Quarter 2/2017

ระบบควบคุ มการบิ น ระบบไฮดรอลิ กให กำลั งกั บระบบควบคุ มการบิ น ที่ ช วยเปลี่ ยนทิ ศทางและระดั บการบิ น รวมทั้ ง แผ นกระดานควบคุ มที่ ติ ดอยู ที่ ขอบป กด านหลั ง และป กแก เอี ยง (ailerons) น้ ำมั นไฮดรอลิ กสั งเคราะห ออกแบบเป นพิ เศษให ทนไฟ ช วยปกป องระบบควบคุ มการบิ น ที่ สลั บซั บซ อนจากการเปลี่ ยนแปลงที่ รุ นแรงของสิ่ งแวดล อมในการทำงานของเครื่ องบิ น

Powered by