Quarter 2/2015

ชมรมบริ จาคโลหิ ตเอสโซ ร วมโครงการ “ใจอาสา บริ จาคโลหิ ต เฉลิ มพระเกี ยรติ ๖๐ พรรษา สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุ มารี ” ชมรมบริ จาคโลหิ ต สโมสรพนั กงานเอสโซ ร วมกั บ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) และบริ ษั ทในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ลในประเทศไทย เข าร วมกิ จกรรม ถวายเป นพระราชกุ ศลในโครงการ “ใจอาสา บริ จาคโลหิ ต เฉลิ มพระเกี ยรติ ๖๐ พรรษา สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี องค อุ ปนายิ กา ผู อำนวยการสภากาชาดไทย”

ในป นี้ เพื่ อเป นการร วมเฉลิ มฉลองในโอกาสมงคลนี้ ชมรมบริ จาคโลหิ ตเอสโซ ได จั ดกิ จกรรมบริ จาคโลหิ ตถวายเป น พระราชกุ ศล พร อมทั้ งมอบของที่ ระลึ กแก พนั กงานที่ บริ จาคโลหิ ตครบ ๖๐๐ ซี ซี ขึ้ นไป หรื อ อย างน อย ๓ ครั้ งในป นี้ เพื่ อส งเสริ มให พนั กงาน ได มี ส วนร วมในโครงการ โดยตั้ งเป าหมายจะให ได รั บการบริ จาคโลหิ ตรวมกั นถึ ง ๓๖๐,๐๐๐ ซี ซี เพื่ อให สภากาชาดไทยได รั บโลหิ ตบริ จาคมากขึ้ นสำหรั บผู ป วยทั่ วประเทศ

เอสโซ สนั บสนุ นสภากาชาดไทยในการจั ดสร างรถตู เย็ นขนส งพลาสมา นายอิ ศรา สุ นทรวิ ภาต (ที่ ๒ จากซ าย) ที่ ปรึ กษาฝ ายกิ จกรรมองค กรและ รั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ ฯ มอบเช็ คจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ให แก ม.ร.ว.ปรี ยางค ศรี วั ฒนคุ ณ (ที่ ๓ จากซ าย) ผู ช วยเลขาธิ การสภากาชาดไทย และผู อำนวยการสำนั กงานจั ดหารายได เพื่ อจั ดสร างรถตู เย็ น สำหรั บการขนส ง พลาสมาจากศู นย บริ การโลหิ ตแห งชาติ และภาคบริ การโลหิ ตแห งชาติ ๑๓ แห ง ทั่ วประเทศ ไปยั ง “ศู นย ผลิ ตผลิ ตภั ณฑ จากพลาสมา” รถตู เย็ นขนส งพลาสมานี้ จะนำพลาสมาส งมายั งศู นย ผลิ ตผลิ ตภั ณฑ จาก พลาสมา เพื่ อผลิ ตยาสำหรั บรั กษาโรคบางชนิ ด เช น โรคไต โรคมะเร็ ง โรค เบาหวาน โรคภู มิ คุ มกั นต อต านตนเอง โรคเลื อดออกง าย แทนที่ ผลิ ตภั ณฑ ยา ที่ ต องนำเข าจากต างประเทศ

เอสโซ ร วมกั บมู ลนิ ธิ พั นธกิ จพระพร (ไทย) ในโครงการสร างแหล ง กั กเก็ บน้ ำสำหรั บชุ มชน นายอิ ศรา สุ นทรวิ ภาต (ขวา) ที่ ปรึ กษาฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ ฯ มอบเงิ นจำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท แก มู ลนิ ธิ พั นธกิ จพระพร (ไทย) เพื่ อสนั บสนุ นโครงการสร างแหล งกั กเก็ บน้ ำและระบบการประปาของชุ มชน บ านพะนี กี อำเภอแม ระมาด จั งหวั ดตาก โดยมี นางสาววลั ย จั นทวิ บู ลย (ที่ ๒ จากขวา) ผู จั ดการแผนกพั นธกิ จพระพร มู ลนิ ธิ พั นธกิ จพระพร (ไทย) เป นผู รั บมอบ โครงการดั งกล าวมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อสร างแหล งกั กเก็ บน้ ำและระบบ การประปาจากแหล งน้ ำบนเทื อกเขาที่ ห างไกลให แก ชุ มชน เพื่ อช วยแก ป ญหา การขาดแคลนน้ ำจากจำนวนประชากรและความต องการน้ ำที่ เพิ่ มขึ้ นโดยเฉพาะ ในช วงฤดู แล ง

Powered by