Quarter 2/2015

เช าวั นเสาร ระหว างที่ แสงแดดพากั นหลบใต ก อน เมฆสี เทา มี เสี ยงปรบมื อดั งก องสนามหญ าโรงเรี ยน บ านห วยกรุ ตำบลบางพระ อำเภอศรี ราชา จั งหวั ดชลบุ รี หลั งจากคำกล าวเป ดงานทิ้ งท ายของ ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย กรรมการและผู จั ดการโรงกลั่ นน้ ำมั น เอสโซ ศรี ราชา จบลงที่ ว า “โรงกลั่ นฯ เน นให พนั กงาน ร วมกั นทำความดี บนพื้ นฐานความต องการของชุ มชน ซึ่ งเป นวิ ธี การที่ จะนำไปสู การพั ฒนาสั งคมอย างต อเนื่ อง และยั่ งยื น”

¡ÉÁÒ ÊÑ µÂÒËØ ÃÑ ¡É

Day of Caring: Building playing stations for children of Ban Huay Kru School The cloudy sky on a Saturday morning provided constant shades for the employees of Esso Sriracha Refinery and Sriracha Terminal to finish 13 playing stations at Ban Huay Kru School as one of the activities under the refinery’s “Day of Caring” program. The 13 playing stations are designed under the brain-based learning concept, which emphasizes physical movements and various skills for stimulating children’s brain development.

และเมื่ อพิ ธี กรประกาศชี้ แจงให เหล าพนั กงานของ โรงกลั่ นฯ ที่ พร อมใจกั นตื่ นแต เช า และเตรี ยมตั วอย าง เต็ มที่ เพื่ อร วมโครงการ “มาช วย...ด วยรั ก” ได รั บรู ว า มี งานอะไรให ทำบ าง บรรยากาศก็ กระฉั บกระเฉงขึ้ น ทั นที ผู คนพากั นเดิ นแบกอุ ปกรณ ไปยั งฐานเครื่ องเล น ที่ มี ทั้ งหมด ๑๓ ฐาน ซึ่ งทุ กฐานถู กออกแบบมาเพื่ อให เด็ กๆ ได เคลื่ อนไหวร างกายไปพร อมกั บการใช สติ ป ญญา สนามเด็ กเล นแห งนี้ จึ งประกอบขึ้ นจากการนำยาง รถยนต หลากหลายขนาดที่ ถู กทาสี สั นสดใสมาเป น เครื่ องเล น และมี พื้ นทรายรองรั บเพื่ อความปลอดภั ย ไม ว าจะเป นฐานราวทรงตั ว ป นตาข าย ป ายห วงยาง โหนบาร โหนห วง และอื่ นๆ

Powered by