Quarter 1/2013

ในโลกของการค นพบบางครั้ งความกลั วและการดื้ อดึ งดั นของ ผู คนทำให เกิ ดอุ ปสรรคต อความคิ ดสร างสรรค ของนั กวิ ทยาศาสตร ดั งเหตุ การณ ที่ เกิ ดขึ้ นในป ค.ศ. ๑๘๔๖ เมื่ อ William Thomas Morton นำอี เทอร (ether) มาใช เป นยาสลบเป นครั้ งแรก ผลงานนี้ ได ยุ ติ ความทารุ ณที่ เกิ ดขึ้ นเวลาแพทย ผ าตั ดคนไข ขณะมี สติ แม ความ สำเร็ จจะเป นที่ ประจั กษ ชั ดต อทุ กคน แต ผลงานนี้ ก็ ไม ได รั บการ สนั บสนุ นจากบุ คคลในวงการ คนทั่ วไป และสถาบั นศาสนา เพราะ ในสมั ยนั้ น นอกจากวงการแพทย จะมี การอิ จฉาริ ษยากั นสู งและมี อคติ แล ว บุ คลิ กของ Morton ก็ มี ส วนในการทำให อี เทอร ถู กต อต าน ด วย ทั้ งนี้ เพราะ Morton เป นเพี ยงทั นตแพทย ที่ ไม ได รั บการศึ กษา สู ง เป นคนงกเงิ น และมุ งหารายได จากคนไข ที่ ปวดฟ น โดยใช กรรมวิ ธี ที่ ไร จริ ยธรรม ประวั ติ ศาสตร การแพทย ได บั นทึ กว า ชาวอี ยิ ปต โบราณ ในสมั ยเมื่ อ ๔,๕๐๐ ป ก อน รู วิ ธี ทำให คนสลบหรื อ

หมดสติ โดยใช วิ ธี บี บคอ จนเลื อดไหลขึ้ น หล อเลี้ ยงสมองไม ได หรื อไม ก็ ใช ท อนไม ฟาดที่ ศี รษะอย างรุ นแรง

Powered by