Quarter 2/2015

ตามที่ กล าวมาแล วข างต นนี้ ว า สมเด็ จพระเทพ- รั ตนราชสุ ดาฯ ทรงเจริ ญพระชนมายุ ๕ รอบ หรื อ ๖๐ พรรษาในวั นที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นั้ น ไปรษณี ย ไทยร วมชื่ นชมพระราชกรณี ยกิ จเพื่ อคนไทย จั ดนิ ทรรศการเฉลิ มพระเกี ยรติ ณ พิ พิ ธภั ณฑ แสตมป สามเสนใน สะพานควาย กทม. ในระหว างวั นที่ ๑ เมษายน – ๓๑ ธั นวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (นั่ งรถไฟฟ าลงป ายสะพานควาย) เป ดให ทุ กคนเข าชมฟรี (ป ดวั นจั นทร – อั งคาร และวั นหยุ ด นั กขั ตฤกษ ) โทร. ๐๒-๘๓๑-๓๗๒๒ และ ๐๒-๒๗๑- ๒๔๓๙

แสตมป ที่ ระลึ ก ๖๐ พรรษา สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี

Powered by