Quarter 2/2017

แนวโน้ มทั้ งห้ า ในการสร้ างเมื องประหยั ดพลั งงาน

โครงการพั ฒนาประสิ ทธิ ภาพพลั งงานและลดการปล อยก าซในพื้ นที่ เมื องยั งคงเติ บโตอย างต อเนื่ อง ภาพด านล างคื อหนึ่ งภู มิ ทั ศน เมื องที่ ได รวบรวมตั วอย างของโครงการเหล านี้ ตั้ งแต ตึ กระฟ าล้ ำสมั ย ไปจนถึ งโครงการแบ งป นจั กรยาน

แผงพลั งงานแสงอาทิ ตย ลิ สบอนใช การสำรวจจากมุ มสู ง เพื่ อวิ เคราะห ความลาดของหลั งคา และใช การวั ดทิ ศทางและการฉายแสงเงา เพื่ อหาจุ ดที่ ดี ที่ สุ ดสำหรั บติ ดตั้ ง แผงพลั งงานแสงอาทิ ตย

สั ญญาณไฟจราจรแบบ LED ชิ คาโกมี สี่ แยกที่ มี สั ญญาณไฟจราจรมากถึ ง ๓,๐๓๕ แห ง โดยมากกว า ๑,๐๐๐ แห ง ได เปลี่ ยนไปใช ไฟแบบ LED ซึ่ งช วยลดการปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด ไปกว า ๒๓,๐๐๐ ตั นในแต ละป

Powered by