Quarter 3/2015

โครงการมาช วย...ด วยรั ก ครั้ งที่ ๙ ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย กรรมการและผู จั ดการโรงกลั่ นน้ ำมั น บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) เป นประธานเป ดโครงการ “มาช วย...ด วยรั ก ครั้ งที่ ๙” สร างสนามเด็ กเล นเพื่ อการเรี ยนรู แบบ Brain Based Learning (BBL) จำนวน ๑๓ ฐาน ณ โรงเรี ยนบ านห วยกรุ อำเภอศรี ราชา จั งหวั ดชลบุ รี เพื่ อส งเสริ มให เด็ กๆ ได ฝ กเคลื่ อนไหวร างกาย อย างเต็ มศั กยภาพ จากฐานกิ จกรรมที่ หลากหลาย โรงกลั่ นฯ มี เจตนารมณ ในการส งเสริ มให พนั กงานอุ ทิ ศเวลาส วนตั วทำกิ จกรรมเพื่ อสั งคม สร างการ มี ส วนร วมกั บชุ มชนในลั กษณะ ”จิ ตอาสา” ทำความดี บนพื้ นฐานความต องการ ของชุ มชน อั นจะนำมาสู การพั ฒนาสั งคมอย างต อเนื่ องและยั่ งยื น

โครงการพั ฒนาสื่ อการเรี ยนรู เพื่ อการเรี ยนรู ตลอดชี วิ ต ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย กรรมการและผู จั ดการโรงกลั่ นน้ ำมั น บริ ษั ท เอสโซ ฯ ได ส งมอบสื่ อการศึ กษาประเภท Interactive Sign แก สวนสั ตว เป ด เขาเขี ยว โดยมี ดร.สุ ริ ยา แสงพงค ผู อำนวยการสวนสั ตว เป ดเขาเขี ยว เป นผู รั บมอบ ภายใต โครงการ “พั ฒนาสื่ อการเรี ยนรู เพื่ อการเรี ยนรู ตลอด ชี วิ ต” เพื่ อสร างความรู ความเข าใจในการอนุ รั กษ และขยายพั นธุ สั ตว ป าหายาก ใกล สู ญพั นธุ ณ บริ เวณส วนแสดงหุ บเสื อป า ก อให เกิ ดความเข มแข็ งในการ เสริ มสร างให เยาวชนและประชาชนทั่ วไป เกิ ดความตระหนั กในการอนุ รั กษ สั ตว ป าและสิ่ งแวดล อมทางธรรมชาติ อย างถู กต อง

กองทุ นโรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ เพื่ อผู ป วย ดร.ทวี ศั กดิ์ บรรลื อสิ นธุ ผู จั ดการฝ ายส งเสริ มและควบคุ มธุ รกิ จโรงกลั่ น บริ ษั ท เอสโซ ฯ เป นตั วแทนมอบเงิ นสมทบทุ น “กองทุ นโรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ” จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให แก โรงพยาบาลสมเด็ จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา โดยมี ศาสตราจารย กิ ตติ คุ ณ นายแพทย ชั ยเวช นุ ชประยู ร ผู ช วยเลขาธิ การ สภากาชาดไทย รั กษาการผู อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็ จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา เป นตั วแทนรั บมอบ กองทุ นนี้ เริ่ มก อตั้ งขึ้ นเมื่ อป ๒๕๓๒ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อนำดอกผล ไปใช จ ายเป นค ายาให แก ผู ป วยที่ ขาดแคลน ซึ่ งโรงกลั่ นฯ ยั งคงสนั บสนุ น กองทุ นนี้ อย างต อเนื่ องเป นประจำทุ กป เพื่ อเป นส วนหนึ่ งในการเสริ มสร าง สุ ขภาพอั นดี ให กั บประชาชนทั่ วไป

Powered by