Quarter 2/2016

ตลอดทศวรรษที่ ผ านมา เราทำการเพิ่ มกำลั ง การผลิ ตไฟฟ าของหน วยผลิ ตกระแสไฟฟ าพลั งงาน ความร อนร วมได มากกว า ๑,๐๐๐ เมกะวั ตต ป จจุ บั น หน วยผลิ ตกระแสไฟฟ าพลั งงานความร อนร วมทั้ งหมด ของเรามี กำลั งการผลิ ตไฟฟ ารวมประมาณ ๕,๕๐๐ เมกะวั ตต ซึ่ งเท ากั บปริ มาณไฟฟ าที่ ใช ในครั วเรื อน มาตรฐานของสหรั ฐอเมริ กาจำนวน ๒.๕ ล านครั วเรื อน นอกจากนี้ ป ที่ แล วเราเริ่ มต นก อสร างหน วยผลิ ต กระแสไฟฟ าพลั งงานความร อนร วมแห งใหม ขนาด ๘๔ เมกะวั ตต ในโรงกลั่ นน้ ำมั นและโรงงานเคมี ภั ณฑ ที่ สิ งคโปร ซึ่ งจะทำให หน วยผลิ ตกระแสไฟฟ าพลั งงาน ความร อนร วมทั้ งหมดของที่ นั่ น สามารถผลิ ตไฟฟ า รวมทั้ งสิ้ นมากกว า ๔๔๐ เมกะวั ตต

หมายเหตุ : หน วยผลิ ตกระแสไฟฟ าพลั งงานความร อนร วม ที่ โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา มี กำลั งผลิ ต ๔๙.๑ เมกะวั ตต ซึ่ งมากพอสำหรั บใช ในครั วเรื อนมาตรฐาน ของไทย ๕๘,๙๒๐ ครั วเรื อน

Powered by