quarter 4/2015

สลากกิ นแบ งรั ฐบาลไทย ป พ.ศ. ๒๔๘๐ การออกสลากกิ นแบ งรั ฐบาลไทย เพื่ อวั ตถุ ประสงค นำรายได มาให กั บรั ฐบาลสมั ยนั้ น ใช บริ หารประเทศ กำหนดวั นสถาปนาสลากกิ นแบ งรั ฐบาลป พ.ศ. ๒๔๘๒ วั นที่ ๕ เมษายน ๒๔๘๒ รั ฐบาลได โอนการ ดู แลการควบคุ มการออกสลากกิ นแบ งจากกระทรวง มหาดไทย ให มาอยู กั บกระทรวงการคลั ง แล วแต งตั้ ง คณะกรรมการชุ ดแรกเพื่ อการควบคุ มการออกสลาก มี พระยาพรหมทั ศศรี พิ ลาส เป นประธาน รั ฐบาลจึ ง กำหนดให วั นที่ ๕ เมษายน ๒๔๘๒ ถื อเป นวั นสถาปนา สลากกิ นแบ งรั ฐบาล สำนั กงานสลากในครั้ งนั้ น ตั้ งอยู ที่ บริ เวณศาลากลางจั งหวั ดพระนครและธนบุ รี หน า กระทรวงมหาดไทย ในป พ.ศ. ๒๔๘๗ เพิ่ มราคาสลากเป น ๒ บาท ป พ.ศ. ๒๔๙๑ เพิ่ มเป น ๓ บาท ป พ.ศ. ๒๔๙๒ เพิ่ ม เป น ๔ บาท ป พ.ศ. ๒๔๙๓ เพิ่ มราคาเป น ๕ บาท และ ๖ บาท ป พ.ศ. ๒๔๙๕ เพิ่ มเป น ๘ บาท จากนั้ น ก็ เป นราคา ๑๐ บาท มี การเปลี่ ยนแปลงราคาเรื่ อยมา จนป จจุ บั นฉบั บละ ๘๐ บาท ตามราคาหน าสลาก

ป ที่ กรมสรรพากรดู แลการออกลอตเตอรี่ ในป พ.ศ. ๒๔๗๗ รั ฐบาลของ พลเอกพระยา พหลพลพยุ หเสนา กำหนดให กรมสรรพากรเป น ผู รั บผิ ดชอบในการออกลอตเตอรี่ มี ๒ ชนิ ด ๑. ลอตเตอรี่ รั ฐบาลสยามนำเงิ นไปใช ร วมกั บ ภาษี ของประชาชน ๒. ลอตเตอรี่ พิ เศษรั ฐบาลสยาม เพื่ อเป นการ หารายได พิ เศษเพิ่ มเติ มจากลอตเตอรี่ รั ฐบาลสยามปกติ ลอตเตอรี่ ยุ คสลากกิ นแบ ง ลอตเตอรี่ ที่ ออกโดยกระทรวงมหาดไทย ได เปลี่ ยน ชื่ อว า สลากกิ นแบ ง แบ งออกเป น ๒ ชนิ ด ๑. สลากกิ นแบ งบำรุ งเทศบาลจั งหวั ด โดยอนุ ญาต ให จั งหวั ดต างๆ นำออกจำหน ายเพื่ อนำเงิ นมาบำรุ ง เทศบาลในจั งหวั ดต างๆ สลากกิ นแบ งประเภทนี้ จะพิ มพ ชื่ อจั งหวั ดต างๆ ที่ ดำเนิ นการจำหน ายสลาก ตั วอย างสลากประเภทนี้ เช น ของจั งหวั ดภู เก็ ต ป ตตานี กระบี่ นครศรี ธรรมราช ชุ มพร สงขลา พั ทลุ ง ชั ยภู มิ ชลบุ รี เป นต น ออกจำหน ายในป พ.ศ. ๒๔๗๗ และ ป พ.ศ. ๒๔๗๘ ๒. สลากกิ นแบ งบำรุ งเทศบาลทั่ วไป จำหน าย เพื่ อนำรายได มาใช ในงานสาธารณะทั่ วไป เช น โรงเรี ยน โรงพยาบาล

สำนั กงานกองสลากสร างในป พ.ศ. ๒๕๐๒

Powered by