Quarter 2/2015

ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย กรรมการและผู จั ดการโรงกลั่ นน้ ำมั นศรี ราชา บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) พร อมด วยคณะผู บริ หาร ร วมเป ด โครงการครู อาสาสมั ครสอนภาษาอั งกฤษให กั บนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ ๑ โรงเรี ยนวั ดแหลมฉบั ง ซึ่ งจั ดขึ้ นต อเนื่ องเป นป ที่ ๑๓ โครงการนี้ เป นโครงการ จิ ตอาสาที่ เป ดให พนั กงานที่ มี ความรู ความสามารถด านภาษาอั งกฤษได มี ส วนร วมทำกิ จกรรมกั บชุ มชน สำหรั บโครงการสอนภาษาอั งกฤษนี้ จะเน น ทั กษะทางด านการพู ดและการฟ ง เพื่ อให น องๆ ได สนุ กกั บการเรี ยน และการ พู ดภาษาอั งกฤษในชี วิ ตประจำวั นมากขึ้ น โครงการครู อาสาฯ สอนภาษาอั งกฤษให น อง

สนั บสนุ นค ายเยาวชน "โครงการ เสื อรั กษ ป า ปลารั กษ ทะเล" ดร.ทวี ศั กดิ์ บรรลื อสิ นธุ ผู จั ดการฝ ายส งเสริ มและควบคุ มธุ รกิ จ มอบเงิ น สนั บสนุ นจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให แก นายสุ ริ ยา แสงพงค ผู อำนวยการ สวนสั ตว เป ดเขาเขี ยว เพื่ อจั ดกิ จกรรมส งเสริ มการอนุ รั กษ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมให กั บเยาวชน อย างต อเนื่ องเป นป ที่ ๑๔ ในการจั ดค าย ผู นำเยาวชน “เสื อรั กษ ป า ปลารั กษ ทะเล“ ณ สวนสั ตว เป ดเขาเขี ยว เพื่ อเสริ มสร างให เยาวชนตระหนั กถึ งความสำคั ญ คุ ณค า และอนุ รั กษ ทรั พยากร ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม ให คงอยู ตลอดไป

โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา จั ดโครงการฝ กอบรมอาชี พ ให แก สตรี ในชุ มชน โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา จั ดโครงการฝ กอบรมอาชี พรอบแรกของ ป ๒๕๕๘ ณ ศู นย ฝ กอบรมอาชี พสตรี โครงการเอสโซ พั ฒนา ในครั้ งนี้ สตรี ใน ชุ มชนต างๆ ทั้ ง ๑๐ แห ง ในพื้ นที่ แหลมฉบั ง ได เรี ยนรู การทำขนมจี บ ซาลาเปา ศู นย ฝ กอบรมอาชี พสตรี โครงการเอสโซ พั ฒนาได เริ่ มก อตั้ งขึ้ นตั้ งแต ป ๒๕๕๓ ด วยวั ตถุ ประสงค เพื่ อให กลุ มแม บ านในชุ มชนได มี โอกาสเรี ยนรู และ พั ฒนาทั กษะการประกอบอาชี พในด านต างๆ ตามความเหมาะสม เพื่ อการ พั ฒนาอย างยั่ งยื น สามารถสร างรายได เสริ มให กั บครอบครั วได ต อไป

Powered by