Quarter 2/2015

คณะกรรมการในการจั ดประเพณี จะทำการ หล อเที ยนไหว พระแข โดยนำเที ยนที่ ชาวบ านนำมามอบ ผสมให รวมกั นฟ นเป นเที ยนเสี่ ยงทายเล มใหญ ๓ เล ม ซึ่ งแทนห วงเวลา ต น กลาง ปลาย ฤดู ฝน เดื อน ๘ ถึ ง เดื อน ๑๒ น้ ำหนั กของเที ยนแต ละแท งนั้ นกะให เท าๆ กั น หรื อชั่ งให เท ากั นทั้ ง ๓ เล ม กำหนดไว ว าแต ละเล มต อง หนั ก ๑๒ บาท หรื อหนั กเท ากั บ ๒๐๐ กรั ม (๒ ขี ด) ไส เที ยนนั้ นใช ด ายสำลี เล มละ ๔๘ เส น ในขณะหล อเที ยน จะใช ไม แหย ในรู กระบอกที่ ใช เป นพิ มพ เพื่ อไม ให เที ยน เป นโพรง (บางวั ดจะต างออกไปคื อ ใช เที ยนจำนวน ๑๒ เล มใช แทนเดื อนแต ละเดื อน) สำหรั บชาวบ านในหมู บ านทุ กหลั งคาเรื อน ก็ จะ ทำการเผาข าวหลาม นอกจากนั้ น ชาวบ านก็ จะทำขนม อื่ นๆ มาร วมพิ ธี ก อนหน าวั นพิ ธี หนึ่ งวั น ตกค่ ำ พระจั นทร ขึ้ น มโหรี ป พาทย เริ่ มบรรเลง ชาวบ านก็ จะเตรี ยมตั วไปงาน คนแก คนเฒ าเตรี ยม เที ยนขี้ ผึ้ ง ลู กหลานเตรี ยมเครื่ องบู ชา ได แก ข าวเม า ข าวหลาม และอื่ นๆ หาบไปวั ด ผู เตรี ยมเที ยนจะนำ เที ยนไปยั งโรงพิ ธี จากนั้ นเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. มหรสพต างๆ ก็ เริ่ มแสดงและแสดงไปเรื่ อยๆ จนเวลา ประมาณเที่ ยงคื นพระจั นทร ตรงศี รษะพอดี จึ งเริ่ ม ทำพิ ธี ในโรงพิ ธี โดยเทวดาสมมุ ติ นิ มนต พระให นั่ งบน อาสนะที่ เตรี ยมไว แล วอาราธนาศี ลรั บศี ลแล ว พระสงฆ สวดมนต บทสวดนั้ นแบ งออกเป น ๕ ตอน สำคั ญคื อ ๑. เจ็ ดตำนาน

กำหนดงาน ไหว พระแข ของจั งหวั ดสุ พรรณบุ รี ในวั นขึ้ น ๑๕ ค่ ำ เดื อน ๑๒ ที่ จะกล าวต อไป ถื อเอา ประเพณี ไหว พระแข วั ดสามทอง เป นหลั ก เมื่ อถึ งวั นขึ้ น ๑๔ ค่ ำ เดื อน ๑๒ ชาวบ านในท องถิ่ น ละแวกใกล วั ดสามทอง จะเตรี ยมเผาข าวหลามสำหรั บ ใส บาตรในงานพระแขในเช าวั นรุ งขึ้ น จากนั้ นชาวบ าน จะพากั นมาที่ วั ด เพื่ อช วยกั นปลู กโรงพิ ธี และจั ดตั้ งเครื่ อง สั กการะบู ชา ซึ่ งประดั บประดาอย างสวยงาม ในโรงพิ ธี จั ดอาสนะ สำหรั บพระสวดมนต บางวั ดจั ดประมาณ ๕ รู ป หรื อ ๗ รู ป บางวั ดก็ ไม จำกั ดจำนวน คื อ มี พระภิ กษุ สามเณรเท าไรก็ นิ มนต มาทั้ งหมด และปู อาสนะไว ยาวๆ สำหรั บพระอาคั นตุ กะที่ จะมาร วมใน พิ ธี สวดด วย มุ มทั้ งสี่ ของโรงพิ ธี กั้ นแผงแล วป กฉั ตรธง วงสายสิ ญจน ล อมรอบถึ งกั น จั ดตั้ งโต ะหมู เครื่ องสั กการะ บู ชา มี บาตรตั้ งอยู ประมาณ ๓-๔ ใบ พร อมทั้ งมี กระบุ งใหญ ตั้ งไว ข างๆ สำหรั บใส ข าวหลามในเวลา พระสวด ทิ ศตะวั นออก ของโรงพิ ธี มี เสาไม ไผ ๒ ต น ป กไว คู กั นห างจากโรงพิ ธี ประมาณ ๓-๔ วา ไม ไผ ที่ ใช ป กนี้ เจาะที่ ปลายให ทะลุ เพื่ อสอดไม ไผ อี กอั นหนึ่ งเข าไป ในรู ที่ เจาะไว แล ว ไม อั นกลางนี้ โดยมากใช ไม รวก มองดู คล ายกั บบาร เดี่ ยว และถื อเป นสิ่ งสำคั ญในการทำพิ ธี นี้ เพราะไม อั นกลางนั้ นทำไว สำหรั บป กต นเที ยนเสี่ ยงทาย บางแห ง ทำเป นกระทงไว ที่ โคนเสา เพื่ อใส เครื่ องสั กการะ บู ชา หรื อเอาไว ปลายเสาหรื อตั้ งไว ในโรงพิ ธี ก็ ได นอกจากนั้ น มี บายศรี ปากชาม ซึ่ งถื อเป นเครื่ องสั งเวย บวงสรวงเทวดาในวั นงาน

๒. บทพาหุ ง ๓. ลำดั บชั้ น ๔. สิ ริ ธิ ติ ฯ ๕. ภาณสู รย ภาณจั นทร เมื่ อสวดเจ็ ดตำนานจบจึ งสวดพาหุ ง ตอนนี้

ชาวบ านนำข าวหลามทั้ งกระบอกใส บาตร นอกจาก ข าวหลามแล วยั งมี ขนมและผลไม อื่ นๆ อี ก เสร็ จแล ว ก็ ฟ งพระสวดลำดั บชั้ น ตอนนี้ ไม มี พิ ธี อะไร เพี ยงแต ถื อว าเทวดาในชั้ นต างๆ ได ฟ งพระสาธยายระบุ ถึ งชื่ อ สวรรค ชั้ นของตนแล ว จะประสิ ทธิ์ ประสาทพร ให ตาม ความประสงค ในพิ ธี นี้ เท านั้ น

Powered by