quarter 4/2015

เอสโซ จึ งถื อเป นโอกาสดี ที่ จะจั ดโครงการนี้ ให สอดรั บกั บ ที่ พระองค ท านทรงอุ ปถั มภ โรงเรี ยนตำรวจตระเวน ชายแดนอยู แล ว” ผศ.น.อ.ดร. ธงชั ย อยู ญาติ วงศ อาจารย ประจำสำนั กวิ ชาการ เทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิ ทยาลั ย แม ฟ าหลวง ซึ่ งเป น หั วเรี่ ยว หั วแรงใน โครงการนี้ เล าให ฟ งถึ ง “เราพบว า มี ป ญหาหลายด าน ทั้ งด านสุ ขภาพ สุ ขอนามั ย อาคารสถานที่ ที่ ทรุ ดโทรม ต องมาจั ดการ ดู แลทั้ งระบบ ตั้ งแต เรื่ องน้ ำอุ ปโภคบริ โภค ที่ เป นน้ ำซั บ จากภู เขา โรงอาหาร ห องน้ ำ ห องสมุ ดที่ พั งหมด เนื่ องจากเกิ ดแผ นดิ นไหวอยู บ อยๆ ในช วงที่ ผ านมา และห องพยาบาลที่ มี ยาไม ครบถ วน โดยตั้ งใจทำให เป นโรงเรี ยนต นแบบของโครงการนี้ เริ่ มตั้ งแต เข ามา อบรมนั กเรี ยนให เป นพยาบาลน อย หาแกนนำการ ออกกำลั งกายหน าเสาธงตอนเช า เพราะเด็ กนั กเรี ยน เป นชาวเขาเผ าลี ซอ และอาข า ส วนใหญ มี ป ญหา เรื่ องกล ามเนื้ อพั ฒนาไม สมบู รณ กระดู กไม แข็ งแรง ที่ สำคั ญ คื อโรงอาหารที่ ต องจั ดระบบใหม ทั้ งหมด รวมทั้ งหอพั กนั กเรี ยนชาวเขา ต องทำความสะอาด ทาสี จั ดห องใหม ส วนอุ ปกรณ การนอน เช น หมอน ที่ นอน ผ าห ม ทางสโมสรพนั กงานเอสโซ เป นฝ าย จั ดหามาให ใหม ทั้ งหมด” ในวั นนั้ น ยั งได มี การทำพิ ธี เป ดหอพั กนั กเรี ยน ชาวเขา โดย คุ ณนี ล, ผศ.น.อ.ดร. ธงชั ย, นั กศึ กษา และ เจ าหน าที่ ของมหาวิ ทยาลั ยแม ฟ าหลวงที่ ร วมกั นตกแต ง หอพั กแห งนี้ เพื่ อให เด็ กหญิ งน อยๆ ชาวเขาในที่ ห างไกล ได พั กอาศั ยในเวลาที่ โรงเรี ยนเป ดเทอม การสำรวจพื้ นที่ โรงเรี ยนตำรวจ ตระเวนชายแดนเทคนิ ค ดุ สิ ตของที มงานมหาวิ ทยาลั ยแม ฟ าหลวงว า

คุ ณมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล กรรมการ และผู จั ดการกิ จกรรมองค กร และรั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ ฯ

กล าวว า “โครงการนี้ เป นความร วมมื อระหว างมหา- วิ ทยาลั ยแม ฟ าหลวง กั บ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) เพื่ อเสริ มสร างการมี จิ ตสาธารณะของ นั กศึ กษา ด วยการนำความรู ความสามารถเข าไปพั ฒนา ปรั บปรุ งระบบสุ ขาภิ บาลภายในโรงเรี ยนตำรวจตระเวน ชายแดน ซึ่ งยั งประสบป ญหาเกี่ ยวกั บการดู แลสุ ขภาพ อนามั ยส วนบุ คคล เพื่ อสร างสิ่ งแวดล อมที่ เอื้ อต อการ พั ฒนาสุ ขภาพของนั กเรี ยน “เอสโซ สนั บสนุ นโครงการส งเสริ มด านสุ ขภาพ มาอย างต อเนื่ อง ด วยตระหนั กถึ งความสำคั ญของการ มี สุ ขภาพที่ ดี อั นเป นรากฐานสำคั ญสำหรั บการพั ฒนา คุ ณภาพชี วิ ต และความเป นอยู ของชุ มชน “เป นเวลา ๑๒ ป แล ว ที่ เอสโซ ได มอบทุ นการศึ กษา ให แก นั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยแม ฟ าหลวง ภายใต กองทุ น เอสโซ สมโภชกรุ งรั ตนโกสิ นทร ๒๐๐ ป แต ในครั้ งนี้ เราได ขยายความร วมมื อไปสู การพั ฒนาด านสุ ขภาพ ผ านโครงการโรงเรี ยนตำรวจตระเวนชายแดนสุ ขภาพดี ต นแบบ เพื่ อการพั ฒนาชุ มชนที่ เข มแข็ งอย างยั่ งยื น” คุ ณอิ ศรา สุ นทรวิ ภาต ที่ ปรึ กษาฝ ายกิ จกรรม องค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ ฯ เสริ มว า “เอสโซ มี ความประสงค จะ เฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระศรี นคริ นทรา บรมราชชนนี หรื อ สมเด็ จย า ที่ ทรง เน นการพั ฒนาชุ มชน จึ งสนอง พระราชดำริ ของพระองค ท าน ด วยการ นำแนวการศึ กษาในมหาวิ ทยาลั ย

แม ฟ าหลวง มาประยุ กต ใช กั บการดู แล สุ ขภาพชุ มชน และที่ สำคั ญ ป นี้ เป นป มหา

มงคลของสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ที่ ทรงมี พระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา

Powered by