Quarter 3/2015

วั ว ตั วการสำคั ญ

อะไรเป นแหล งปล อยก าซมี เทนที่ ใหญ ที่ สุ ดในสหรั ฐ- อเมริ กา? จากการอ านหนั งสื อพิ มพ และนิ ตยสาร หรื อจาก การฟ งบุ คคลในแวดวงการเมื องที่ วอชิ งตั น คุ ณอาจ เดาว าน าจะเป นอุ ตสาหกรรมก าซธรรมชาติ ผิ ดถนั ดเลย ตามการจั ดทำบั ญชี ก าซเรื อนกระจกใหม ของ สำนั กงานป องกั นสิ่ งแวดล อม (EPA) แหล งปล อยก าซ CH4 (มี เทน) ซึ่ งเกิ ดจากน้ ำมื อมนุ ษย ที่ ใหญ ที่ สุ ดใน สหรั ฐอเมริ กาคื อ “การหมั กในระบบย อยอาหารของ สั ตว ” กล าวอี กนั ยหนึ่ งก็ คื อ “วั ว”

กลายเป นว าแก สในกระเพาะอาหารของวั ว ซึ่ งทำ ให เกิ ดการปล อยก าซมี เทนมากกว าหนึ่ งในสี่ ของสหรั ฐ- อเมริ กาเป นแหล งสำคั ญอั นดั บหนึ่ งในป พ.ศ. ๒๕๕๖ นำหน าการปล อยก าซจากระบบต างๆ ของก าซธรรมชาติ จากข อมู ลของ EPA การปล อยก าซเหล านี้ เกี่ ยวพั น คร าวๆ กั บขนาดประชากรปศุ สั ตว ของประเทศ ผมกล าวถึ งเรื่ องนี้ ในที่ นี้ เพี ยงเพื่ อให มุ มมองบาง อย าง เพราะคนอื่ นๆ คงจะกล าวถึ งเช นกั น อั นที่ จริ ง ดู เหมื อนจะมี ความเข าใจกั นว ามี แต เพี ยง อุ ตสาหกรรมของเราเท านั้ นที่ ทำให เกิ ดการปล อยก าซ มี เทน นั่ นคื อภาพที่ เกิ ดขึ้ นในความคิ ดของสื่ อมวลชน อย างกว างขวาง หลั งจากที่ คณะบริ หารงานของโอบามา ประกาศแผนต างๆ ที่ จะควบคุ มการปล อยก าซมี เทน จากอุ ตสาหกรรมของเราเมื่ อเดื อนมกราคม

Powered by