Quarter 3/2015

เต็ มไปด วยฝ ก

เมื่ อเข าไปชมในโรงบ มใหญ ๆ จะมี แผงหรื อตะแกรง ตากฝ กแห งเต็ มไปหมด คล ายกั บการตากปลาหมึ กของ ไทย คนงานที่ มาคอยคนกลั บฝ กทั้ งหมดเป นผู ชาย ไม ใส เสื้ อ ไม ใส หมวก ทำงานกลางแดดตลอดเวลา ผิ วสี น้ ำตาลเข มฝ กแห งก็ สี น้ ำตาลเข ม นั บเป นอี กบรรยากาศ หนึ่ ง กลิ่ นของฝ กวานิ ลลาก็ หอมตลบอบอวลไปหมด การจำหน ายฝ ก ฝ กของวานิ ลลาจำหน ายได ทุ ก ขั้ นตอนการแปรรู ป ขึ้ นอยู กั บผู ผลิ ต ส วนใหญ ก็ จำหน าย เมื่ อบ มฝ กเรี ยบร อยแล วให กั บทางโรงงานผลิ ตน้ ำหอม แต ผู ผลิ ตรายย อยบางรายร อนเงิ น พอเก็ บฝ กปุ ปก็ ขายป บ เอาเงิ นไว ก อน จึ งมี อาชี พใหม ออกมาอี กหลายอาชี พ คื อ วิ่ งรั บซื้ อฝ กสด แล วนำไปส งโรงบ ม อาชี พตั้ งโรงบ ม อาชี พปรั บปรุ งเพิ่ มคุ ณภาพฝ ก อาชี พตั้ งโรงเก็ บสต็ อกฝ ก พอราคาดี ก็ ขาย การแปรรู ปฝ ก นอกจากจะจำหน ายฝ กกั นโดยตรง ไปเข าโรงงานน้ ำหอมที่ ฝรั่ งเศสแล ว ก็ ยั งมี การนำฝ ก มาแปรรู ปขั้ นต น บี บอั ดให มี ปริ มาตรเล็ กลง เพื่ อลด ค าใช จ ายในการขนส ง นอกจากนี้ ยั งมี การผลิ ตเป น สิ นค าอย างอื่ นได อี ก เช น บดเป นผง หรื อจำหน ายใน รู ปผง เพื่ อนำไปใส อาหาร บางรายนำฝ กมาหมั กแล ว กลั่ นแอลกอฮอล เรี ยกว า เหล าวานิ ลลา มี ความหอมดี ส วนความแรง ก็ ขึ้ นอยู กั บเปอร เซ็ นต ของแอลกอฮอล

ช วงติ ดฝ ก หลั งจากผสมแล ว ๒ วั นดอกเริ่ มเหี่ ยว รั งไข เริ่ มพั ฒนาขึ้ นมาเป นฝ กอย างรวดเร็ ว เพี ยง ๑ เดื อน ก็ มี ฝ กสี เขี ยว แล วฝ กก็ จะขยายขนาดขึ้ นมาโดยลำดั บ จนมี ลั กษณะกลมขนาดเส นผ านศู นย กลาง ๑-๑.๕ เซนติ เมตร ยาว ๑๕-๒๐ เซนติ เมตร แต ละดอกจะติ ดฝ ก ๕-๑๕ ฝ ก ใช เวลา ๙-๑๒ เดื อน ฝ กจะเริ่ มแก เปลี่ ยน เป นสี เหลื อง แล วสุ กสี น้ ำตาลเข ม เริ่ มมี กลิ่ นหอม ให รี บ เก็ บฝ กสุ กไปผึ่ งแดด หากไม รี บเก็ บ ฝ กจะหลุ ดร วงลงดิ น และเปรอะเป อน จะเป นฝ กที่ คุ ณภาพไม ดี การบ มฝ ก เมื่ อฝ กสุ กก็ มี กลิ่ นหอม แต ยั งหอม ไม มากและฝ กยั งสดอยู เก็ บไว ได ไม นาน เพราะว าจะเน า และมี เชื้ อราขึ้ น จึ งต องนำฝ กมาบ มด วยวิ ธี ผึ่ งแดดและ อบกลางแดด ฝ กก็ จะค อยๆ แห งและมี กลิ่ นหอมมากขึ้ น จะเหี่ ยว นิ่ มและมี สี น้ ำตาลเข ม ก็ มี เครื่ องมื อมาวั ดว า เหลื อความชื้ นอยู เท าใด และมี กลิ่ นหอมเท าใด เทคนิ ค การบ มฝ กนี้ ก็ มี หลายตำรา และอ างอิ งต างๆ กั นไป สมั ยก อนนั บเป นความลั บ เป นเทคนิ คเฉพาะ บางตำรา ให ผึ่ งแดดบนแผ นสั งกะสี ตั้ งแต เช าตรู ให คนกลั บไปมา ทุ กครึ่ งชั่ วโมง พอช วงบ ายๆ จึ งเก็ บใส กระสอบป าน นำใส ลั งไม โปร งๆ ตั้ งไว ในห องสั งกะสี กลางแดด เรี ยกว า บ มหรื ออบกลางแดด เป นเวลา ๒ เดื อน จะได ความหอม สู งสุ ด

Powered by