quarter 4/2015

ประเภทการออกลอตเตอรี่ แบ งเป น ๕ ประเภท ๑. ประเภทหารายได ให กั บรั ฐนำไปใช ในการบริ หาร ประเทศ เช น สลากกิ นแบ งรั ฐบาล สลากบำรุ งจั งหวั ด สลากบำรุ งเทศบาล ๒. ประเภทหารายได ใช ในการบำรุ งสาธารณะ และด านการสั งคมสงเคราะห เช น สลากกิ นแบ งส งเสริ ม สวั สดิ การประชาชน สลากสาธารณกุ ศลและการกุ ศล สลากกิ นแบ งบำรุ งอาคารสงเคราะห และสั งคมสงเคราะห ๓. ประเภทช วยชาติ เช น สลากบำรุ งวั นชาติ สลากกิ นแบ งช วยชาติ ๔. ประเภทที่ ออกในโอกาสและเทศกาลต างๆ เช น สลากกิ นแบ งงานป ใหม สลากกิ นแบ งบำรุ งงาน ฉลองรั ฐธรรมนู ญ สลากกิ นแบ งบำรุ งกาชาด สลาก กิ นแบ งกาซิ โน สลากกิ นแบ งบำรุ งตรุ ษสงกรานต

๕. ประเภทที่ ออกเพื่ อหารายได เฉพาะกิ จ เช น สลากบำรุ งเสื อป า สลากบำรุ งพั นธุ ม าเพื่ อการทหาร สลากกิ นแบ งสงเคราะห เด็ กของสหประชาชาติ สลากสงเคราะห ทหารผ านศึ ก สลากสยามมิ นทร คนไทยจำนวนมากชอบเล นหวยโดยคิ ดว า สั กวั นหนึ่ งจะถู กรางวั ลใหญ สั กครั้ ง แต กว าจะถู ก เสี ยเงิ นไปเท าไหร แล วก็ ไม อยากจะคำนวณเลย

สํ านั กงานสลากสนามบิ นน้ํ า

Powered by