Quarter 1/2014

โครงการรณรงค ดั งกล าวจะทำให ผู บริ โภครั บรู ถึ งนวั ตกรรม อั นหลากหลายที่ พลาสติ กช วยให เกิ ดขึ้ นได และนวั ตกรรม เหล านี้ เป นประโยชน อย างไรในชี วิ ตประจำวั น ข อความที่ สื่ อ ออกไปจะมุ งเสนอเรื่ องราวต างๆ ที่ อยู ในความสนใจของ ผู บริ โภคและเรื่ องที่ มี ความสำคั ญยิ่ งต อบริ ษั ทสมาชิ กสภาฯ เรื่ องราวหลั กๆ ได แก พลาสติ กที่ ใช ในบรรจุ ภั ณฑ อั จฉริ ยะ (smart packaging) การขนส ง แฟชั่ น บ านเรื อน ยา ความปลอดภั ยและการรั กษาสิ่ งแวดล อม ซึ่ งป จจุ บั นได นำเสนอเป นสองแนวทางคื อ "แปลงโฉมใหม ด วยรี ไซเคิ ล (Recycling Makeover)" และ "จากห องน้ ำ...สู นานาสารพั น (Bathroom to Bin)" "แปลงโฉมใหม ด วยรี ไซเคิ ล" นำเสนอให ผู บริ โภคเห็ นว า พลาสติ กรี ไซเคิ ลสามารถเป นของประดั บตกแต งบ านที่ ใช งาน ได จริ ง โดยได ร วมกั บนั กออกแบบและนั กจั ดรายการชื่ อดั งทาง โทรทั ศน ทานิ ยา นายั ค สร างสรรค วี ดิ ทั ศน เป นตอนๆ เพื่ อ สาธิ ตว าพลาสติ กที่ ใช ในชี วิ ตประจำวั นจากทุ กมุ มของบ าน สามารถนำมารี ไซเคิ ลและทำเป นของตกแต งบ านได อย างมี สไตล โดยในวี ดิ ทั ศน มี ทานิ ยามาออกแบบตกแต งภายในใหม ให บ านในแคลิ ฟอร เนี ยใต และแสดงให เห็ นว าผลิ ตภั ณฑ ที่ ทำ จากพลาสติ กรี ไซเคิ ลสามารถสร างบรรยากาศที่ อยู อาศั ยให ดู ทั นสมั ยในแบบซึ่ งกำลั งเป นที่ นิ ยมได อย างไร พลาสติ กในชี วิ ตประจำวั น ส วน "จากห องน้ ำ...สู นานาสารพั น" อธิ บายถึ งประโยชน ของการรี ไซเคิ ลบรรจุ ภั ณฑ และขวดผลิ ตภั ณฑ เกี่ ยวกั บความงาม และการดู แลตนเองที่ เราใช กั นอยู ทุ กวั น เมื่ อพู ดถึ งการรี ไซเคิ ล ในเบื้ องต น ผู บริ โภคหลายคนมั กจะนึ กถึ งบรรจุ ภั ณฑ อาหาร แต ภาชนะพลาสติ กที่ ครั้ งหนึ่ งเคยบรรจุ แชมพู โลชั่ น น้ ำยา บ วนปาก ยา และผลิ ตภั ณฑ สำหรั บการดู แลตนเองก็ สามารถ นำมารี ไซเคิ ลได ทุ กอย างเช นกั น ทำเป นเฟอร นิ เจอร ใช ภายนอก อาคารจนถึ งเครื่ องครั วและเสื้ อผ าแฟชั่ น สภาฯ ยั งร วมกั บเชฟคนดั งทางโทรทั ศน โรเบิ ร ต เออร ไวน นำเสนอนวั ตกรรมจากพลาสติ กที่ ทำให การเตรี ยมอาหารและ บรรจุ ภั ณฑ มี ความสะดวกปลอดภั ยยิ่ งขึ้ น และช วยรั กษา สิ่ งแวดล อมได มากขึ้ น ในการสาธิ ตที่ บู ธ "ทุ กสิ่ งทำได ...ใช พลาสติ ก" โดยเครื อข ายด านอาหาร ในเทศกาลอาหารและไวน ที่ กรุ งนิ วยอร ค เออร ไวน จั ดแสดงบรรจุ ภั ณฑ และเครื่ องครั ว พลาสติ กที่ ช วยให การเตรี ยมอาหารง ายขึ้ นและใช เวลาน อยลง การส งเสริ มการรั บรู เรื่ องพลาสติ กก อนหน านี้ ยั งรวมไป ถึ งการเข าร วมงานอาหารและไวน คลาสสิ กที่ เมื องแอสเพน โคโลราโด ในงานนี้ สภาฯ ร วมกั บผู เชี่ ยวชาญด านอาหารและ ความบั นเทิ ง ซิ ซซี่ บิ กเกอร ส นำเสนอเทรนด ล าสุ ดในนวั ตกรรม จากพลาสติ กที่ ใช เพื่ อความบั นเทิ งกลางแจ ง

รายการของ ทานิ ยา นายั ค ที่ ส งเสริ มการรั บรู เรื่ องการรี ไซเคิ ล และการใช พลาสติ กในชี วิ ตประจำวั นทั่ วทั้ งบ าน

Powered by