Quarter 1/2014

แปลและเรี ยบเรี ยงโดย สุ ภาพร โพธิ บุ ตร จากเรื่ อง Making life better with plastics the Lamp 2013 - Number 2

ลองจิ นตนาการถึ งโลกที่ ไม มี พลาสติ ก ไม มี บรรจุ ภั ณฑ อาหาร โทรศั พท อั จฉริ ยะ เฟอร นิ เจอร ชิ้ นส วนรถยนต เครื่ องใช ไฟฟ าในครั ว อุ ปกรณ กี ฬา วั สดุ ก อสร างและผลิ ตภั ณฑ ชนิ ดอื่ นๆ อี กไม รู จบที่ ทำจากพลาสติ ก พลาสติ กอยู รอบตั วเรา ขณะที่ พลาสติ กมี อยู ทั่ วไปในทุ ก หนแห ง แต ผู บริ โภคจำนวนมากยั งไม รู ว าพลาสติ กมี ส วนช วย ให ชี วิ ตดี ขึ้ นและรั กษาสิ่ งแวดล อมได และนี่ เป นเหตุ ผลให สภา เคมี แห งอเมริ กา (American Chemistry Council หรื อ ACC) ซึ่ งมี บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ลเคมี ร วมเป นสมาชิ ก จั ดทำโครงการ หนึ่ งขึ้ นมาเพื่ อให สาธารณชนรั บรู ถึ งประโยชน ของพลาสติ ก โครงการทุ กสิ่ งทำได ...ใช พลาสติ ก (Plastics Make it Possible) จะช วยอธิ บายว าวั สดุ เหล านี้ จะช วยทำให ผลิ ตภั ณฑ อุ ปโภคบริ โภคและผลิ ตภั ณฑ อุ ตสาหกรรมมี ความแข็ งแรงมาก ขึ้ น น้ ำหนั กเบาขึ้ น ราคาถู กลง และเป นมิ ตรต อสิ่ งแวดล อม มากขึ้ นได อย างไร มาร กาเร็ ต แมททิ กซ รองประธานด านการตลาด เอ็ กซอนโมบิ ลเคมี กล าวว า "บางครั้ งเราลื มไปว าพลาสติ กนั้ น จำเป นต อการมี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี พลาสติ กเป นของที่ เห็ นอยู ทุ กวั น เราจึ งมองข ามกั นไปได ง ายๆ ว ามั นมี ส วนช วยลดการใช พลั งงานและพั ฒนาคุ ณภาพและความปลอดภั ยของผลิ ตภั ณฑ นี่ เป นเหตุ ผลว าทำไมเราถึ งเห็ นว าโครงการสื่ อสารในเรื่ องนี้ เป น เรื่ องสำคั ญ"

Powered by