Quarter 1/2014

โรงกลั่ นมอบตู สำนั กงานพร อมสิ่ งอำนวยความสะดวกแก ฐานทั พเรื อ สั ตหี บ ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย กรรมการและผู จั ดการโรงกลั่ นน้ ำมั น บริ ษั ท เอสโซ ฯ มอบตู สำนั กงาน ตู สุ ขา และเครื่ องป นไฟฟ าเคลื่ อนที่ พร อมด วย อุ ปกรณ สำนั กงานให แก ฐานทั พเรื อสั ตหี บ กองทั พเรื อโดยมี พลเรื อโท เริ งฤทธิ์ บุ ญส งประเสริ ฐ ผู บั ญชาการฐานทั พเรื อสั ตหี บ เป นผู รั บมอบ อุ ปกรณ ดั งกล าวเป นอุ ปกรณ ที่ ใช ในโครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพระบบ บำบั ดน้ ำ โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา ทั้ งนี้ คณะผู บริ หารโรงกลั่ น และตั วแทน พนั กงานในโครงการฯ ได ร วมในพิ ธี รั บมอบนี้ ด วย

ฐานทั พเรื อสั ตหี บ จะได นำอุ ปกรณ และสิ่ งอำนวยความสะดวกเหล านี้ มาใช ในภารกิ จต างๆ อาทิ การถวายความ ปลอดภั ยของพระบรมวงศานุ วงศ หรื อบุ คคลสำคั ญ, การฝ กปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ , การดู แลตรวจตราพื้ นที่ ของ กองทั พเรื อ, ตลอดจนการลงพื้ นที่ เข าช วยเหลื อประชาชนที่ ได รั บความเดื อดร อนจากภั ยพิ บั ติ ต างๆ

โรงกลั่ นสนั บสนุ นกิ จกรรมเพื่ อสิ่ งแวดล อมสำหรั บเยาวชน ดร.ทวี ศั กดิ์ บรรลื อสิ นธุ ผู จั ดการฝ ายส งเสริ มและควบคุ มธุ รกิ จโรงกลั่ น น้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา มอบเงิ นจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท แก คุ ณสุ ริ ยา แสงพงค ผู อำนวยการสวนสั ตว เป ดเขาเขี ยว เพื่ อสนั บสนุ นกิ จกรรมเพื่ อสิ่ งแวดล อม สำหรั บเยาวชน พิ ธี มอบจั ดขึ้ น ณ สวนสั ตว เป ดเขาเขี ยว จ. ชลบุ รี โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ฯ ร วมกั บสวนสั ตว เป ดเขาเขี ยว จั ดกิ จกรรมเพื่ อ ส งเสริ มการอนุ รั กษ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมให กั บเยาวชนอย าง ต อเนื่ องเป นป ที่ ๑๓ สำหรั บป นี้ ได จั ดค ายผู นำเยาวชน “เสื อรั กษ ป า ปลารั กษ

ทะเล“, “โครงการสวนสั ตว สู ชุ มชน” และ ”โครงการอาสาสมั ครรั กษ สิ่ งแวดล อม” เพื่ อให เยาวชนได ตระหนั กถึ งความสำคั ญ คุ ณค า ป ญหาของการใช ทรั พยากรธรรมชาติ รวมถึ งการสร างความรู ความเข าใจถึ งวิ ธี การอนุ รั กษ ทรั พยากรธรรมชาติ และ สิ่ งแวดล อม

โรงกลั่ นจั ดโครงการ “ชุ มชน – โรงกลั่ น ...สานสั มพั นธ ป นน้ ำใจ” โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชาร วมกั บเทศบาลนครแหลมฉบั ง จั ดโครงการ “ชุ มชน – โรงกลั่ น...สานสั มพั นธ ป นน้ ำใจ” โดยนำคณะกรรมการ ๑๐ ชุ มชน รอบโรงกลั่ นอั นได แก ชุ มชนบ านทุ ง, ชุ มชนบ านอ าวอุ ดม, ชุ มชนบ านนาเก า, ชุ มชนตลาดอ าวอุ ดม, ชุ มชนบ านแหลมฉบั ง, ชุ มชนบ านเขาน้ ำซั บ, ชุ มชน หมู บ านแหลมทอง, ชุ มชนบ านชากยายจี น , ชุ มชนวั ดมโนรม และชุ มชนวั ด พระประทานพร ไปสั มมนาเพื่ อพั ฒนาศั กยภาพความเป นผู นำ และทำกิ จกรรม เพื่ อสั งคม ณ จั งหวั ดจั นทบุ รี โดยมี ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย กรรมการและ ผู จั ดการโรงกลั่ น ให เกี ยรติ เข าร วมโครงการ

โครงการนี้ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อมุ งเน นการพั ฒนาศั กยภาพความเป นผู นำ และสร างความสามั คคี ในหมู คณะ นอกจาก จะได รั บความรู เพื่ อนำไปใช ในการพั ฒนาชุ มชนแล ว โรงกลั่ นฯ ยั งได จั ดกิ จกรรมเพื่ อสั งคม ร วมกั นบริ จาคอุ ปกรณ การเรี ยน การกี ฬา และเครื่ องคอมพิ วเตอร ให แก โรงเรี ยนวั ดวั งหิ น จั งหวั ดจั นทบุ รี อี กด วย

Powered by