quarter 4/2015

รางวั ลการศึ กษาบุ ตรพนั กงานเอสโซ /เอ็ กซอนโมบิ ลประจำป ๒๕๕๘ นายนี ล เอ. แฮนเซ็ น ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการ บริ ษั ท เอสโซ ฯ เป นประธานในงาน “พิ ธี มอบรางวั ลการศึ กษาและเกี ยรติ บั ตร เรี ยนดี แก บุ ตรพนั กงานของเอสโซ และเอ็ กซอนโมบิ ล” เมื่ อเร็ วๆ นี้ ที่ โรงแรม อิ นเตอร คอนติ เนนตั ล กรุ งเทพฯ ในป นี้ มี บุ ตรพนั กงานได รั บรางวั ลเป นทุ น การศึ กษาจำนวน ๔๘๙ คน ตั้ งแต ระดั บชั้ นประถมศึ กษา มั ธยมศึ กษา อาชี ว- ศึ กษา จนถึ งปริ ญญาตรี คิ ดเป นเงิ นรางวั ลทั้ งสิ้ นรวม ๒,๑๘๑,๐๐๐ บาท โครงการนี้ มี วั ตถุ ประสงค ที่ จะสนั บสนุ นด านการศึ กษาและเป นกำลั งใจ สำหรั บพั ฒนาการเรี ยนของบุ ตรพนั กงานโดยพิ จารณาจากผลการเรี ยน โครงการนี้ ก อตั้ งขึ้ นในป พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยบริ ษั ทได มอบรางวั ลการศึ กษา แก บุ ตรพนั กงานอย างต อเนื่ องและได มอบทุ นการศึ กษาไปแล วทั้ งสิ้ นกว า ๑๑,๐๐๐ ทุ น คิ ดเป นเงิ นรางวั ลรวมทั้ งสิ้ นกว า ๒๔ ล านบาท

สนั บสนุ นโรงพยาบาลน้ ำพอง นายนี ล เอ. แฮนเซ็ น ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการ บริ ษั ทเอสโซ ฯ และ นายชุ มชนิ ตร จิ ตต หมั่ น รองประธานบริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ น แอนด โพรดั กชั่ น โคราช อิ งค ร วมกั นมอบเงิ น ๑๙๘,๐๐๐ บาท ให แก นายแพทย วิ ชั ย อั ศวภาคย ผู อำนวยการโรงพยาบาลน้ ำพอง เพื่ อใช ในการจั ดซื้ ออุ ปกรณ ทางการแพทย นายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล ผู จั ดการฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ นายมนต ชั ย ทองมี ศรี ผู จั ดการศู นย ผลิ ตก าซน้ ำพอง และนายอิ ศรา สุ นทรวิ ภาต ที่ ปรึ กษาฝ ายกิ จกรรมองค กรฯ ได ร วมในพิ ธี มอบเงิ นดั งกล าว

เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ นฯ บริ จาคสิ่ งของจำเป นให บ านแคนทอง บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ น แอนด โพรดั กชั่ น โคราช อิ งค บริ จาคสิ่ งของจำเป นสำหรั บเด็ กเล็ ก อาทิ ผ าอ อม นมผง นม UHT และผลไม สด ให แก สถานสงเคราะห เด็ ก บ านแคนทอง จ. ขอนแก น

Powered by