Quarter 1/2014

เอสโซ มอบเงิ นทุ นสนั บสนุ นสภากาชาดไทยในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ป เอสโซ (ประเทศไทย) เนื่ องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ป บริ ษั ท เอสโซ ฯ ได มอบเงิ นสนั บสนุ น โครงการด านสาธารณสุ ขและการแพทย ของสภากาชาดไทย

นายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล (ที่ ๓ จากซ าย) กรรมการและผู จั ดการ ฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) มอบเงิ นจำนวนทั้ งสิ้ น ๓,๑๑๑,๑๒๐ บาท (สามล านหนึ่ งแสน หนึ่ งหมื่ นหนึ่ งพั นหนึ่ งร อยยี่ สิ บบาทถ วน) แก นางจั นทร ประภา วิ ชิ ตชลชั ย (ที่ ๔ จากซ าย) ผู ช วยผู อำนวยการ สำนั กงานจั ดหารายได สภากาชาดไทย เพื่ อสนั บสนุ นโครงการด านสาธารณสุ ขและการแพทย ซึ่ งรวมถึ งการให ความช วยเหลื อผู ป วยมาลาเรี ยตามเขตชายแดนประเทศไทย มอบรถตู เย็ น

ขนส งโลหิ ตให กั บสภากาชาดไทย พร อมสนั บสนุ นการจั ดซื้ อเครื่ องมื อแพทย สำหรั บอาคาร “ภู มิ สิ ริ มั งคลานุ สรณ ” โรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ สภากาชาดไทย การสนั บสนุ นครั้ งนี้ เป นส วนหนึ่ งของการร วมฉลองครบรอบ ๑๒๐ ป เอสโซ (ประเทศไทย)

เอสโซ จั ดปฐมนิ เทศเป ดตั วโครงการฝ กงานอย างสร างสรรค ภายใต แนวคิ ด รอบรู อย างมี คุ ณธรรม บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) นำที มโดย นาย ซี . จอห น อั ทนั ส ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการบริ ษั ท เอสโซ ฯ พร อมด วยคณะผู บริ หาร จั ดกิ จกรรมสร างเสริ มศั กยภาพเยาวชนรุ นใหม ให แก นั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยชั้ นป ที่ ๓ ที่ เข าร วมโครงการ “2014 Esso Challenge - Innovative Internship” โครงการฝ กอบรมอย างสร างสรรค

เชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อฝ กความพร อมและเพิ่ มพู นประสบการณ ก อนจบการศึ กษา เพื่ อก าวเข าสู ความเป นมื ออาชี พอย าง มี จริ ยธรรมในการทำงานจริ ง ภายใต หั วข อ “Wisdom and Integrity – รอบรู คู คุ ณธรรม” ในป นี้ มี นั กศึ กษาจากหลากหลายสถาบั นที่ เข าร วม โครงการทั้ งสิ้ น ๓๐ คน ซึ่ งจะได รั บการฝ กอบรมจาก วิ ทยากรรั บเชิ ญ ซึ่ งเป นผู เชี่ ยวชาญในสาขาต างๆ รวมถึ ง ผู บริ หารเอสโซ และเอ็ กซอนโมบิ ลด วยในระยะเวลาระหว าง วั นที่ ๒๑ เมษายน ถึ ง ๓๐ มิ ถุ นายน ๒๕๕๗ โดยมี หั วข อ

ที่ น าสนใจในโครงการเช น แนวโน มพลั งงานจากทางเอ็ กซอนโมบิ ล และ กระทรวงพลั งงาน การตลาดผลิ ตภั ณฑ เอสโซ และ โมบิ ล การดำเนิ นงาน โรงกลั่ นน้ ำมั น จรรยาบรรณในการปฏิ บั ติ งาน การทำงานเพื่ อพั ฒนาสั งคม การเป นผู นำ การทำงานเป นที ม รวมถึ ง การบริ หารงาน ให ประสบความ สำเร็ จ อย างมี ความสุ ข

Powered by