Quarter 3/2015

คุ ณมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล

“โครงการนี้ เป นหนึ่ งในกิ จกรรมเพื่ อสั งคมของ บริ ษั ทฯ ซึ่ งตระหนั กถึ งความสำคั ญของการพั ฒนา ศั กยภาพและการเตรี ยมความพร อมของนิ สิ ตนั กศึ กษา ในการทำงานจริ ง เพื่ อให ทั นต อความต องการของภาค ธุ รกิ จไทย และนำไปสู การพั ฒนาองค กรและบุ คลากร ของประเทศไทยให แข งขั นได ในระดั บนานาชาติ ” นายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล กรรมการและผู จั ดการ ฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ กล าวถึ งโครงการ Esso Challenge - Innovative Internship ซึ่ งได รั บการ ตอบรั บเป นอย างดี ตลอด ๑๑ ป ที่ ผ านมา

Powered by