quarter 4/2015

เอสโซ รั บรางวั ลองค กรที่ มี ความรั บผิ ดชอบต อสั งคมดี เด น ระดั บทอง จากหอการค าอเมริ กั นในประเทศไทย นายกลิ น เดวี ส (ซ าย) เอกอั ครราชทู ตสหรั ฐอเมริ กาประจำประเทศไทย และนายดาเรน บั คลี ย (ขวา) ประธานหอการค าอเมริ กั นในประเทศไทย มอบรางวั ลองค กรที่ มี ความรั บผิ ดชอบต อสั งคมดี เด น ระดั บทอง และ รางวั ล Creative Partnership designation ของหอการค าอเมริ กั นในประเทศไทย ประจำป ๒๐๑๕ ให แก นายอิ ศรา สุ นทรวิ ภาต (กลาง) ที่ ปรึ กษาฝ ายกิ จกรรมองค กร และรั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ ฯ ในงานฉลองโครงการรางวั ลองค กรที่ มี ความ รั บผิ ดชอบต อสั งคมดี เด น ของหอการค าอเมริ กั นในประเทศไทย พิ ธี จั ดขึ้ น ณ โรงแรมคอนราด กรุ งเทพฯ รั บผิ ดชอบต อสั งคม ร วมแบ งป นความคิ ด หลั กการ และการทำกิ จกรรมต างๆ เพื่ อร วมกั นสร างสรรค และพั ฒนาสั งคมให ดี ยิ่ งขึ้ นต อไป โดยในป นี้ เอสโซ ได รั บรางวั ลระดั บทอง เนื่ องจากได รั บรางวั ลเป นป ที่ ๖ ติ ดต อกั น พร อมกั นนี้ รางวั ลหุ นส วน เชิ งสร างสรรค เป นความร วมมื อระหว างหอการค าอเมริ กั นในประเทศไทย และสถานเอกอั ครราชทู ตสหรั ฐอเมริ กาประจำ ประเทศไทย ที่ ได มอบให เพื่ อยกย องสมาชิ กที่ มี ความคิ ดสร างสรรค และนวั ตกรรมใหม ๆ สำหรั บการจั ดทำโครงการ ความรั บผิ ดชอบต อสั งคม และสร างเสริ มสั มพั นธภาพอั นดี ระหว างประเทศไทยและสหรั ฐอเมริ กา โครงการรางวั ลองค กรที่ มี ความรั บผิ ดชอบต อสั งคมดี เด นนี้ จั ดขึ้ นโดย หอการค าอเมริ กั นในประเทศไทย เพื่ อยกระดั บการมี ส วนร วมในการมี ความ

เอสโซ สนั บสนุ นการจั ดนิ ทรรศการของศู นย ศิ ลปาชี พบางไทร ฯพณฯ อรรถนิ ติ ดิ ษฐอำนาจ องคมนตรี มอบของที่ ระลึ กแก นายอิ ศรา สุ นทรวิ ภาต ที่ ปรึ กษาฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ เพื่ อแสดงความ ขอบคุ ณที่ บริ ษั ทเอสโซ ฯ ได สนั บสนุ นการจั ดงานนิ ทรรศการเพื่ อเผยแพร ผลงาน รวมถึ งจำหน ายผลิ ตภั ณฑ และสาธิ ตการผลิ ตผลงานของศู นย ศิ ลปาชี พบางไทรฯ ซึ่ งจั ดขึ้ นระหว างวั นที่ ๙ – ๑๘ ตุ ลาคม ณ ไลฟ สไตล ฮอลล ชั้ น ๒ ศู นย การค า สยามพารากอน โดยในป นี้ บริ ษั ทเอสโซ ฯ ได มอบเงิ นสนั บสนุ นการจั ดกิ จกรรมของศู นย ศิ ลปาชี พบางไทรเป นจำนวนเงิ น ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ปล อยลู กสั ตว ทะเลที่ โครงการฟาร มทะเลตั วอย างตามพระราชดำริ นายนี ล เอ. แฮนเซ็ น ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการ บริ ษั ทเอสโซ ฯ ร วมกั บพนั กงานบริ ษั ท เอสโซ ฯ และบริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล จำกั ด ปล อยลู กปลา ลู กปู และลู กปลาหมึ ก ที่ โครงการฟาร มทะเลตั วอย างตามพระราชดำริ ศู นย วิ จั ย และพั ฒนาประมงชายฝ ง จ.เพชรบุ รี ในโอกาสนี้ บริ ษั ทฯ ได มอบโน ตบุ กจำนวน ๕ เครื่ อง ให แก ศู นย ฯ และ พนั กงานทั้ งหมดได เรี ยนรู เกี่ ยวกั บกิ จกรรมในการวิ จั ยและทำฟาร มทะเลและ ชายฝ งอย างยั่ งยื น กิ จกรรมคื นโอกาสสู สั งคมนี้ เป นส วนหนึ่ งของการสร างที ม ของหน วยงานดั งกล าว

Powered by