Quarter 2/2015

เรารั กท านมาก แต ความรั กของเราไร คำพู ด มั นถู ก

ห อหุ มด วยผ าคลุ ม

แต บั ดนี้ มั นร องเรี ยกท านแล วด วยเสี ยงอั นดั ง

และก็ จะยื นเป ดเผยตนเองเฉพาะหน าท าน

และเป นที่ กล าวกั นมาแต ไหนแต ไรแล วว า ความรั ก ไม รู ความล้ ำลึ กของตนเอง จนกว าจะถึ งชั่ วโมงของการ จากพราก คนอื่ นก็ เข ามาร วมอ อนวอนท านด วย และท าน ไม ตอบ ท านเพี ยงก มศี รษะ และผู ที่ ยื นอยู ใกล ๆ ก็ เห็ น น้ ำตาของท านร วงลงสู หน าอก แล วท านพร อมด วยฝู งชนก็ พากั นเดิ นไปยั งจั ตุ รั ส ใหญ หน าวิ หาร และก็ มี หญิ งหนึ่ ง ชื่ อ อั ลมิ ตรา เดิ นออกมาจาก วิ หารนั้ น เธอเป นผู เห็ นธรรม และท านก็ มองเธอด วยความอ อนโยนยิ่ ง เพราะว า เธอเป นคนแรกที่ ได พบและฟ งคำกล าวของท าน เมื่ อท านมาถึ งเมื องได เพี ยงวั นเดี ยว และเธอก็ แสดงคารวะต อท าน พร อมกั บพู ดว า ท านผู แทนของพระผู เป นเจ า ท านผู แสวงหาสิ่ ง สู งสุ ด ท านได เฝ ามองขอบฟ ารอเรื อของท านเป นเวลา นาน บั ดนี้ เรื อของท านมาถึ งแล ว และท านจำต องไป ความใฝ ฝ นถึ งดิ นแดนแห งความทรงจำของท านนั้ น ลึ กซึ้ งแนบแน น และความรั กของเราก็ ไม อาจผู กพั นท าน ไว ได หรื อความปรารถนาของเราก็ ไม อาจเหนี่ ยวรั้ งท าน ไว ได แต สิ่ งนี้ เราขอร องก อนที่ ท านจะจากไป ขอท านได พู ดกั บเรา และให สั จธรรมแก เรา และเราก็ จะได ให แก ลู กหลานของเรา และลู กหลาน ของเราก็ จะได ให ถ ายทอดกั นต อไป และธรรมะนั้ นก็ จะ ไม สู ญ ในความโดดเดี่ ยวของท านนั้ น ท านได เฝ ามอง วั นคื นของเรา และในความตื่ นของท าน ท านก็ ได เฝ า ฟ งเสี ยงสะอื้ นและหั วเราะในความหลั บของเรา ดั งนั้ น ณ บั ดนี้ ขอได เป ดเผยเราแก เราเอง และได บอกให เราทราบถึ งสิ่ งซึ่ งท านได ประจั กษ อั นมี อยู ใน ระหว างการเกิ ดและความตาย

และท านตอบว า ประชาชนชาวออร ฟาลี ส เราจะบอกอะไรแก ท าน ได นอกจากสิ่ งที่ เคลื่ อนอยู ในวิ ญญาณของท านเอง แม ขณะนี้

นี่ คื อบทแรกของ The Prophet ที่ มี ชื่ อว า “การมาถึ ง

แห งนาวา”

เกิ ดอะไรขึ้ นที่ บนหน าผาริ มทะเลนอกกำแพงเมื อง เรื่ อยลงมาตามถนนถึ งเชิ งเขา ตลอดจนถึ งจั ตุ รั สใหญ หน าวิ หาร? เพื่ อขยายความเข าใจเกี่ ยวกั บฉากนี้ ผมขอเสนอ แนวคิ ดของ ท านภควาน ศรี ราชนี ช หรื อที่ รู จั กกั น ในนาม โอโช พระพุ ทธเจ าทรงจำแนกพระสาวกของพระองค ออกเป น ๒ ประเภท ประเภทแรกเรี ยกว า พระอรหั นต ซึ่ งเป นผู รู แจ งที่ ทุ มเทพลั งงานทั้ งหมดให กั บการปฏิ บั ติ สมาธิ ภาวนา ส วนอี กประเภทเรี ยกว า พระโพธิ สั ตว พวกท านเป นผู รู แจ งที่ มี ความเมตตาอาทร จึ งไม รี บร อน ที่ จะข ามไปยั งอี กฝ งหนึ่ ง พวกท านต องการทอดเวลา ในการอยู ที่ ฝ งนี้ เพื่ อช วยผู คน ทั้ งๆ ที่ มี ความยากลำบาก นานาประการ

Powered by