Quarter 2/2015

๘. ไปรษณี ย มาเก า-เขตดิ นแดนปกครองพิ เศษ ของประเทศจี น นั กออกแบบแสตมป ป แพะของชาวมาเก าได คำนึ ง ถึ งรู ปแบบแพะที่ จะปรากฏอยู บนวั ตถุ ที่ เป น ไม เหล็ ก น้ ำ ไฟ และดิ น ดั งนั้ น ไปรษณี ย มาเก าจึ งจั ดพิ มพ แสตมป ป แพะโดยใช ไม เป นวั สดุ หลั กในภาพแสตมป ใช วิ ธี การ จั ดพิ มพ แบบพิ มพ ดุ นนู น ภาพสามมิ ติ (โฮโลแกรม) ประจำป นี้ ประกอบด วย ๔ ดวงชุ ด เป นภาษาจี น ๑ ดวง กระดาษสี แดงตั ดออกมาเป นภาพแกะ ๑ ดวง และภาพ ลายเส นท ามกลางเบื้ องหลั งท องฟ าหมอกเมฆสี ขาว เพราะนิ วซี แลนด ได รั บฉายานามว า “ดิ นแดนแห ง หมอกเมฆสี ขาว (THE LAND OF THE LONG WHITE CLOUD) จั ดพิ มพ ในรู ปแบบแผ นแสตมป ที่ ระลึ ก มี จำนวน ๒๐ ดวงในแผ น ภาพเกี่ ยวกั บงานประดั บประดาด วย แสงสี ไฟต างๆ และบนแผ นชี ทมี ภาพแกะในลั กษณะ ท าทางต างๆ ในประเทศอั งกฤษ ชาวจี นจั ดงานเทศกาล ตรุ ษจี น ที่ เมื องเบลฟาสต คาร ดิ ฟฟ แคมบริ ดจ เชอร ฟ ลด และเอดิ นเบอร ก ๙. ไปรษณี ย นิ วซี แลนด มหาสมุ ทรแปซิ ฟ กใต ใช ภาพแกะเป นตั วเอกในแสตมป ชุ ดสั ตว ราศี ๑๐. ไปรษณี ย อั งกฤษ ทวี ปยุ โรป

แสตมป เกาะแมน ช องแคบอั งกฤษ ทวี ปยุ โรป

๖. ไปรษณี ย ออสเตรเลี ย

เป นแสตมป ๒ ดวงชุ ด ดวงหนึ่ งเป นอั กษรจี น หมายถึ งป แพะ และอี กดวงหนึ่ งเป นภาพแพะ แพะถื อว าเป นสั ตว ประจำราศี ตั วที่ ๘ สั ญลั กษณ รั กอิ สระเสรี ภาพ เด็ กที่ เกิ ดในป นี้ เป นเด็ กขี้ อาย มี ความ คิ ดสร างสรรค เชื่ อมั่ นในตนเอง ๗. ไปรษณี ย เกาะแมน ช องแคบอั งกฤษ ทวี ปยุ โรป ใช แกะเป นตราสั ญลั กษณ สั ตว ประจำราศี ตั วที่ ๘ ตั วเลข “๘” นี้ ถื อว าเป นตั วเลขนำโชคดี มาให มี ความหมายว า สั นติ ภาพและความมั่ งมี ตามสั ตว ประจำราศี ของชาวจี น บุ คคลที่ เกิ ดในป ค.ศ. ๑๙๕๕, ๑๙๖๗, ๑๙๗๙, ๑๙๙๑, ๒๐๐๓, ๒๐๑๕ เป นบุ คคล ที่ มี ความสุ ขความสบายมากกว าบุ คคลราศี อื่ นๆ เพราะ โดยสภาพธรรมชาติ เป นคนทั นสมั ย มารยาทดี และ มองมุ มต างๆ ของโลกในแง ดี เสมอ

๑๑. ไปรษณี ย สิ งคโปร

มี แสตมป ออกจำหน ายใหม ๓ ดวงชุ ด เป นภาพ แพะในรู ปกราฟ กสวยงาม ภาพแพะในท ากำลั งจะวิ่ ง ออกไปข างหน า

๑๒. ไปรษณี ย สหรั ฐอเมริ กา

จั ดพิ มพ ป แพะในรู ปแบบแผ นแสตมป ที่ ระลึ ก บรรจุ แสตมป จำนวน ๑๒ ดวง ภาพบนแสตมป แทนที่ จะเป น แกะ หรื อ แพะ ตามสั ตว ประจำราศี กลั บกลาย เป นกล องขนมหวาน และมี กระดาษสี แดงภาพมั งกร ในเทศกาลตรุ ษจี นมี การละเล นตี กลองเชิ ดสิ งโต สร าง บรรยากาศครึ กครื้ น พร อมกั บเสริ ฟด วยขนมหวาน และชั กชวนผู คนมาทานขนมกั น และมี การจั ดเตรี ยม ซองสี แดงภายในบรรจุ ธนบั ตร หรื อชาวจี นเรี ยกกั นว า อั่ งเปา ซึ่ งผู สู งอายุ จะมอบให เด็ กๆ เป นของขวั ญใน วั นตรุ ษจี น

ส.แสตมป ทำงานในกรมไปรษณี ย โทรเลข ตั้ งแต พ.ศ. ๒๕๐๗ จนกระทั่ ง

มี การแปรรู ปเป นการสื่ อสารแห งประเทศไทย และ บริ ษั ท ไปรษณี ย ไทย จำกั ด เคยไปดู งานไปรษณี ย และร วมงานแสตมป โลกที่ อิ นเดี ย เกาหลี ใต ฮ องกง จี น ออสเตรี ย เยอรมนี อิ นโดนี เซี ย และเนเธอร แลนด

Powered by