Quarter 1/2015

รางวั ลตั้ งโต ะ

๒. ไหมทอง เป นชิ้ นงานที่ ร.๕ ทรงโปรดเป นการ ส วนพระองค ด วยทรงพระดำริ ว า “ของดี ที่ ไม ได ผู ก ผ าแดงเพราะชำรุ ดก็ มี ของชิ้ นที่ ดี กว าผ าแดงก็ มี ” จึ งทรง พระราชทานไหมทองขึ้ น ในป รั ตนโกสิ นทรศก ๑๑๗ ของที่ พระราชทานไหมทองอาจเป นของชำรุ ดหรื อของดี ก็ ได ไหมทองแบ งออกเป น ๒ ประเภทคื อ ไหมทองเล็ ก ไหมทองใหญ (ไหมทองถั ก) ชิ้ นงานต องได รั บพระราชทาน ไหมทองเล็ กก อน แล วค อยมาพิ จารณาจากชิ้ นไหมทอง เล็ กคั ดเอาเฉพาะชิ้ นที่ พิ เศษจริ งๆ ขึ้ นมาพระราชทาน ไหมทองใหญ เมื่ อได รั บการพิ จารณาเป นชิ้ นไหมทองแล ว เจ าพนั กงานกรมราชเลนานุ การจะบั นทึ กลงในทะเบี ยน ชิ้ นไหมทองและประทั บตราครั่ งสี แดงกำกั บไว ทุ กชิ้ น ไหมทองใหญ มี ระดั บคะแนน ๖ คะแนนติ ดตั ว ไหมทอง เล็ กมี ระดั บคะแนน ๒ คะแนนติ ดตั ว ๓. เต กซ วน (แปลว า คั ดเลื อกพิ เศษ) นั บเป นศั กดิ์ ลำดั บที่ ๓ รองจาก เซี่ ยงฮ อ ไหมทอง เป นชิ้ นงานที่ ได ผู กผ าแดงแล ว ชิ้ นงานเต กซ วน มี ครั้ งแรกในงานประกวด ป รั ตนโกสิ นทรศก ๑๑๘ ในครั้ งนั้ น ร.๕ ทรงพระกรุ ณา โปรดเกล าฯ ขอแรงให ผู เล นเครื่ องโต ะในคราวก อน เอาชิ้ นงานที่ ได รั บการผู กผ าแดงมาช วยแสดงด วย แล ว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล าฯ ได ตั ดสิ นให เป นชิ้ นเต กซ วน แล วให พนั กงานประทั บตราครั่ งแดงเป นอั กษรภาษาไทย ว า “เต กซ วน” พระราชทานแพรตั ดเป นรู ปเม็ ดขนุ น สี เขี ยวเป นอั กษรจี นประดิ ษฐ เป นคำว า เต กซ วน ชิ้ นงาน ที่ ได รั บเต กซ วน มี ระดั บคะแนน ๑ คะแนนติ ดตั ว พร อม ผ าแดง ๔. เต กอี่ (แปลว า พิ เศษแตกต าง) มี ครั้ งแรก ในงานเถลิ งพลั บพลาสวนดุ สิ ต รั ตนโกสิ นทรศก ๑๑๘ คราวเดี ยวกั บชิ้ นเต็ กซ วน เป นชิ้ นที่ ยั งไม ได ผู กผ าแดง

เหรี ยญตั้ งโต ะ ในงานวั นเฉลิ มพระชนมพรรษา รั ตนโกสิ นทรศก ๑๐๙

แต ได รั บพระกรุ ณาโปรดเกล าฯ พระราชทานรางวั ล ทรงขอบใจที่ เจ าของได มี แก ใจนำชิ้ นงานไปจั ดตั้ ง ในงานนั้ น ทรงโปรดเกล าฯ ให เจ าพนั กงานประทั บตรา ครั่ งแดงเป นอั กษรภาษาไทยว า เต กอี่ และพระราชทาน แพรสี น้ ำตาลตั ดเป นรู ปเมล็ ดขนุ น มี อั กษรจี นประดิ ษฐ ลายทองว า เต กอี่ กำกั บไว ที่ ชิ้ นงาน มั กมี การ เปรี ยบเที ยบว างานชิ้ นที่ ได เต กอี่ เป นชิ้ นงานที่ ไม ดี เพราะไม ได รั บการผู กผ าแดงแต ต น ต องเรี ยกผ าแดง ทุ กครั้ งเมื่ อประกวด ผิ ดกั บชิ้ นงานเต กซ วนได ผู กผ าแดง ทั นที งานชิ้ นเต กอี่ ใช ว าจะเป นชิ้ นงานที่ ไม ดี แต มั กมี ลายแปลกประหลาดและมี น อยชิ้ นจนประสมกั นได แต โต ะจั บฉ ายเท านั้ น ต องมี ชิ้ นงานกระเบื้ องลายครามที่ เป นชิ้ นหลั ก มี ๘ อย างคื อ ๑. ลั บแล ๒. ขวดใหญ ป กดอกไม ใน ๓. กระถางใน ๔. กระบอกป กธู ป ๕. กระถางหน า ๖. ขวดใหญ ป กดอกไม หน า ๗. ชามลู กไม หน า ๘. เชิ งเที ยนคู หนึ่ ง และอุ ปกรณ เพิ่ มเติ มอี ก ๖ สิ่ ง ๑. กระบอกป ก เครื่ องเซี ยน ๒. ขวดป กไม ขนไก ๓.ขวดคอโต ะ ๔. ขวดป กตะเกี ยบ ๕. ตลั บเนื้ อไม ๖.กระถางว าน วิ ธี การตั้ งโต ะจี น

Powered by