Quarter 1/2014

มอบให แก นิ สิ ตนั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ที่ มี ผลการเรี ยนดี แต ขาดแคลนทุ นทรั พย และกำลั งศึ กษาในสาขาวิ ศวกรรมศาสตร วิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และพลั งงาน จากสถาบั นอุ ดมศึ กษา ของรั ฐทั่ วประเทศ มาตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๕๒๕ ป จจุ บั นมี ผู ที่ เคย ได รั บทุ นนี้ ทั้ งสิ้ นกว า ๑,๗๐๐ คน คุ ณสมบั ติ ของวรั ญู เข าเกณฑ ได รั บทุ นการศึ กษา เนื่ องจากเรี ยนคณะวิ ศวกรรมศาสตร สอบได คะแนนเฉลี่ ยในป การศึ กษาที่ ๑ คื อ ๓.๖ และยั งคงรั กษาคะแนนในระดั บดี จึ งทำให เขาได รั บทุ นเอสโซ สมโภชกรุ งรั ตนโกสิ นทร ๒๐๐ ป ติ ดต อกั น ๒ ป ซ อน คื อในป การศึ กษา ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ในระหว างที่ เรี ยนชั้ นป ที่ ๒ และ ป ที่ ๓ “ที่ มหาวิ ทยาลั ย ไม มี ทุ นการศึ กษาจากบริ ษั ทเอกชนด าน พลั งงานเข ามาสนั บสนุ นเลยนะครั บ ซึ่ งผมว าผมโชคดี มากที่ ได รั บทุ นการศึ กษาจากเอสโซ ทุ นแต ละป ที่ ได คื อ ๑๐,๐๐๐ บาท ผมนำไปใช ในการจ ายค าเทอม ซื้ ออุ ปกรณ การเรี ยนต างๆ พอมี ทุ น ก็ ทำให ผมมี สมาธิ ในการเรี ยน และรั กษาคะแนนของ ตั วเองไว ได ” วรั ญู บอกว าความฝ นของเขาคื อ การมี อาชี พออกแบบ โรงงานอุ ตสาหกรรม และเขากำลั งมุ งมั่ นสานฝ นนี้ ให สำเร็ จ แม จะไม มี โอกาสรั บทุ นการศึ กษาจากเอสโซ อี ก เนื่ องจากได รั บ ๒ ป ซ อนแล ว ป นี้ เขาเรี ยนชั้ นป ที่ ๔ และเป นป สุ ดท าย แต เขา ก็ ยั งพยายามหาโอกาสให กั บตั วเองได เรี ยนรู สิ่ งต างๆ โดยใช ความสามารถพิ เศษที่ มี คื อ การเล นฟุ ตบอลและการฝ กฝน ภาษาต างประเทศ เพื่ อหาทางไปเรี ยนต อในประเทศเยอรมนี ให ได “ผมกำลั งเตรี ยมตั วที่ จะสอบเพื่ อชิ งทุ นไปเรี ยนต อต าง ประเทศครั บ และก็ ได ฝ กภาษาอั งกฤษจนคล อง อย างน อยก็ คล องกว าตอนที่ ขึ้ นไปรั บทุ นจากผู บริ หารของเอสโซ ที่ มาจั บมื อ แสดงความยิ นดี กั บผม ตอนนั้ น ผมรู สึ กเสี ยดายโอกาสมาก ที่ ตั วเองพู ดภาษาอั งกฤษไม คล อง จึ งไม สามารถสื่ อสารกั บเขา ได เพราะผมอยากขอบคุ ณที่ บริ ษั ทฯ สนั บสนุ นเด็ กนั กเรี ยน ที่ ยากจน ด อยโอกาส ซึ่ งยั งมี อยู มากในทุ กภาคของประเทศนี้ ” เสี ยงเพลงยั งดั ง และ วรั ญู สายสวะ ก็ ยั งเชื่ อมั่ นใน ความฝ นของเขาที่ จะประสบความสำเร็ จในอาชี พวิ ศวกร “เดิ นต อช าๆ ไม อยากปล อยฝ นให มั นหลุ ดมื อ ที่ สั่ งให ฉั น ไปต อก็ คื อความเชื่ อเท านั้ น ถ าในวั นนี้ เรี่ ยวแรงยั งเหลื อก็ ยั ง ต องฝ น ต องก าวไป”

เพราะ

â´Â á´¹ ÇÑ ²¹Ò

“ชี วิ ตมั นต องเดิ นตามหาความฝ น หกล มคลุ กคลาน เท าไหร มั นจะไปจบที่ ตรงไหน เมื่ อเดิ นเท าไหร มั นก็ ไปไม ถึ ง” เพลง ความเชื่ อ ของวง บอดี้ สแลม คื อเพลงที่ วรั ญู สายสวะ ใช ปลอบขวั ญและให กำลั งใจแก ตั วเองตลอดเวลา ที่ เขาเป นนั กเรี ยน “เรี ยนดี แต ยากจน” ด วยความรั กในการเรี ยน และเป นคนมี วิ นั ย นั บแต เรี ยนชั้ นประถมศึ กษา ชั้ นมั ธยมศึ กษา จนเข าสู ระดั บอุ ดมศึ กษา ความภาคภู มิ ใจของวรั ญู คื อ การเป นเด็ กเรี ยนดี ได เกรดไม เคยต่ ำกว า ๓.๕ วรั ญู สายสวะ ป จจุ บั นอายุ ๒๒ ป มี พี่ น อง ๔ คน เขาเป นลู กคนสุ ดท อง ด วยฐานะทางบ านยากจน พี่ ๆ ต องพา กั นเรี ยนหนั งสื อไปพร อมกั บทำงาน แต คณะที่ วรั ญู เลื อก เรี ยนคื อ คณะวิ ศวกรรมศาสตร เคมี และกระบวนการ มหาวิ ทยาลั ยวลั ยลั กษณ เป นการเรี ยนที่ หนั กและไม สามารถ ปลี กเวลาเพื่ อหางานพิ เศษทำได ช วงเวลาของการเรี ยนป ที่ ๑ ในคณะนี้ เขาต องอดทน เขม็ ดแขม กั บรายได จากครอบครั ว ที่ มี ให ไม มาก เมื่ ออาจารย ที่ ปรึ กษาเห็ นว าเขามี ความลำบาก ในการหาค าเล าเรี ยน จึ งแนะนำให เขาลองสมั ครขอรั บทุ น เอสโซ สมโภชกรุ งรั ตนโกสิ นทร ๒๐๐ ป จาก บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) โดยทุ นการศึ กษานี้ บริ ษั ทฯ

Powered by