Quarter 4/2012

พาสื่ อมวลชนเยี่ ยมชมโครงการด านสั งคมและสิ่ งแวดล อม โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา

ฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ จั ดกิ จกรรมสื่ อมวลชนสั มพั นธ เยี่ ยมชม โครงการด านสั งคมและสิ่ งแวดล อม โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา เมื่ อวั นที่ ๘-๙ พฤศจิ กายน เพื่ อสร างการรั บรู ของสื่ อมวลชนเกี่ ยวกั บโครงการที่ เป นประโยชน ต อชุ มชน และชาวบ าน ซึ่ งในครั้ งนี้ มี สื่ อมวลชนจากหนั งสื อพิ มพ และนิ ตยสารรถประมาณ ๒๐ คน ร วมเดิ นทาง

นายมาร ค นอร ธคั ท ผู จั ดการโรงกลั่ น และนายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล ผู จั ดการฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ ให การ ต อนรั บอย างดี ยิ่ ง โดยมี ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย ผู จั ดการฝ ายปฏิ บั ติ การกลั่ น บรรยายสรุ ปการดำเนิ นงานของโรงกลั่ นฯ และ โครงการด านสิ่ งแวดล อม นายไพโรจน ศศิ วงศ ภั กดี ผู จั ดการประชาสั มพั นธ และบริ หารสำนั กงาน โรงกลั่ นฯ บรรยายถึ งโครงการเพื่ อ สั งคม หลั งการบรรยายสรุ ป เป นกิ จกรรมถ ายภาพนก โดยชมรมถ ายภาพเอสโซ และช วงพู ดคุ ยกั บชาวโรงกลั่ นฯ นำที มโดย ดร.นงลั กษณ ชวาลกุ ล หลั งจากนั้ นพาสื่ อมวลชนเยี่ ยมชมการปฏิ บั ติ งานของโรงกลั่ นฯ ในภาพรวม

มอบรอยยิ้ มและวั นอั นสดใสให น องที่ มู ลนิ ธิ สงเคราะห เด็ กพั ทยา เพื่ อนพนั กงานโรงกลั่ นฯ และครอบครั ว นำโดยนายมาร ค นอร ธคั ท ผู จั ดการ โรงกลั่ นฯ พร อมด วยคณะกรรมการสี ชมพู สี ส ม และสี เขี ยวจากงานกี ฬาสี ๒๕๕๕ ร วมมอบเงิ น จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท ซึ่ งเป นเงิ นรางวั ลจากการ แข งขั นกี ฬาสี จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท และอี ก ๑๒,๐๐๐ บาท เป นเงิ นสบทบจากโรงกลั่ นฯ ให แก มู ลนิ ธิ สงเคราะห เด็ กพั ทยา เมื่ อเร็ วๆ นี้ ซึ่ งนั บเป น กิ จกรรมครั้ งที่ ๕ ในโครงการ day of caring

จากนั้ น เพื่ อนพนั กงานได ร วมสร างรอยยิ้ มและความสุ ขให กั บน องๆ ด วยกิ จกรรมสั นทนาการและของรางวั ลต างๆ มากมาย รวมทั้ งกิ จกรรม DIY ที่ พี่ กั บน องช วยกั นประดิ ษฐ กล องดิ นสอและบั ตรอวยพรน ารั กๆ ป ดท ายด วยการเลี้ ยงอาหารเย็ น ที่ ปรุ งขึ้ นเป น พิ เศษจากฝ มื อและใจของชาวโรงกลั่ นฯ ให แก น องๆ งานนี้ น องๆ อิ่ มท อง ส วนพี่ ๆ อิ่ มใจ หอบรอยยิ้ มกลั บบ านกั นไปถ วนหน า

โรงกลั่ นจั ดโครงการเสริ มสร างศั กยภาพความเป นผู นำ เมื่ อเร็ วๆ นี้ โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา ร วมกั บ เทศบาลนครแหลมฉบั ง จั ดโครงการ “เสริ มสร างศั กยภาพความเป นผู นำ” โดยนำคณะกรรมการ ๑๐ ชุ มชนรอบโรงกลั่ น ไปสั มมนาเพื่ อพั ฒนาศั กยภาพความเป นผู นำ ณ อ.สวนผึ้ ง จ.ราชบุ รี โดยมี นายอภิ ชาติ เรี่ ยมรั ตนากร ผู จั ดการส วนงานเครื่ องจั กรกล ให เกี ยรติ เข าร วมโครงการ โครงการนี้ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อมุ งเน นการพั ฒนาศั กยภาพความเป นผู นำ และสร างความ สามั คคี ในหมู คณะ นอกจากคณะกรรมการชุ มชนจะได รั บความรู เพื่ อนำไปใช ในการพั ฒนา ชุ มชนแล ว โรงกลั่ นฯ ยั งได จั ดกิ จกรรมเพื่ อสั งคม นำโดย ดร.ทวี ศั กดิ์ บรรลื อสิ นธุ ที่ ปรึ กษา

ธุ รกิ จองค กร และนายนุ กิ จ ชลคุ ป ผู จั ดการหน วยปฏิ บั ติ การกลั่ นที่ ๓/๔ เป นตั วแทนมอบเครื่ องคอมพิ วเตอร และของใช ต างๆ ที่ จำเป น แก น องๆ ณ สถานสงเคราะห เด็ กพิ การทางสมองและป ญญา จ.ราชบุ รี งานนี้ เรี ยกว าได ทั้ งความรู ความสนุ ก และยั งอิ่ มบุ ญกั นถ วนหน า

Powered by