quarter 4/2015

คุ ณจิ รั ฐิ วงษ ศิ ริ นายกสโมสร พนั กงานเอสโซ เล าให ฟ งถึ งการมี ส วนร วมของพนั กงานในกิ จกรรม ครั้ งนี้ ว า “เอสโซ มี นโยบายสนั บสนุ น ให พนั กงานมี ส วนร วมในการทำ กิ จกรรมเพื่ อสั งคมของบริ ษั ทมาโดย ตลอด โดยเฉพาะกิ จกรรมในครั้ งนี้ มี พนั กงานรุ นใหม ๆ ให ความสนใจเข าร วม

เป นอย างมาก ถื อเป นนิ มิ ตหมายอั นดี และน า ภู มิ ใจเป นอย างยิ่ ง โดยสโมสรพนั กงานเอสโซ เป นแกนนำในการรวบรวมเงิ นบริ จาค ซึ่ งได นำมามอบ เป นทุ นการศึ กษา จั ดทำโครงการอาหารกลางวั น สุ ขภาพดี และจั ดซื้ ออุ ปกรณ ต างๆ เช น เครื่ องกรองน้ ำ เพื่ อทำน้ ำดื่ มสะอาด และอุ ปกรณ ชุ ดนอนเพื่ อสุ ขภาพ สำหรั บหอพั กนั กเรี ยน รวมทั้ งได รั บความร วมมื อจาก พั นธมิ ตรผู ใจบุ ญ ศู นย หนั งสื อจุ ฬาฯ มาร วมบริ จาค หนั งสื อ ให กั บห องสมุ ด เสริ มกั บการบริ จาคหนั งสื อ และของเล นของทางเอสโซ ด วย”

Powered by