Quarter 1/2013

ผลจากการที่ พระองค ได เสด็ จพระราชดำเนิ นไป ทรงอาบ-อบ-นวด และ เสวยน้ ำแร ที่ ประเทศเยอรมนี

ตามวิ ธี การบำบั ดรั กษา พระโรคแบบสปาตามคำ กราบบั งคมทู ลของ คณะแพทย ฝรั่ ง เป นที่ พอพระราชหฤทั ยยิ่ ง ในส วนที่ ทรงปวดเมื่ อยล า ตามพระวรกายและ พระอาการเหนื่ อยหอบ

ได ผ อนคลายลง กลั บมี พละกำลั งแข็ งแรงขึ้ น ดั งที่ ปรากฏใน พระราชหั ตถเลขาตอนหนึ่ งว า “ว าตามจริ งตั้ งแต มารั กษาตั วที่ นี่ แล ว เดิ นเก งขึ้ นมาก ไม ใคร รู สึ กเหนื่ อยเมื่ อยปวดอะไร ยั งไม ดี อยู อย างเดี ยวแต เรื่ องธาตุ จะว าลมในท อง ซึ่ งทำให กิ นอาหารแข็ งๆ ยั งไม ได เท านั้ น...” พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั วนั บได ว าทรงเป น คนไทยพระองค แรกที่ ทรงริ เริ่ มบำบั ดรั กษาพระสุ ขภาพด วยน้ ำแร ธาตุ โดยวิ ธี ธรรมชาติ บำบั ดแบบสปาฝรั่ ง ณ ประเทศเยอรมนี ควบคู ไปกั บการรั กษาพระโรคในทางการแพทย แผนใหม ภายหลั ง จากทรงมี พระอาการหายเป นปกติ แล วได เสด็ จนิ วั ตสู กรุ งเทพ มหานครเมื่ อวั นที่ ๑๗ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๔๕๐ รวมระยะเวลา เสด็ จประทั บในยุ โรป ๗ เดื อน ๒๐ วั น และทั้ งหมดนี้ คื อเรื่ องราว เมื่ อกว า ๑๐๕ ป ก อน ก อนที่ จะกลายมาเป นแฟชั่ นยอดนิ ยมของ ผู ที่ ใส ใจเรื่ องสุ ขภาพในหมู คนไทยป จจุ บั น

วั นที่ ๓๑ สิ งหาคม “วั นนี้ เปนวั นที่ หมอโปรเฟสเซอร เกรลแลหมอไมเยอจะกลั บ ไป การอาบน้ ำวั นนี้ ลดน้ ำให เย็ นลงเปน ๓๒ ดี กรี แต เวลาคง ๑๕ มิ นิ ตตามเดิ ม การที่ ให เย็ นลงนั้ นเพื่ อจะให ไอคาบอนิ คในน้ ำแรงขึ้ น ด วยไม มี แก สซึ่ งจะนำออก การแต งดอกไม ในห องอาบน้ ำ ยิ่ งเห็ นว า ชอบเขายิ่ งเติ มขึ้ น วั นนี้ มี ดอกทานตะวั น ตั ดทั้ งต นป กขวดตั้ งใน มุ มห องจนเต็ มทั้ งสองมุ ม บนหลั งตู ตั้ งอ างรี ใหญ จั ดดอกรั กเร ดู เปน ดอกไม หรู ไปทั้ งห อง ตั้ งแต เริ่ มไปอาบน้ ำแร มาจนกระทั่ งวั นนี้ มี คน ไปคอยดู ที่ อาบน้ ำทุ กวั นกองโตๆ ถ ายรู ปก็ มี แต คนที่ นี่ เคยเจ าเคย นาย ด วยเจ านายเสด็ จไปมาอยู เสมอไม ขาด จะดู ก็ อย างมี อั ธยาศรั ย ยื นอย างเรี ยบร อยห างๆ แลคำนั บ ผู หญิ งก็ โบกผ าถอนสายบั ว จนเด็ กๆ ก็ ถอนสายบั วคล อง เดี๋ ยวนี้ เปนบอกได ว าไม มี ใครไม รู จั ก พ อสั กคนเดี ยว ทั้ งในเมื องแลในทุ ง ตั้ งแต ผู ดี ลงไปจนเด็ กกลางถนน ต องรั บคำนั บเรื่ อยอยู ตลอดทางทุ กเวลาที่ ไปเที่ ยวข างไหนๆ” ครั้ นต อมาในวั นที่ ๑๒ กั นยายน ซึ่ งเป นการตรวจพระอาการ ครั้ งสุ ดท ายของพระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั วก อน ที่ จะเสด็ จนิ วั ตกรุ งเทพมหานคร โดยมี คณะแพทย ชุ ดเดิ มประกอบ ด วยโปรเฟสเซอร เกราซ โปรเฟสเซอร เกรล โปรเฟสเซอร ไมเยอ และโปรเฟสเซอร ฟอนนอร แดนถวายการตรวจ ผลสรุ ปว าพระหทั ย และพระโลหิ ตที่ ไหลเวี ยนนั้ นอยู ในสภาพสมบู รณ เป นที่ น าพอใจ ไม ต องถวายการรั กษาอี กต อไป ส วน ‘ครอนิ กกะตา’ คื อ เนื้ องอก ภายในพระนาสิ กที่ ทำให การหายพระทั ยขั ดข องนั้ นได หายเป น ปกติ แล ว รวมทั้ งท อลมหายพระทั ย ไม มี พระโรคบรอนไคติ สต แต เรื่ องพระบั งคลเบานั้ นยั งต องถวายการรั กษาต อไปยั งมิ ได หาย ขาด ส วนพระบั งคลหนั กที่ ‘ผู กกลั ด’ ขอให เสวยพระโอสถบำรุ ง พระโลหิ ตต อไป และประการสุ ดท ายคณะแพทย ได ถวายคำแนะนำ ให พระองค ทรงอาบน้ ำแร ต อไปจนกว าจะถึ งกำหนดเสด็ จพระราช ดำเนิ นกลั บประเทศ

กิ ตติ พงษ วิ โรจน ธรรมากู ร นั กเขี ยนและนั กวิ ชาการอิ สระ

คร่ ำหวอดอยู ในแวดวงหนั งสื อในฐานะนั กเขี ยนและคอลั มน นิ สต แนว ประวั ติ ศาสตร และศิ ลปวั ฒนธรรม รวมถึ งเขี ยนบทสารคดี รายการโทรทั ศน แนวประวั ติ ศาสตร และมี ผลงานหนั งสื อซึ่ งเป นที่ รู จั กของนั กอ าน เช น ชี วิ ตในวั งบางขุ นพรหม, ในวั งแก ว, ร อยเรี ยงเวี ยงวั ง เป นต น

Powered by