Quarter 4/2012

การปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด จากการใช พลั งงานแบ งตามรายได เฉลี่ ย ตั นต อคน

การเจริ ญเติ บโตของการใช น้ ำมั นแบ งตามภู มิ ภาค ระหว างป 2010- 2040 เที ยบเท าน้ ำมั น 1 ล านบาร เรลต อวั น

12

12

ประเทศ OECD

10

10

8

8

6

6

ประเทศนอกกลุ ม OECD

4

4

2

2

0

0

–2

2010 2040

2010 2040

ละติ น อเมริ กา

อเมริ กา เหนื อ

ยุ โรป แอฟริ กา ตะวั นออก กลาง

เอเชี ย แปซิ ฟ ก

รั สเซี ย/ แคสเป ยน

รายงานแนวโน มพลั งงานของเอ็ กซอนโมบิ ล ประเมิ นว า ทวี ปอเมริ กาเหนื อมี แนวโน มว าจะเปลี่ ยนไปสู ความเป นผู ส งออก สุ ทธิ ในป ค.ศ. ๒๐๒๕ กล าวคื อ มี มู ลค าการส งออกพลั งงาน มากกว านำเข าตลอดสองทศวรรษข างหน า ผลผลิ ตก าซธรรมชาติ จากแหล งใหม ที่ เพิ่ มขึ้ นทั่ วโลก กว าครึ่ งจะมาจากอเมริ กาเหนื อ ซึ่ งจะเป นรากฐานอั นแข็ งแกร งสำหรั บการเติ บโตทางเศรษฐกิ จทั่ ว สหรั ฐอเมริ กา และจะเห็ นได ชั ดเจนที่ สุ ดในภาคอุ ตสาหกรรม เช น อุ ตสาหกรรมพลั งงาน เคมี ภั ณฑ เหล็ ก และผู ผลิ ตต างๆ แหล งทรั พยากรเหล านี้ จะสร างโอกาสใหม ๆ ทางการค ากั บ ประเทศในภู มิ ภาคยุ โรปและเอเชี ยแปซิ ฟ ก ซึ่ งอาศั ยตลาดระหว าง ประเทศในการจั ดหาพลั งงานมาตอบสนองความต องการภายใน ประเทศ การเปลี่ ยนแปลงของภาพรวมพลั งงานและโอกาสทาง การค าที่ จะเกิ ดตามมา จะเพิ่ มทางเลื อก คุ ณค า ความมั่ งคั่ ง และ สร างงานดี ๆ ให กั บผู บริ โภคต อไป รายงานแนวโน มพลั งงานของเอ็ กซอนโมบิ ล คาดการณ ว า การผลิ ตกระแสไฟฟ า จะยั งคงเป นภาคที่ มี ความต องการใช พลั งงาน มากที่ สุ ดของโลก และจะมี การเติ บโตถึ งร อยละ ๕๐ ในป ค.ศ. ๒๐๔๐ อั ตราการเติ บโตดั งกล าวสะท อนความต องการใช กระแส ไฟฟ าที่ คาดว าจะเพิ่ มขึ้ นถึ งร อยละ ๘๕ โดยเฉพาะในประเทศที่ กำลั งพั ฒนา ซึ่ งมี ประชากร ๑.๓ พั นล านคนในป จจุ บั นที่ ยั งไม มี ไฟฟ าใช

เมื่ อโลกค อยๆ เปลี่ ยนจากการใช ถ านหิ นไปใช เชื้ อเพลิ งที่ สะอาดกว าในการผลิ ตกระแสไฟฟ า ก าซธรรมชาติ พลั งงานนิ วเคลี ยร และพลั งงานหมุ นเวี ยน รวมทั้ งพลั งงานลมและแสงอาทิ ตย จะเข า มามี ส วนแบ งในตลาดพลั งงานโลกมากขึ้ น ก าซธรรมชาติ ซึ่ งปล อย คาร บอนไดออกไซด น อยกว าถ านหิ นร อยละ ๖๐ ในการผลิ ต กระแสไฟฟ า จะเติ บโตมากที่ สุ ด ภายในป ค.ศ. ๒๐๔๐ จะมี การใช ก าซธรรมชาติ ผลิ ตกระแสไฟฟ าถึ งร อยละ ๓๐ ของปริ มาณที่ ผลิ ต ได ทั้ งหมด เที ยบกั บทุ กวั นนี้ ที่ ผลิ ตได ไม ถึ งร อยละ ๒๕ รายงานฉบั บนี้ เน นถึ งบทบาทสำคั ญของ “ประสิ ทธิ ภาพ การใช พลั งงาน” ในการช วยรั กษาสมดุ ลระหว างความต องการใช พลั งงานและเศรษฐกิ จโลกที่ กำลั งเติ บโต การใช พลั งงานอย าง ประหยั ดและเทคโนโลยี ในเรื่ องนี้ เช น รถไฮบริ ดและโรงไฟฟ า ที่ ใช ก าซธรรมชาติ อย างมี ประสิ ทธิ ภาพสู ง จะช วยให ประเทศที่ อยู ในกลุ มองค กรความร วมมื อและพั ฒนาทางเศรษฐกิ จ (OECD) เพิ่ มผลผลิ ตทางเศรษฐกิ จถึ งร อยละ ๘๐ โดยไม เพิ่ มการใช พลั งงาน ในภาคขนส ง คาดว าจำนวนรถยนต บนถนนทั่ วโลกจะเพิ่ มขึ้ นอี ก ประมาณเท าตั วภายในป ค.ศ. ๒๐๔๐ แต ความต องการพลั งงาน จะยั งคงเดิ มและค อยๆ ลดลง เพราะผู บริ โภคจะหั นไปใช รถคั นเล็ ก ลง มี น้ ำหนั กเบา และใช เทคโนโยลี ที่ ปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช เชื้ อเพลิ ง

Powered by