Quarter 4/2012

EMEPKI สนั บสนุ นโครงการตรวจรั กษาโรคต อกระจก นายยงยศ หาญสุ วณิ ช รองประธานบริ ษั ท และ นายมิ ตรสงฆ วงศ กุ ลพิ ศาล ผู จั ดการศู นย ผลิ ตก าซธรรมชาติ น้ ำพอง บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ น แอนด โพรดั กชั่ น โคราช อิ งค ร วมมอบเงิ นสนั บสนุ นโครงการตรวจรั กษาโรคต อกระจก จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให แก โรงพยาบาลน้ ำพอง อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก น โดยมี นายแพทย วิ ชั ย อั ศวภาคย ผู อำนวยการโรงพยาบาล เป นผู รั บมอบ

โครงการดั งกล าว มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อให ผู ป วยโรคตาและต อกระจกในอำเภอน้ ำพองและอำเภอใกล เคี ยง ได รั บการดู แลรั กษาและ รั บการผ าตั ดอย างมี ประสิ ทธิ ภาพและทั่ วถึ ง อี กทั้ งยั งได รั บบริ การใกล บ านโดยไม ต องเดิ นทางไปรั บการรั กษาที่ โรงพยาบาลในตั วจั งหวั ด ขอนแก น

เอสโซ สนั บสนุ น การจั ดงานจุ ฬาวิ ชาการ ๒๕๕๕ และการแข งขั น Spelling Bee

บริ ษั ท เอสโซ ฯ สนั บสนุ นการจั ดงาน จุ ฬาวิ ชาการ ๒๕๕๕ เป นเงิ นประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท โดยนายสรพงศ วิ นิ จฉั ยกุ ล

ผู จั ดการรั ฐกิ จสั มพั นธ ได มอบเงิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก ศาสตราจารย นายแพทย ภิ รมย กมลรั ตนกุ ล อธิ การบดี และสนั บสนุ นการจั ดทำเสื้ อยื ดลายโลโก เอสโซ สำหรั บที ม

ปฏิ บั ติ งานของชมรมภาษาอั งกฤษ คณะอั กษรศาสตร ในการจั ดการแข งขั น Spelling Bees เป นเงิ นจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท นางกิ ติ ยาวดี นิ ลวรรณ ผู จั ดการสื่ อสารองค กร ได ร วมชมการแข งขั น Spelling Bees ซึ่ งเป นส วนหนึ่ งของกิ จกรรมที่ คณะอั กษร- ศาสตร จั ดขึ้ น ภายใต แนวคิ ด "อั กษรศาสตร ไร พรมแดน ข ามชาติ ข ามศิ ลป " ในงานจุ ฬาวิ ชาการ ๒๕๕๕ ณ อาคารบรมราชกุ มารี และ อาคารมหาจั กรี สิ ริ นธร งานจุ ฬาวิ ชาการ จั ดขึ้ นเพื่ อแสดงผลงานทางวิ ชาการของคณาจารย และนิ สิ ตเป นประจำทุ ก ๔ ป และได รั บความ สนใจจากนั กเรี ยนและประชาชนทั่ วไปอย างกว างขวาง สำหรั บการแข งขั น Spelling Bee ในป นี้ มี นั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนปลาย เข าร วมการแข งขั นรวม ๒๙ ที ม โดยผสมผสานการแข งขั นสะกดคำภาษาอั งกฤษกั บเกมเศรษฐี และสอดแทรกคำถามและรางวั ลจาก เอสโซ เข าไปในเกม เพื่ อสร างการรั บรู เกี่ ยวกั บบริ ษั ท รวมทั้ งติ ดป ายโลโก ของบริ ษั ทไว บนเวที การแข งขั นด วย

ตั้ งจุ ดตรวจสอบและบริ การประชาชนฯ ที่ เอสโซ ไทยซี หนองแค ช วงป ใหม สถานี บริ การน้ ำมั นเอสโซ ไทยซี สาขาหนองแค ร วมกั บองค การบริ หารส วน ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จั งหวั ดสระบุ รี จั ดตั้ งศู นย ตรวจสอบและให บริ การ ประชาชนเพื่ อป องกั นและลดอุ บั ติ เหตุ บนท องถนน ที่ บริ เวณหน าลาน ตลอดช วง ป ใหม ที่ มี การเดิ นทางและการใช รถใช ถนนอย างคั บคั่ ง

เพื่ อส งเสริ มความปลอดภั ยบนท องถนน ซึ่ งเป นหนึ่ งในนโยบายของบริ ษั ท มาโดยตลอด สถานี บริ การน้ ำมั นเอสโซ ไทยซี สาขาหนองแค จึ งให การสนั บสนุ น กิ จกรรมครั้ งนี้ โดยมี การจั ดตั้ งศู นย ตรวจสอบและบริ การประชาชนฯ ตั้ งแต วั นที่ ๒๗ ธั นวาคม ๒๕๕๕ ถึ ง ๒ มกราคม ๒๕๕๖ กิ จกรรมดั งกล าวเป นไปด วยดี ช วยให เกิ ดความปลอดภั ยในการขั บขี่ และใช รถใช ถนน ในพื้ นที่ ดั งกล าว

Powered by