Quarter 2/2015

ความรัก

เรื อของท านมาถึ งแล ว และกั ปตั นก็ บอกว า “อย า เสี ยเวลาอี กเลย ฝ งโน นกำลั งเรี ยกท านอยู ฝ งที่ ท าน แสวงหามาตลอดชี วิ ต” แล วพระโพธิ สั ตว ก็ เกลี้ ยกล อม ให กั ปตั นรอสั กครู เพื่ อที่ ท านจะได แบ งป นป ติ สุ ข ป ญญา ความสว าง และความรั ก ให กั บบรรดาผู คนที่ กำลั งแสวงหาสิ่ งเดี ยวกั นอยู ทำให พวกเขาเริ่ มมี ความ รู สึ กไว วางใจ “ใช แล ว มี อี กฝ งหนึ่ งรออยู เมื่ อใครก็ ตาม ปฏิ บั ติ สมาธิ ภาวนาจนมี สภาวะสุ กงอม ก็ จะมี เรื อมารั บ ข ามไปฝ งนั้ น ซึ่ งเป นฝ งแห งชี วิ ตที่ เป นนิ รั นดร ไม มี ความ ทุ กข ยาก ชี วิ ตที่ นั่ นคื อการขั บขานบทเพลง และเริ งระบำ ไปที ละขณะ” พระโพธิ สั ตว ผู เป นปรมาจารย ได พยายามทุ กวิ ถี ทาง ที่ จะเกาะเกี่ ยวบางสิ่ งไว เพื่ อไม ให พวกท านถู กพาไปยั ง อี กฝ งหนึ่ ง ตามที่ พระพุ ทธเจ าทรงสอนนั้ น การเกาะเกี่ ยว ความเมตตาอาทรไว เป นการดี ที่ สุ ด แม ความคิ ดที่ จะ ช วยผู อื่ นนั้ นก็ ยั งเป นความปรารถนา และตราบเท าที่ ยั ง มี ความปรารถนาท านจึ งถู กพาไปยั งอี กฝ งหนึ่ งไม ได แม ทุ กสิ่ งจะขาดสะบั้ นแล ว ห วงโซ ขาดแล ว ยกเว น สายใยบางๆ ของความรั ก แต สิ่ งที่ พระพุ ทธเจ าทรง ให ความสำคั ญคื อ การรั กษาสายใยบางๆ ที่ ผู กพั น พระโพธิ สั ตว ให ยั งอยู ในโลกไว ให นานเท าที่ จะนานได เพราะอาจมี ผู คนอี กมากมายที่ ต องช วย จงช วยพวกเขา ก อน นั่ นเป นหนทางเดี ยวเท านั้ นที่ จะยกระดั บจิ ตสำนึ ก ในโลกนี้ ได โลกซึ่ งมอบชี วิ ตและโอกาส ให พระโพธิ สั ตว ได รู แจ ง

อั ลมิ ตราพู ดขึ้ นว า ได โปรดบอกเราถึ งเรื่ อง ‘ความรั ก’ และท านก็ เงยศี รษะขึ้ นมองดู ฝู งชน เขาเหล านั้ น เงี ยบกริ บ ท านพู ดด วยเสี ยงอั นดั งว า เมื่ อความรั กร องเรี ยกเธอ จงตามมั นไป แม ทางของมั นนั้ นจะขรุ ขระและชั นเพี ยงใด และเมื่ อป กของมั นโอบรอบกายเธอ จงยอมทน แม หนามแหลมอั นซ อนอยู ในป กนั้ นจะเสี ยดแทงเธอ และเมื่ อมั นพู ดกั บเธอ จงเชื่ อตาม แม เสี ยงของมั นจะทำลายความฝ นของเธอดั่ งลมเหนื อ พั ดกระหน่ ำสวนดอกไม ให แหลกลาญไปฉะนั้ น เพราะแม ขณะที่ ความรั กสวมมงกุ ฎให เธอ มั นก็ จะ ตรึ งกางเขนเธอ และขณะที่ มั นให ความเติ บโต แก เธอนั้ น มั นก็ จะลิ ดรอนเธอด วย แม ขณะเมื่ อมั นไต ขึ้ นไปสู ยอดสู ง และลู บไล กิ่ งก าน ที่ แกว งไกวในแสงอรุ ณ แต มั นก็ จะหยั่ งลงสู รากลึ ก และเขย าถอนตรงที่ ยึ ดมั่ นอยู กั บดิ นด วย ความรั กจะรวบรวมเธอเข าดั่ งฝ กข าวโพด มั นจะแกะเธอออกจนเปลื อยเปล า แล วมั นจะล อนเพื่ อให เธอหลุ ดจากเปลื อก

มั นจะบดเธอจนเป นผงขาว แล วจะขยำจนเธออ อนเป ยก

แล วมั นก็ จะนำเธอเข าสู ไฟอั นศั กดิ์ สิ ทธิ์ ของมั น เพื่ อว าเธอจะได เป นอาหารทิ พย ของพระเป นเจ า

Powered by