Quarter 1/2015

เรี ยงเวี ยนถี่ ใกล ปลายยอด ดอกช อ กลี บดอกมี หลายสี เช น ขาว ชมพู แดง มี ทั้ งที่ เป นดอกลาและดอกซ อน โคนกลี บดอกเชื่ อมกั นเป นหลอด ปลายแยกเป น ๕ กลี บ เมื่ อบานมี เส นผ านศู นย กลาง ๒.๕-๔ เซนติ เมตร มี ทั้ ง ที่ มี กลิ่ นหอมและไม หอม ผลเป นฝ กยาว ๒ ฝ กคู กั น เมื่ อฝ กแก จะแตก มี เมล็ ดจำนวนมาก เมล็ ดมี ขนยาว ปลิ วลอยตามลมไปได ไกลๆ ขยายพั นธุ โดยการป กชำกิ่ ง ตอนและเพาะเมล็ ด นิ ยมปลู กเป นไม ประดั บลงกระถาง ขนาดใหญ หรื อปลู กลงแปลงประดั บตามถนนหรื อเกาะ กลางถนน ในป จจุ บั นมี พั นธุ ต นเตี้ ยหรื อต นแคระที่ มี ความสู ง ๓๐-๕๐ เซนติ เมตร และมี ความสวยงามดี ทั่ วทุ กส วนของยี่ โถมี ยางสี ขาว ซึ่ งเป นพิ ษต อผิ วหนั ง จึ งควรให ความระมั ดระวั ง โดยเฉพาะกั บเด็ กเล็ ก ยี่ เข ง มี ชื่ อสามั ญคื อ Crape myrtle มี ชื่ อ พฤกษศาสตร ว า Lagerstroemia indica L. อยู ในวงศ Lythraceae จากบทวรรณคดี พระอภั ยมณี ประพั นธ โดยท าน สุ นทรภู กล าวถึ งยี่ เข ง ความว า ...สารภี ยี่ เข งเบญจมาศ บุ นนาคการเกดลำดวนหอม แถมนางแย มแกมสุ กรมต นยมโดย พระพายโชยชื่ นใจในไพรวั น... จากตำนานไม ต างประเทศบางชนิ ดในเมื องไทย โดย พระยาวิ นิ จวนั นดร ป พ.ศ. ๒๔๘๓ ระบุ ว า ยี่ เข ง มี พั นธุ ดอกสี ชมพู แก ชมพู อ อนและสี ขาว เป นไม ของจี น มิ ใช ของอิ นเดี ย ชาวจี นเป นผู นำเข ามาจากประเทศจี น ในราวปลายรั ชกาลที่ ๓ ราวป พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔ ในขณะที่ ข อมู ลหลั กฐานทางด านแหล งกำเนิ ดและการ กระจายพรรณไม รวมทั้ งการสำรวจพบในครั้ งแรกระบุ ว า สำรวจพบในประเทศอิ นเดี ย ตามชื่ อระบุ ชนิ ด (species epithet) ในท ายชื่ อพฤกษศาสตร ที่ ว า indica ยี่ เข งเป นพรรณไม ที่ อยู ในวงศ เดี ยวกั บเสลา ตะแบก อิ นทนิ ล อิ นทนิ ลน้ ำ ลั กษณะเป นไม พุ มขนาดเล็ ก สู ง ๑-๓ เมตร ใบเดี่ ยวเรี ยงสลั บ กว าง ๑-๒ เซนติ เมตร ยาว ๒.๕-๔ เซนติ เมตร ดอกสี ขาว ชมพู หรื อม วงแดง ออกเป นช อที่ ปลายกิ่ ง กลี บเลี้ ยงเชื่ อมกั นตอนโคนเป น รู ปถ วย ตอนปลายแยกกั นเป นรู ปสามเหลี่ ยม ๖ แฉก กลี บดอกบางขอบกลี บย น ผลกลม แก แล วแตก ออกดอก ตลอดป ขยายพั นธุ โดยการตอนกิ่ ง ได รั บความนิ ยมปลู ก เป นไม ประดั บลงกระถางและปลู กลงแปลง ในป จจุ บั น มี พั นธุ ลู กผสมต นเตี้ ยที่ มี ดอกดก ออกดอกตลอดป ดอกขนาดใหญ และสี เข ม

ยี่ โถ

ยี่ โถ มี ชื่ ออื่ นที่ ใช เรี ยกกั นอี กคื อ ยี่ โถฝรั่ ง มี ชื่ อ สามั ญได แก Oleander, Rose bay, Sweet oleander และมี ชื่ อพฤกษศาสตร Nerium oleander L. อยู ในวงศ Apocynaceae จากบทวรรณคดี เรื่ องอิ เหนา พระราชนิ พนธ ใน พระบาทสมเด็ จพระพุ ทธเลิ ศหล านภาลั ย กล าวถึ งยี่ เข ง และยี่ โถ ความว า ...ลำดวนดอกดกตกเต็ ม ยี่ เข งเข็ มสารภี ยี่ โถ

รสสุ คนธ ปนมะลิ ผลิ ดอกโต ดอกส มโอกลิ่ นกล าน าดม...

จากบทวรรณคดี เรื่ องรำพั นพิ ลาป ประพั นธ โดย สุ นทรภู ในป พ.ศ. ๒๓๘๕ กล าวถึ งยี่ โถ ความว า ...เห็ นทั บทิ มริ มกระฎี ดอกยี่ โถ สะอื้ นโอ อาลั ยจิ ตใจหาย

เห็ นต นชาหน ากระไดใจเสี ยดาย เคยแก อายหลายครั้ งประทั งทน...

จากตำนานไม ต างประเทศบางชนิ ดในเมื องไทย โดย พระยาวิ นิ จวนั นดร ป พ.ศ. ๒๔๘๓ ระบุ ว ายี่ โถ เป นพรรณไม ที่ มี ถิ่ นกำเนิ ดจากเอเชี ยฝ ายตะวั นตก หรื อ ตะวั นออกกลาง ชาวจี นเป นผู นำเข ามาในประเทศไทย ในสมั ยรั ชกาลที่ ๒ หรื อ ๓ ในราวป พ.ศ. ๒๓๕๒-๒๓๙๔ ในขณะที่ ข อมู ลหลั กฐานทางด านแหล งกำเนิ ดและการ กระจายพรรณไม รวมทั้ งการสำรวจพบในครั้ งแรกระบุ ว า ยี่ โถเป นพรรณไม ทนแล งอยู บริ เวณใกล ทะเลเมดิ เตอร - เรเนี ยน และตามทะเลทรายในตะวั นออกกลาง ลั กษณะของยี่ โถ เป นไม พุ ม แตกลำต นจำนวนมาก จากใต ดิ นเป นซุ ม สู ง ๒-๓ เมตร ใบรู ปรี เรี ยวยาว

Powered by