Quarter 2/2015

การมาถึง

และสิ่ งที่ เราจะละไว เบื้ องหลั ง ก็ ไม ใช เพี ยงความ คำนึ ง แต เป นดวงใจที่ งดงามด วยความหิ ว และความ กระหาย แต เราก็ ไม อาจอยู ต อไปได ห วงสมุ ทรอั นเรี ยกสรรพสิ่ งเข าสู ตน ได ร องเรี ยกเรา แล ว และเราต องลงเรื อ เพราะการที่ จะยั บยั้ งอยู นั้ น แม โมงยามจะลุ กไหม ในราตรี เราก็ จะเย็ นยะเยื อกจนตั วแข็ ง เป นผลึ กและ ถู กจำกั ดอยู ในเบ าพิ มพ ที่ จริ งเราปรารถนาจะนำสิ่ งทั้ งหมดนี้ ไปด วย แต จะ ทำได อย างไรเล า เสี ยงพู ดไม อาจนำเอาลิ้ นและริ มฝ ปากซึ่ งให ป กแก มั นไปด วยได มั นจะต องเคลื่ อนไปในเวหาแต เดี ยวดาย และนกอิ นทรี ย บิ นผ านดวงอาทิ ตย ก็ แต ลำพั ง ตนเอง ไม ได นำรั งไปด วย บั ดนี้ เมื่ อท านลงมาถึ งเชิ งเขา ท านก็ หั นหน าออก ไปทางทะเลอี ก และก็ เห็ นเรื อกำลั งแล นเข ามาในอ าว มี กะลาสี ยื นอยู บนกราบ เป นคนจากบ านเกิ ดของท าน ดวงวิ ญญาณของท านก็ กู เรี ยกเขาเหล านั้ น และ ท านพู ดว า บุ ตรแห งมารดาของเรา เธอผู สั ญจรไปกั บคลื่ น บ อยครั้ ง เธอได แล นใบในความฝ นของเรา และบั ดนี้ เธอมาในความตื่ น ซึ่ งเป นความฝ นอั นลึ กกว า เราพร อม ที่ จะไป และความเร งร อนของเราก็ รอท ากระแสลมอยู ขอให เราได หายใจในอากาศอั นสงั ดนี้ อี กสั กครั้ ง ขอเพี ยง แต มองด วยรั กกลั บไปข างหลั งอี กสั กครั้ ง แล วเราก็ จะมา ยื นอยู ท ามกลางพวกเธอ ชาวทะเลในหมู ชาวทะเล และห วงสมุ ทรกว าง มารดาผู อยู ในความหลั บ ผู ซึ่ งเป น ศานติ และอิ สรภาพของแม น้ ำลำธาร ขอลำธารนี้ วกวน อี กสั กครั้ ง ขอเพี ยงแต ได รำพึ งในหมู ไม นี้ อี กสั กครั้ ง แล วเราก็ จะมาสู ท าน...หยดน้ ำไร ขอบเขต...สู ห วงสมุ ทร อั นไร ขอบเขต

อั ลมุ สตาฟา ผู ถู กเลื อก และเป นที่ รั ก ผู เป นเสมื อน รุ งอรุ ณในสมั ยของท าน ได อยู ในเมื องออร ฟาลี สเป น เวลาสิ บสองป เพื่ อรอเรื อที่ จะนำท านกลั บไปยั งเกาะ แห งการเวี ยนเกิ ด ในป ที่ สิ บสอง วั นที่ เจ็ ดของเดื อนแห งการเก็ บเกี่ ยว ท านขึ้ นไปบนภู เขานอกกำแพงเมื อง และมองออกไป ในท องทะเล และก็ เห็ นเรื อแล นฝ าหมอกเข ามา ทั นใด ทวารแห งดวงใจของท านก็ เป ดออก ความ ป ติ ชื่ นชมโบยบิ นออกไปในสมุ ทร ท านหลั บตาและสวด ภาวนาในความเงี ยบสงั ด ขณะเมื่ อท านลงจากภู เขา ความเศร าสลดได บั งเกิ ด ขึ้ นในใจ และท านคิ ดว า เราจะไปด วยความสงบ และปราศจากความ เศร าโศกได อย างไร...ไม ได เราจะจากเมื องนี้ ไปโดย ปราศจากความเจ็ บปวดไม ได วั นอั นเต็ มไปด วยความทุ กข ทรมาน ซึ่ งเราได อยู ในกำแพงเมื องนี้ ยื ดยาว และคื นอั นเปล าเปลี่ ยวก็ เนิ่ นนาน ใครนะที่ จะจากความเจ็ บปวดและความ เปล าเปลี่ ยวของตนเองไปได โดยไม รู สึ กเสี ยใจ บนถนนเหล านี้ เราได มี สิ่ งที่ รั กมาก และลู กหลาน แห งการเฝ าคอยของเราก็ เดิ นเปลื อยร างอยู ตามเนิ นเขา นี้ มากมาย และเราก็ ไม อาจจากสิ่ งเหล านี้ ไปได โดย ปราศจากความปวดร าว สิ่ งที่ เราจะสละลงในวั นนี้ ไม ใช เพี ยงเครื่ องนุ งห ม แต เป นเนื้ อหนั งของเราแท ๆ ที่ เราจะฉี กด วยมื อตนเอง

Powered by