Quarter 2/2015

แสตมป์

๑. แสตมป ที่ ระลึ ก ๖๐ พรรษา สมเด็ จพระเทพ- รั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ราคาดวงละ ๕.- บาท จั ดพิ มพ ด วยระบบลิ โทกราฟ และป มฟอยส สี ม วง-สี ประจำวั นพระราชสมภพ แสตมป ดวงนี้ ซ อนเทคโนโลยี ดิ จิ ตอลเสมื อนจริ ง “เอ.อาร .” ลงไป ด วย เพี ยงดาวน โหลดแอพพลิ เคชั่ น “STAMP ALIVE” จาก PLAY STORE หรื อ APP STORE เมื่ อเป ด แอพพลิ เคชั่ นแล ว นำมาสแกนบนภาพพระฉายาลั กษณ จะแสดงวี ดิ ทั ศน เฉลิ มพระเกี ยรติ บนจอมื อถื อความยาว ๒ นาที ๓๐ วิ นาที ...ทำให แสตมป มี ชี วิ ต และเพิ่ มความ น าสนใจมากยิ่ งขึ้ น

๒. ไปรษณี ย ไทย

แสตมป ป แพะ ราคาดวงละ ๓.- บาท ใช ติ ด จดหมายส งไปมาทั่ วประเทศไทย ในพิ กั ดน้ ำหนั กแรก ภาพเป นแพะร างกายสมบู รณ อ วนพี ๑ ตั ว

๓. ไปรษณี ย สหประชาชาติ

จั ดพิ มพ ในรู ปแผ นชี ทแสตมป ที่ ระลึ ก บรรจุ แสตมป ๑๐ ดวงพร อมป ายผนึ กตราสั ญลั กษณ สหประชาชาติ ราคาดวงละ ๑.๑๕ เหรี ยญสหรั ฐ ออกแบบโดยนายโรรี่ คาทซ (RORIE KATZ) นั กออกแบบแสตมป ประจำ สหประชาชาติ ไปรษณี ย สหประชาชาติ นำออกจำหน าย วั นแรก ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ และจะยุ ติ การจำหน าย แสตมป นี้ เมื่ อระยะเวลาผ านพ นไป ๑ ป โดยจะยุ ติ การ จำหน ายเมื่ อ ๒๕ มี นาคม ๒๕๕๙

Ê.áʵÁ»Š

คนเกิ ดป มะแม (แพะ) ตามตำรากล าวว า เป นคน สุ ขุ ม เยื อกเย็ น หนั กแน น และน าเชื่ อถื อ ส วนน้ ำใจ โอบอ อมอารี ต อทุ กคน รั กความสงบ อดทนสู ง ละเอี ยด รอบคอบ เห็ นประโยชน ส วนรวมมากกว าประโยชน ส วนตน มี ความชื่ อสั ตย และเคารพกฎเกณฑ เป น อย างดี ไปรษณี ย หลายสิ บชาติ จั ดพิ มพ แสตมป ป แพะ (บางประเทศในยุ โรปใช แกะ แทน) ออกจำหน าย แต เนิ่ นๆ ในเดื อนตุ ลาคม พฤศจิ กายน และธั นวาคม ก อนที่ จะถึ งวั นที่ 1 มกราคม ป ใหม ทั้ งนี้ เพื่ อเตื อนให ผู รั บจดหมาย ผนึ กแสตมป ป แพะ ได ทราบว า ป ใหม กำลั งจะเยื อนใกล เข ามา อำลาป เก าได แล ว และจะได จั ดหาบั ตรอวยพร ของขวั ญ มามอบให กั นเสี ยแต เนิ่ นๆ โชคดี ไปรษณี ย ไทยป นี้ แสตมป ป แพะ เป นภาพ ฝ พระหั ตถ สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช- กุ มารี ซึ่ งตรงกั บป พระราชสมภพของพระองค ด วย ทรงเจริ ญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวั นที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๔. ไปรษณี ย จี นแผ นดิ นใหญ

เป นภาพเขี ยนรู ปแพะกั บดอกไม ลวดลายเป นรู ป

กราฟ ก

๕. ไปรษณี ย ลิ กเตนสไตน ทวี ปยุ โรป

จั ดพิ มพ เป นรู ปแผ นชี ทสี แดง-สั ญลั กษณ แห งความ โชคดี ตามความเชื่ อของชาวจี น ไปรษณี ย ได ดำเนิ นการ จั ดพิ มพ แสตมป สั ตว ประจำราศี ออกจำหน ายมาแล ว คื อ มั งกร งู และม า ส วนป นี้ เป นภาพแกะ (มิ ใช แพะ) ผู ออกแบบคื อ นายสตี ฟาน เอิ ร น (STEFAN ERNE) ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของชาวจี นถื อว าเก าแก มากที่ สุ ดในโลกแห งหนึ่ ง มี การแบ งสั ตว ประจำราศี ออกเป น ๑๒ นั กษั ตร สำหรั บป ๒๕๕๘ นี้ ถื อว าเป น ป แกะไม ใจดี ชาวจี นถื อว า แกะ เป นผู นำข าวสาร สั นติ ภาพ บางครั้ งก็ จู จี้ แต รั กความยุ ติ ธรรม

Powered by