Quarter 1/2015

๑. ป อจู คื อ มุ กหรื อเพชร ๒. กิ มป อ คื อ เหรี ยญทองโบราณ ๓. ฮวงคิ้ ม คื อ ชั ยชนะ ๔. กระจกคู เห็ นเป นรู ปสี่ เหลี่ ยมขนมเป ยกปู น ซ อนกั น มี โบว ประดั บ หมายถึ งความงดงามและชั ยชนะ ๕. เจี๊ ยะ คื อ เครื่ องดนตรี โบราณ เป นรู ปคล าย บู มเมอแรง ทำจากหยก หิ น โลหะ มี เสี ยงดั งใสแต ไม กั งวาน ๖. จื อป ง คื อ หนั งสื อคู หมายถึ งความก าวหน า และพ นจากความชั่ วร าย

๗. งู กั ก คื อ เขาสั ตว หมายถึ ง ความมี ชั ย ความสุ ข ความมั่ งคั่ ง ๘. ใบไม คื อ การป ดเป าป ศาจ และความชั่ วร าย ลายอื่ นๆ เช น ลายเจ็ ดบั ณฑิ ต ที่ สามารถสอบจอหงวนได ลายม าแปดตั ว ที่ มี ท าทางแตกต างกั นทั้ งแปดตั ว ลายสิ บแปดอรหั นต ลายมั งกรจี น ลายปลา

กาน้ ำลายเขาวั ง

ถ วยชาลาย จปร.

หลี ฮื้ อ

หากเรารู จั กเก็ บรั กษาของ ก อนที่ ของนั้ นจะสู ญหาย หรื อแตกหั กเสื่ อมสลายไปตามกาลเวลา เหมื อนดั ง ชิ้ นงานกระเบื้ องลายคราม ถ าหากเราสามารถรั กษา เอาไว ได ย อมเป นมรดกทางวั ฒนธรรมที่ มี คุ ณค าชิ้ นหนึ่ ง เลยที เดี ยว

ลายวรรณกรรมสามก ก มี ๒ ชุ ด - ลายขงเบ งตี ขิ มลวงสุ มาอี้ เพื่ อรั กษาเมื องเสเสี ย - ลายจู ล งชิ งตั วอาเต าในเรื อ ลายเล าไฮ ช วยกบสามขา เล าไฮ เป นชายยากจน แต เป นคนมี น้ ำใจ ได พยายามช วยเหลื อกบที่ ตกลงไป ในบ ออย างเต็ มที่ ทุ กครั้ งที่ หย อนเชื อกลงไป เมื่ อดึ ง เชื อกขึ้ นมาจะมี เหรี ยญทองติ ดขึ้ นมาทุ กครั้ ง เมื่ อทำ เช นนี้ หลายครั้ งจนเล าไฮ มี เงิ นมากมายกลายเป นเศรษฐี (กบสามขาสั ญลั กษณ ของโชคลาภและอายุ ยื น) ลายโป ยเซี ยน อาจมี เป นองค เทพโป ยเซี ยน หรื อ บางครั้ งอาจจะมี แต อาวุ ธประจำกายของเทพแต ละองค ก็ มี เป นลายมงคลตามลั ทธิ เต า ลายปาเป า มงคลทั้ งแปด ทำเป นรู ปสมบั ติ โบราณ มี ความหมาย ความเป นมงคลแห งสมบั ติ โบราณของจี น ใช ในการอวยพรให เกิ ดความร่ ำรวย ได แก เอาไว ได

Powered by