Quarter 2/2017

ระบบรถไฟใต ดิ น ระบบขนส งมวลชนของสิ งคโปร

ได สร างมาตรฐานใหม ในการใช พลั งงาน อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยตั้ งเป าหมาย ที่ จะลดการใช พลั งงานโดยรวมให ได ร อยละ ๑๐ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๑

มี การใช วิ ธี การต างๆ เพื่ อช วยหมุ นเวี ยนไฟฟ า กลั บมาใช ภายในระบบ รวมถึ งการป ดบั นไดเลื่ อน เมื่ อไม ใช งาน ประตู ชานชาลาช วยป องกั น อากาศเย็ นไหลออกไปทางอุ โมงค และระบบห ามล อแบบเฉพาะตั วของรถไฟ

อาคาร มหานครนิ วยอร กมี แผนลด การปล อยก าซของอาคารต างๆ ให ได ร อยละ ๓๐ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช วิ ธี ลดการใช เครื่ องปรั บอากาศควบคู ไปกั บ การพั ฒนาคุ ณภาพของฉนวน

ป ญหาจราจรติ ดขั ด เมื องหางโจวในจี นมี ระบบแบ งป น จั กรยานที่ ใหญ ที่ สุ ดระบบหนึ่ งของโลก มี จั กรยานมากถึ ง ๖๖,๐๐๐ คั น และกำลั งเพิ่ มจำนวนขึ้ นเรื่ อยๆ เป นไปได ว าภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนจั กรยานจะเพิ่ มขึ้ นถึ ง ๑๗๕,๐๐๐ คั น เพื่ อตอบสนองความต องการของประชากร

Powered by