Quarter 2/2015

ปรั ชญา

ชี วิ ต

ÈÒʵÃÒ¨ÒÏ à¡Õ ÂÃµÔ ¤Ø ³ ´Ã.ÃÐÇÕ ÀÒÇÔ äÅ

สาระสำคั ญของสิ่ งที่ อั ลมุ สตาฟาพู ดได แก ทั ศนคติ และวิ ธี ประพฤติ ปฏิ บั ติ เพื่ อมี ชี วิ ตที่ ไม เบี ยดเบี ยน ทั้ งตนเองและผู อื่ น เพื่ อลดความทุ กข ร อนในชี วิ ตและ ในโลก ซึ่ งเป นสาระสำคั ญของศาสนาทุ กศาสนา ในการเขี ยนนี้ จึ งมี การเปรี ยบเที ยบคำสอนของ อั ลมุ สตาฟากั บคำสอนของศาสดาและปรมาจารย ท านอื่ นๆ โดยเน นพุ ทธศาสนาเป นหลั ก เพื่ อให เกิ ด ประโยชน แก ผู อ านในการพิ จารณา ทำความเข าใจ และนำไปพั ฒนาชี วิ ตต อไป การได ยิ น ได ฟ ง ได ทราบถึ งเรื่ องราวของผู บริ สุ ทธิ์ การเข าหา นั่ งใกล ได รั บใช ได ไต ถามป ญหา ได สดั บ ตรั บฟ ง หรื อได อ านได เรี ยนรู คำกล าวคำสอนของท าน นั บเป นประสบการณ ที่ มี คุ ณค า อนึ่ ง การเพ งพิ จารณา พยายามหยั่ งด วยป ญญา ของตน ให เห็ นแจ งเข าใจ ถึ งคุ ณลั กษณะ บุ คลิ กภาพ ของท านผู สงบ ย อมอาจยกระดั บความนึ กคิ ด ทั้ งจิ ตใจ สติ และป ญญาของเราเอง รู ระลึ ก ตรึ กตรอง และเลื อกเฟ น เกิ ดความเพี ยร เอิ บอิ่ ม สงบสุ ขทั้ งกายใจ นำไปสู ความแน วแน จิ ตใจ ตั้ งมั่ นไม เอนเอี ยง อาจสามารถรู เห็ น เข าใจสภาพชี วิ ต และโลกตามเป นจริ ง ผู ร วมกั นยอมรั บวิ ถี ทางชี วิ ต รวมถึ งข อปฏิ บั ติ เพื่ อ อบรมตนเอง และทำคุ ณประโยชน แก สั งคมส วนรวม เป นขบวนการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตในโลก เพื่ อช วยสร าง รากฐานความดี งามของชี วิ ต และร วมมื อกั นเอาชนะ ความทุ กข ยากในโลก

ในป ค.ศ.๑๙๒๖ คื อเมื่ อประมาณ ๘๙ ป มาแล ว ได มี การพิ มพ หนั งสื อ The Prophet ของ คาลิ ล ยิ บราน ฉบั บภาษาอั งกฤษครั้ งแรก และเมื่ อประมาณ ๕๖ ป มาแล ว ผมซึ่ งตอนนั้ นอายุ ๓๔ ป ก็ มี โอกาสได อ าน เกิ ดความประทั บใจอย างมาก จึ งเริ่ มแปลออกมาเป น “ปรั ชญาชี วิ ต” หนั งสื อเล มนี้ มี ลั กษณะเป นงานกวี นิ พนธ ซึ่ งควร ที่ ผู อ านจะดื่ มด่ ำช าๆ อย างประณี ต ค อยๆ ซึ มซั บ ความละเอี ยดอ อนหวานของภาษา ลี ลาการเขี ยน และ ความหมายอั นลึ กซึ้ ง เนื้ อหาของ ปรั ชญาชี วิ ต คื อคำสนทนาถามตอบ ระหว าง อั ลมุ สตาฟา ผู เป นศาสดาพยากรณ กั บ ประชาชนชาวเมื องออร ฟาลี ส เกี่ ยวกั บสิ่ งที่ ท าน ได ตระหนั กรู ระหว างที่ ได มาพำนั กอยู ณ นครแห งนี้ เพื่ อแสวงหาความสงั ด เป นเวลานานถึ ง ๑๒ ป คล ายๆ กั บเป นการบอกเล า สั่ งเสี ย ก อนที่ จะลาจากไป

Powered by