Quarter 2/2017

ผลิ ตภั ณฑ หล อลื่ น ผลิ ตภั ณฑ หล อลื่ น ก อตั วเป นชั้ นป องกั น ที่ ช วยลดแรงเสี ยดทานที่ เกิ ดจากการ เคลื่ อนตั วของชิ้ นส วนต างๆ ที่ ให กำลั งแก เครื่ องยนต