quarter 4/2015

ท านทราบ หรื อไม ?

ท านทราบ หรื อไม ?

ถ านำผลิ ตภั ณฑ น้ ำมั นที่ กลั่ นโดยโรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา ในแต ละวั น มาบรรจุ ขวดขนาดหนึ่ งลิ ตร จะต องใช ขวด จำนวน ๒๘ ล านขวด

ในแต ละวั น หน วยกลั่ นน้ ำทะเลเป นน้ ำจื ดที่ โรงกลั่ นเอสโซ ศรี ราชา สามารถผลิ ตน้ ำจื ดจำนวนมากพอที่ จะนำมาใช ใน ๑,๔๔๐ ครั วเรื อน

ท านทราบ หรื อไม ?

ท านทราบ หรื อไม ?

ผลิ ตภั ณฑ ต างๆ มากมาย นั บจากของใช และอุ ปกรณ ในครั วเรื อน เสื้ อผ า ขวดพลาสติ ก ท อพี วี ซี ไปจนถึ งสี ทาบ าน ล วนทำมาจาก ผลิ ตภั ณฑ ป โตรเคมี จากโรงงานอะโรเมติ กส และหน วยผลิ ต เคมี ภั ณฑ ของเราในโรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา

ทุ กวั น เครื อข ายโมบิ ล 1 เซ็ นเตอร ในประเทศไทย ช วยชุ บชี วิ ตเครื่ องยนต ให รถมากกว า ๑,๐๐๐ คั น

Powered by