ ณภาพของเครื่ องเคลื อบ อายุ สมั ย เนื้ อเครื่ องกระเบื้ อง สี และกระบวนลาย ๑. อายุ สมั ย ดู ได จาก เครื่ องหมาย ตราที่ เขี ยนหรื อ อั กษรประทั บที่ ปรากฏอยู บนเครื่ องกระเบื้ องชิ้ นนั้ นๆ มั กจะอยู ใต ฐานของภาชนะ การเขี ยนตั วอั กษรบอกยุ ค บอกยี่ ห อของจี นมี อยู ด วยกั นหลายรู ปแบบ ทั้ งที่ เขี ยน เป นอั กษรลอยตั ว อั กษรประดิ ษฐ หรื อเป นสั ญลั กษณ มั กจะอยู ในกรอบวงกลมหรื อสี่ เหลื่ ยม เรี ยกว า เป าอิ้ น ตราหรื ออั กษรบอกสมั ยมี ๔ หมวด คื อ ๑.๑ ตราของเตาหลวง (เตาเผาเครื่ องกระเบื้ อง) มั กเขี ยนเป นอั กษร ๔-๖ ตั ว มั กบอกถึ งราชวงศ และ จั กรพรรดิ ในป ที่ เครื่ องกระเบื้ องนั้ นผลิ ต หรื อตรารั ชกาล ๑.๒ ตราหรื อยี่ ห อของห างร านหรื อผู สั่ ง เป นตราหรื อเครื่ องหมายการค า มี ทั้ งที่ เป นของจี นและ ของสยาม ส วนมากใช อั กษรสี่ ตั วผู กเป นยี่ ห อ เช น รั่ วเสิ่ นเจิ นจั้ ง สงซิ งจิ นอวี้ เฟ งจี้

สมั ย ร.๕ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล าฯ ให มี การ ตราพระราชบั ญญั ติ ข อบั งคั บในการตั ดสิ น ลงวั นที่ ๑๖ พฤศจิ กายน รั ตนโกสิ นทรศก ๑๐๙ ให มี การโหวต เลื อกกรรมการทุ กครั้ งที่ มี การประชุ มตั้ งโต ะ กรรมการ ดำรงตำแหน งเป นคราวๆ ไป มี การปฏิ รู ประบบ กรรมการขึ้ นใหม ให มี การนั บคะแนนสะสมส วนตั ว จากการปฏิ บั ติ หน าที่ ในครั้ งก อนๆ นำมาจั ดลำดั บ คะแนนสะสม แล วโปรดให มี การพระราชทานพั ดยศ กรรมการขึ้ นเป นครั้ งแรก ในงานพระราชทานพั ดยศ กรรมการ ณ พระที่ นั่ งไพศาลทั กษิ ณ

Powered by