Quarter 4/2012

â´Â ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹Ñ ¹·Ò ¢Ø ¹ÀÑ ¡´Õ

ที่ มาว าด วยชื่ อของผลิ ตภั ณฑ ธั ญพื ชเกษตรอิ นทรี ย จากแนวคิ ดข างต น สุ วรรณาจึ งขยายความคิ ดที่ จะนำธั ญพื ช เกษตรอิ นทรี ย มาพั ฒนาเป นผลิ ตภั ณฑ ใส ซองเพื่ อให พกพาหรื อนำ มารั บประทานได สะดวกตามสมั ยนิ ยม โดยยั งคงคุ ณภาพแบบเดิ ม ครั้ งแรกจึ งนึ กถึ งชื่ อ “ซองเดิ ม” ก อน แต แล วกลั บฉุ กคิ ดขึ้ นได ว า แม คนไทยจะนิ ยมบริ โภคผลิ ตภั ณฑ ไทย แต จิ ตใจและพฤติ กรรม การเลื อกซื้ อยั งมั กใฝ หาผลิ ตภั ณฑ ที่ มี ชื่ อเป นนานาชาติ (Inter- national) หรื อเป นสากลมากกว าอยู คิ ดไปคิ ดมาก็ เห็ นว าคำ “ซองเดอร ” มี เสี ยงใกล เคี ยงกั บ “ซองเดิ ม” ที่ คิ ดไว แต แรก แต ฟ ง สำเนี ยงดู คล ายฝรั่ งเศส ให ความรู สึ กเป นนานาชาติ สมสมั ยดี ย อม ดึ งดู ดความสนใจของผู บริ โภคได ดั งนั้ นสุ วรรณาจึ งตั ดสิ นใจใช คำ “ซองเดอร ” เป นชื่ อผลิ ตภั ณฑ ธั ญพื ชเกษตรอิ นทรี ย ของตนสื บมา เกษตรอิ นทรี ย  เกษตรอิ นทรี ย (Organic) คื อการใช ที่ ดิ นเพาะปลู กพื ชต างๆ โดยจั ดการกั บระบบนิ เวศวิ ทยาที่ คล ายคลึ งกั บธรรมชาติ ซึ่ งไม มี การใช สารสั งเคราะห ประเภทปุ ยเคมี สารเคมี กำจั ดศั ตรู พื ช และ ฮอร โมนต างๆ ตลอดจนไม ใช พื ชที่ ผ านการตั ดแต งทางพั นธุ กรรม (GMOs) ผลผลิ ตที่ ได จะปลอดจากอั นตรายของสารพิ ษตกค าง ช วยให ปลอดภั ยทั้ งผู ผลิ ตและผู บริ โภค รวมทั้ งไม ทำให สภาพ แวดล อมเสื่ อมโทรมจากมลพิ ษอี กด วย

ดั งเป นที่ ทราบกั นดี ว า เมื องอู ทองแห งสุ พรรณบุ รี เป นเมื อง อู ข าวอู น้ ำในบริ เวณที่ ราบลุ มภาคกลาง อุ ดมสมบู รณ ด วยพื ชพั นธุ ธั ญญาหารมาช านาน จึ งจะเป นที่ น ายิ นดี สั กเพี ยงใดหากมี โอกาส เห็ นลู กหลานไทยเมื องอู ทองสามารถพั ฒนาอู ข าวอู น้ ำของตน ให เกิ ดประโยชน โภชย ผลแก ชาวไทยถึ งขั้ นก าวไกลสู สากลแล ว ด วยความที่ มี รกรากเป นชาวเมื องอู ทองจึ งทำให สุ วรรณา (ตั นติ ไพจิ ตร) จิ วั ฒนไพบู ลย อั กษรศาสตรบั ณฑิ ตแห งมหาวิ ทยาลั ย ศิ ลปากร ภู มิ ใจในแผ นดิ นเกิ ดว าเป นแหล งธั ญญาหารบริ บู รณ อย าง แท จริ ง ต อมาเมื่ อวางตนปฏิ บั ติ ธรรม ทำให ตั้ งปณิ ธานรั บประทาน อาหารมั งสวิ รั ติ ตลอดไป ครั้ นมี โอกาสศึ กษาเรื่ องแพทย ทางเลื อก และเรี ยนรู เรื่ องเกษตรอิ นทรี ย จากเครื อข ายกสิ กรรมไร สารพิ ษ (คกร.) แห งประเทศไทย จึ งมี แนวคิ ดแวบขึ้ นมาว า หากตนหั นมา ทำผลิ ตภั ณฑ ธั ญพื ชเกษตรอิ นทรี ย เป นอาหารสำเร็ จรู ปเพื่ อสุ ขภาพ โดยอาศั ยทรั พยากรวั ตถุ ดิ บในท องถิ่ นแผ นดิ นเกิ ดน าจะอำนวย ผลดี ต อวิ ถี ชี วิ ตผู คนในสั งคมไทยได

Powered by