Quarter 1/2015

เอสโซ ร วมกั บมหาวิ ทยาลั ยแม ฟ าหลวงส งเสริ มสุ ขภาพแก ชุ มชน และเด็ กนั กเรี ยน บริ ษั ท เอสโซ ฯ ร วมกั บมหาวิ ทยาลั ยแม ฟ าหลวง จั ดโครงการส งเสริ มสุ ขภาพ แก ชุ มชนและเด็ กนั กเรี ยนโรงเรี ยนตำรวจตระเวนชายแดน นายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล (ที่ ๒ จากซ าย) กรรมการและผู จั ดการฝ าย กิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ทเอสโซ ฯ มอบเงิ นจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ วน) แก ผู ช วยศาสตราจารย น.อ.ดร.ธงชั ย อยู ญาติ วงศ (ที่ ๓ จากซ าย) รองอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยแม ฟ าหลวง เพื่ อสนั บสนุ นสำนั กวิ ชา พยาบาลศาสตร และ สำนั กวิ ชาวิ ทยาศาสตร สุ ขภาพ โรงพยาบาลมหาวิ ทยาลั ย แม ฟ าหลวง ในโครงการส งเสริ มสุ ขภาวะผู ป วยพิ การ ผู ป วยเรื้ อรั งและผู ด อยโอกาส พร อมทั้ งให บริ การทางการแพทย แก เด็ กนั กเรี ยนในโรงเรี ยนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนในพื้ นที่ ตำบลท าสุ ด จั งหวั ดเชี ยงราย

EMEPKI รั บรางวั ลความปลอดภั ยยอดเยี่ ยมพร อมฉลอง ๒๔ ป ทำงานอย างปลอดภั ย นายซี ก ก ยิ ว ประธาน บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ น แอนด โพรดั กชั่ น โคราช อิ งค ร วมเป นเจ าภาพในงานฉลองความปลอดภั ยประจำป ๒๐๑๔ ของบริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ นฯ ซึ่ งจั ดขึ้ นที่ ห องบอลรู ม โรงแรมพู ลแมน จั งหวั ดขอนแก น เพื่ อฉลองครบรอบ ๒๔ ป ของการปฏิ บั ติ งาน อย างปลอดภั ย ไม มี อุ บั ติ เหตุ ที่ ทำให สู ญเสี ยเวลาทำงาน โดยมี ผู ว าราชการจั งหวั ด ขอนแก น นายกำธร ถาวรสถิ ตย และ นายนี ล เอ. แฮนเซ็ น ประธานกรรมการ และกรรมการผู จั ดการ บริ ษั ท เอสโซ ฯ ร วมเป นประธานในพิ ธี นายซี ก ก ยิ ว

ได มอบรางวั ลความปลอดภั ยแก นายมนต ชั ย ทองมี ศรี ผู จั ดการศู นย ผลิ ต ก าซธรรมชาติ น้ ำพอง และ นายศิ ริ บู รณ วั งวี ระธนานนท ผู บริ หารของบริ ษั ท โปรตอน อิ นเตอร ซั พพลาย ผู รั บเหมาที่ มี ส วนในความสำเร็ จครั้ งนี้ ในโอกาสนี้ บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ นฯ ได มอบเงิ นสนั บสนุ น แก ส วนงานต างๆ ในท องถิ่ น ได แก เพิ่ มเงิ นในกองทุ นการศึ กษาน้ ำพอง อี ก ๒๐๐,๐๐๐ บาท สนั บสนุ นโครงการเพิ่ มศั กยภาพการส งเสริ มอาชี พ ด านการเกษตรตำบลกุ ดน้ ำใส เป นเงิ น ๓๕๐,๔๖๗ บาท และโครงการปรั บปรุ ง หลั งคาอาคารศู นย พั ฒนาเด็ กเทศบาลตำบลม วงหวาน เป นเงิ น ๑๕๐,๐๐๐ บาท

งานฉลองครั้ งนี้ มี ผู ร วมงานประมาณ ๒๐๐ คน จากวงการอุ ตสาหกรรม พลั งงานในอำเภอน้ ำพอง เช น บริ ษั ท ปตท. บริ ษั ท ปตท. สำรวจและผลิ ต โรงไฟฟ าน้ ำพองของการไฟฟ าแห งประเทศไทย โรงพยาบาลน้ ำพอง ผู นำและ ผู บริ หาร จากชุ มชน เทศบาล และอำเภอน้ ำพอง ตลอดจนพนั กงานบริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ นฯ และพนั กงานของ ผู รั บเหมา มี การจั ดบู ธที่ เน นการสร างจิ ตสำนึ กเรื่ อง “พลั งงาน” ในหั วข อ Energy lives here บรรยากาศเต็ มไปด วยความสนุ กสนาน และเป นกั นเอง โดยมี น องๆ นั กเรี ยนจากโรงเรี ยนน้ ำพองศึ กษา จั ดแสดงดนตรี และฟ อนรำไทยบนเวที สร างความบั นเทิ ง ตลอดงาน

Powered by