Quarter 2/2016

àÁ×è ;ÃóäÁŒ ¡ÅÒÂ¾Ñ ¹¸Ø ๒ ๘ ๑ ๒ ๒ ๐ ÀÒÃ¡Ô ¨ ‘¡‹ ÍË Ò§ ÊÃŒ Ò§ÇÔ ªÒ’ ¢Í§ÁÙÅ¹Ô ¸Ô ¤Ø ³¾‹ ÍàÏ 12 ÊÔè §ËŒ ÒÁ¾ÅÒ´ ·Õè ÊÒÁ¨Ñ §ËÇÑ ´ ªÒÂá´¹ÀҤ㵌 à·¤â¹âÅÂÕ ¡ÒÃ㪌 Ãкº¼ÅÔ µä¿¿‡ Ò ¾ÅÑ §§Ò¹¤ÇÒÁÃŒ ͹Ë ÇÁ à¾×è ÍÅ´¡Òûŋ Í¡Ò«

ลำดวน

ลำดวนแดง

๒ ๖

à¢Òª×è Í ‘¹ÒÂࢌ Á àÂç ¹ÂÔè §’ ¹ÒÁÂ× ¹ËÂÑ ´¤Ù‹ ‘»‰ Ç ÍÖê §Àҡó ’

สายหยุ ด

สายหยุ ดแดง

Natural Science

เมื่ อ

´Ã.» ÂÐ à©ÅÔ Á¡ÅÔè ¹

การกลายพั นธุ เป นอย างไร

การกลายพั นธุ เป นการเปลี่ ยนแปลงตั วควบคุ ม ลั กษณะทางพั นธุ กรรม ที่ เรี ยกว า ยี นส (genes) ทำให ลั กษณะที่ แสดงออกมาเปลี่ ยนแปลงไป การกลายพั นธุ จึ งเป นเรื่ องที่ เกิ ดขึ้ นตามธรรมชาติ หรื อมนุ ษย เป นผู ทำ ให เกิ ดการกลายพั นธุ เช น การฉายรั งสี แต การกลายพั นธุ ก็ มิ ใช เป นการผสมพั นธุ

กลาย

กลายแดง

When plants mutate... Plants can be mutated due to internal and environmental factors, resulting in changes in appearance. It might be in positive ways, such as various petal colors or long-lasting blooms, as well as negative ways such as lighter petal colors or smaller blooms. However, it is possible to view the negativity as uniqueness in the market.

การกลายพั นธุ ตามธรรมชาติ เป นกระบวนการ ที่ เกิ ดขึ้ นอย างช าๆ อั นเนื่ องมาจากป ญหาภายในของ พื ชเอง หรื อมาจากสิ่ งแวดล อม เช น การเปลี่ ยนแปลง ของอุ ณหภู มิ แสง ความชื้ น ความเร็ วลม สารเคมี ใน ธรรมชาติ และการกลายพั นธุ อาจจะเป นกระบวนการ ที่ เกิ ดขึ้ นอย างรวดเร็ ว ทั นที ทั นใด เรี ยกกั นว า การผ า- เหล า (mutation) ดั งเช น พั นธุ ไม กลายเป นพั นธุ ด าง (variegated) หรื อเผื อก (albino)

ข าวหลามดง ดอกยอด สี เหลื องนวล

ข าวหลามดง ดอกยอดสี ชมพู

อย างไรก็ ดี การกลายพั นธุ เป นไปได ทั้ งในทาง ที่ ดี ขึ้ นหรื อในทางที่ เลวลงก็ ได ในวงการไม ประดั บ จึ ง มี ความต องการให พั นธุ ไม กลายพั นธุ เพื่ อให เกิ ดความ แตกต าง และความหลากหลาย ถ ากลายพั นธุ ในทาง ที่ ดี ขึ้ น เช น ดอกใหญ มากขึ้ น ดอกดกมากขึ้ น ดอกมี สี เพิ่ มขึ้ นเป นลายหรื อหลายสี สี เข มเด นมากขึ้ น ดอกบาน ได ทนนานมากขึ้ น มี ช วงออกดอกได กว างหรื อยาวนาน มากขึ้ น มี พุ มสวยงามมากขึ้ น กะทั ดรั ดมากขึ้ น มี ความ ทนทานต อความแห งแล งมากขึ้ น ผู เป นเจ าของก็ จะรู สึ ก ชื่ นชอบ ยิ นดี ที่ จะปลู กเลี้ ยงกั นต อไป แต ในทางตรงกั น ข าม ถ ากลายพั นธุ ในทางเลวลง เช น ดอกเล็ กลง สี ซี ดลง ออกดอกยาก แตกกิ่ งโทงเทง (ไม เป นพุ มกะทั ดรั ด) ผู เป นเจ าของก็ จะไม พอใจ แล วก็ จะโยนทิ้ งไปในที่ สุ ด มี เรื่ องตลกอยู เรื่ องหนึ่ ง ที่ ชายไทยคนหนึ่ งปลู ก เยอร บี ร าอยู หลายพั นธุ เขาแยกปลู กแต ละพั นธุ ให อยู ในแต ละแปลงตามสี ดอก มี แปลงปลู กยาวสุ ดลู กหู ลู กตา เวลาออกดอก ก็ มี ความสวยงาม เฉกเช นเดี ยวกั บชาว เนเธอร แลนด ปลู กทิ วลิ ปได สวยงาม เหมื อนที่ เราเห็ นกั น ตามปฏิ ทิ น อยู มาวั นหนึ่ งเขาพบว า มี อยู ต นหนึ่ งในแปลง สี แดง ออกดอกมามี ขนาดเล็ กลง มี กลี บดอกชั้ นเดี ยว มี สี ซี ด และมี ดอกน อย เขาโกรธมาก ถอนต นขึ้ นมา กะว าจะเอาไปเผาทิ้ งให สิ้ นซาก แต อี กด านหนึ่ ง เขาคิ ด ในแง ดี ว า เขาแยกปลู กต นนี้ ในกระถางต างหาก แล วตั้ งใจ ว าจะขายให แพงกว าต นอื่ นๆ เขาคุ ยว า เยอร บี ร าต นนี้ ของเขาจะกลายพั นธุ ดี ขึ้ นโดยลำดั บ ใช ครั บ เขาพู ดไม ผิ ด เพราะว า ขณะนั้ นต นนี้ อยู ในสถานภาพที่ เลวที่ สุ ดแล ว นั บเป นเหตุ การณ ปกติ เมื่ อมี การปลู กไม ประดั บ ที่ มี ความหลากหลายทั้ งชนิ ดและพั นธุ มากขึ้ น ย อมจะ มี โอกาสเกิ ดการกลายพั นธุ ได มากขึ้ นตามลำดั บ โดยเฉพาะ อย างยิ่ งพรรณไม ในวงศ กระดั งงา ที่ กำลั งได รั บความนิ ยม ปลู กเป นไม ดอกไม ประดั บหรื อไม ดอกหอมกั นอยู ในเวลานี้ ก็ มี หลายชนิ ดหลายพั นธุ ที่ กลายพั นธุ ไป ซึ่ งนั บเป นการ กลายพั นธุ ในทางที่ ดี ขึ้ น ดั งเช น

มหาพรหม

มหาพรหม ลายแดง

กลี บดอกบานกาง กลี บดอกคอด แต ก็ ยั งมี กลี บดอก สี เหลื องจำนวน ๖ กลี บเหมื อนกั น จึ งยั งมี ชื่ อพฤกษ- ศาสตร เป นชื่ อเดี ยวกั นอยู แต วั นดี คื นดี ก็ มี สายหยุ ด ในจั งหวั ดชลบุ รี ต นหนึ่ ง ออกดอกมามี สี แดง เรี ยกกั นว า สายหยุ ดแดง ก็ ได รั บความนิ ยมกั นมาก มี การขยายพั นธุ จำหน าย นำไปปลู กกั นอย างกว างขวางถึ งในต างประเทศ นิ ยมเรี ยกกั นว า “Bangkok Desmos” นั บเป นการ เผยแพร ชื่ อเสี ยงของประเทศไทยไปในตั ว เพราะมี คำว า “Bangkok” อยู ด วย ในป จจุ บั นมี การแข งขั นกั น คื อ ใครมี ดอกสี แดงสี เข มมากกว ากั น มี ดอกดกหรื อใหญ กว ากั น วิ ธี การสั งเกต หากไปซื้ อสายหยุ ดแดงในช วงไม มี ดอก จะมี กิ่ งชะลู ดกว า แตกกิ่ งน อยกว า มี ใบน อยกว า ใบสี อ อนกว า ใบสั้ นกว า และผิ วใบมี ความกร านมากกว า สายหยุ ดดอกสี เหลื อง แม กระทั่ งทรงพุ มซึ่ งเป นพรรณไม เลื้ อยหรื อไม พุ มรอเลื้ อย แต หากปลู กกลางแจ งให ห าง จากต นไม อื่ น เปรี ยบเที ยบกั น จะพบว า สายหยุ ดแดง มี พุ มเตี้ ย เอนนอนไปกั บพื้ น แต มี กิ่ งกระโดงแตกอ อน ตั้ งตรงจำนวนมาก อย างไรก็ ตาม สายหยุ ดแดงที่ ปลู ก อยู กลางแจ ง ดอกจะมี สี ซี ดกว าต นที่ ปลู กอยู ในที่ ร มรำไร กลาย (Mitrephorakeithii) ลั กษณะโดยทั่ วไปเป น ไม พุ ม มี พุ มกะทั ดรั ด สู ง ๑-๒ เมตร มี ใบรู ปไข ขนาดเล็ ก ยาว ๕-๘ เซนติ เมตร ผิ วใบเป นมั น ขอบใบเรี ยบ ออกดอกดกตลอดป ดอกบานส งกลิ่ นหอมอ อนๆ ตั้ งแต เริ่ มพลบค่ ำ (แต บางต นไม หอม) มี กลี บดอก ๖ กลี บ เรี ยง ๒ ชั้ น ชั้ นละ ๓ กลี บ กลี บชั้ นนอกรู ปไข สี เหลื อง แยกบานกางออกจากกั นกลี บชั้ นในสี ขาวนวลมี ขอบกลี บ ประกบกั นเป นรู ปกระเช า สาเหตุ หนึ่ งที่ ต นนี้ มี ชื่ อเรี ยกว า กลาย เนื่ องจากลั กษณะและขนาดของดอกกลายเปลี่ ยน ไปมา เดี๋ ยวใหญ เดี๋ ยวเล็ ก เดี๋ ยวหอม เดี๋ ยวไม หอม เดี๋ ยวสี อ อน เดี๋ ยวสี เข ม และอี กสาเหตุ หนึ่ งคื อ กลายเคย มี ชื่ อพื้ นเมื องว า มหาพรหม ซึ่ งไปซ้ ำกั บมหาพรหม อี กชนิ ดหนึ่ งซึ่ งมี ดอกขนาดใหญ กว า จึ งนิ ยมเรี ยกชื่ อว า กลาย กั นมากกว า และอาจด วยชื่ อ กลาย นี้ เอง ป จจุ บั นก็ กลายมามี ไส ดอกสี แดง (กลี บชั้ นในที่ เป น กระเช า) ที่ เรี ยกกั นว า กลายแดง ส วนการหาซื้ อกลายแดง ดอกใหญ และหอมด วย ไม ยากเลย เพี ยงแต ไปหาซื้ อในช วงที่ ต นนั้ นออกดอก จะได เลื อกชมและดมได ตามความพอใจ เพราะข อสั งเกต จากต น กิ่ ง และใบ หรื อทรงพุ มในขณะที่ ไม มี ดอก บอกได เลยว า เอาแน นอนไม ได ขนาดที่ ว า เซี ยน ยั งถู ก หั กปากกามามากแล ว มิ ฉะนั้ นแล ว เขาจะมี ชื่ อ กลาย ได อย างสมศั กดิ์ ศรี ได อย างไร

ลำดวน (Melodorumfruticosum) ตามปกติ แล ว ลำดวนที่ ขึ้ นอยู ตามธรรมชาติ หรื อที่ มี ผู นำมาปลู กเลี้ ยง เนื่ องด วยชื่ นชอบกลิ่ นหอมที่ ละเมี ยดละไม จนผู คนใน ภาคเหนื อ เรี ยกขานกั นว า หอมนวล ก็ มี ดอกสี เหลื อง แต ปรากฏว า วั นดี คื นดี มี ต นหนึ่ งในอำเภอกั นทรารมย จั งหวั ดศรี สะเกษ เกิ ดการกลายพั นธุ จนมี ดอกสี แดง เรี ยกกั นว า ลำดวนแดง ปรากฏว าเป นที่ ชื่ นชอบใน วงการไม ประดั บ แย งกั นหาซื้ อมาปลู ก เจ าของก็ เลย ทาบกิ่ งจำหน ายได เงิ นไปเป นจำนวนมาก ผู ซื้ อต นไป ปลู ก เมื่ อออกดอกมาสี แดงก็ ชื่ นใจ แต หลายรายผิ ดหวั ง อุ ตส าห ปลู กบำรุ งรั กษามาหลายป พอออกดอกมา ก็ เป นลำดวนดอกสี เหลื อง ไม ใช เป นการกลายพั นธุ แต เนื่ องจากซื้ อมาในช วงที่ กิ่ งทาบไม มี ดอก ผู จำหน าย หยิ บกิ่ งให ผิ ด เทคนิ คการสั งเกตว าเป นกิ่ งทาบลำดวนแดง ถึ งแม ว าจะยั งไม มี ดอก ก อนอื่ นให ดู ว ามี รอยทาบหรื อไม แล วดู ลั กษณะของกิ่ ง หากเป นลำดวนแดง มี กิ่ งยาวชะลู ด ไม ค อยแตกกิ่ ง มี ใบน อย ใบแผ กว างกว า (กว างกว า ลำดวนดอกสี เหลื อง) ใบสั้ นกว า เมื่ อสั งเกตลั กษณะ ของผิ วใบ จะมี ความกร านมากกว า นั่ นหมายความว า ผู ซื้ อจะต องรู จั กลั กษณะของลำดวนดอกสี เหลื องเป น ข อเปรี ยบเที ยบอยู แล ว ส วนเทคนิ คการปลู กบำรุ งรั กษา ทั้ งลำดวนและลำดวนแดงให ออกดอกได ดกดี มี ดอก ขนาดใหญ มี สี เข มและส งกลิ่ นหอมแรง คื อนอกจาก จะใส ปุ ยบำรุ งโคนต นแล ว ควรงดน้ ำหลั งจากสิ้ นสุ ดฤดู ฝน จนกระทั่ งดิ นโคนต นแห ง ต นอาจจะชะงั กหรื อมี ใบเหี่ ยว เฉาบ าง สามารถกระตุ นการออกดอกได ดี และเมื่ อออก ดอกแล ว ก็ เริ่ มรดน้ ำอย างสม่ ำเสมอ ก็ จะไม ทิ้ งดอกหรื อ ดอกไม ร วง แต เทคนิ คสำคั ญนอกจากเรื่ องความชื้ น และปุ ยแล ว คื อ เรื่ องของแสง ตำแหน งที่ ปลู กต องให ได รั บแสงพอเหมาะ คื อไม อยู กลางแจ ง (แดด ๑๐๐ เปอร เซ็ นต ) และไม อยู ใต ร มต นไม อื่ นมากนั ก ให ได รั บ แสงประมาณ ๖๐-๗๐ เปอร เซ็ นต จะเหมาะสมที่ สุ ด สายหยุ ด (Desmoschinensis) ปกติ แล วสายหยุ ด ที่ ปลู กกั นอยู มี ดอกสี เหลื อง แต เนื่ องจากสายหยุ ดเป น พรรณไม ที่ ขึ้ นกระจายพั นธุ ได กว างขวางมาก นั บตั้ งแต ประเทศจี น เกาะฮ องกง ไต หวั น เวี ยดนาม ไทย ลาว กั มพู ชา ไปจนถึ งมาเลเซี ย อิ นโดนี เซี ย บรู ไนและ ฟ ลิ ปป นส จึ งมี ลั กษณะของดอกและขนาดแตกต าง ออกไปมากมาย เช น กลี บดอกแคบ กลี บดอกกว าง กลี บดอกสั้ น กลี บดอกยาว กลี บดอกเรี ยบ กลี บดอกบิ ด เป นเกลี ยว กลี บดอกเป นลอน กลี บดอกห อยลู

มหาพรหมราชิ นี

มหาพรหม (Mitrphorawinitii) เป นไม ในสกุ ล มหาพรหม ของวงศ กระดั งงา มี ความสู ง ๓-๖ เมตร มี ใบรู ปรี ขนาดใหญ เนื้ อใบหนา ผิ วใบมี ขนสั้ นนุ มมื อ ด านล างของใบมี เส นกลางใบและเส นแขนงใบนู นเด น เป นพรรณไม ของไทย ที่ ไม มี ในประเทศอื่ น มี ถิ่ นกำเนิ ด และกระจายพั นธุ อยู ตามภู เขาหิ นปู นในจั งหวั ด ประจวบคี รี ขั นธ เพชรบุ รี ราชบุ รี และกาญจนบุ รี ล าสุ ดมี การพบบนเขาหิ นปู นในจั งหวั ดอุ ทั ยธานี ดอกมี ลั กษณะเช นเดี ยวกั บต นกลาย คื อมี ๖ กลี บ เรี ยง ๒ ชั้ น ชั้ นละ ๓ กลี บ ชั้ นนอกกลี บดอกสี ขาว รู ปขอบขนานบานกางออก ชั้ นในสี เลื อดนกขอบกลี บ ประกบกั นเป นรู ปกระเช า ออกดอกในช วงเดื อน เมษายน-พฤษภาคม และมี กลิ่ นหอมอ อน วั นดี คื นดี กลี บดอกชั้ นนอกที่ เคยมี แต สี ขาว ก็ มี ลายสี ม วงแดง สวยงาม เรี ยกว า มหาพรหมลายแดง แล วก็ ลดความสู ง เหลื อ ๑-๒ เมตร และทยอยออกดอก ส วนเทคนิ คที่ จะสรรหา มหาพรหมลายแดง ต นเล็ กๆ และยั งไม ออกดอกนั้ น ขอบอกว าผู เชี่ ยวชาญ ยั งถู กหลอกมานั กต อนั กแล ว มหาพรหมราชิ นี (Mitrephorasirikitiae) เป นที่ ฮื อฮา กั นมากในช วงป พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ มี การประกาศข าวการ สำรวจพบพรรณไม ชนิ ดใหม ของโลกอย างเป นทางการ เนื่ องด วยได รั บพระราชทานพระราชานุ ญาตจากสมเด็ จ พระนางเจ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ ให ใช พระนามา- ภิ ไธย เป นชื่ อพฤกษศาสตร ว า Mitrephorasirikitiae เนื่ องจากมหาพรหมราชิ นี เป นพรรณไม ที่ ดอกมี ขนาด ใหญ ที่ สุ ดในสกุ ลมหาพรหมที่ อยู ทั่ วโลก ๔๘ ชนิ ด สมพระเกี ยรติ ยศตามพระนาม และเนื่ องจากพรรณไม ในสกุ ลมหาพรหม มี ความสวยและสง างามที่ สุ ดในวงศ กระดั งงา จนได รั บเกี ยรติ ว าเป น ราชิ นี ของวงศ กระดั งงา

ข าวหลามดง (Goniothalamuslaoticus) เป นไม ต น ขนาดเล็ กหรื อไม พุ มในสกุ ลปาหนั นในวงศ กระดั งงา มี ความสู ง ๒-๕ เมตร แตกกิ่ งตั้ งฉากกั บลำต นจำนวนมาก มี ใบรู ปขอบขนาน ผิ วใบสี เขี ยวเข มเป นมั นวาวออกดอก สี เหลื องตามลำต นและกิ่ งแก ในช วงเดื อนกุ มภาพั นธ ถึ ง มี นาคม ข าวหลามดงเป นพรรณไม ป าที่ รู จั กกั นดี โดยเฉพาะผู คนในชนบท เนื่ องจากขึ้ นกระจายพั นธุ นั บตั้ งแต ภาคเหนื อ ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง และภาคตะวั นออก ขึ้ นได ทั้ งบนพื้ นราบและภู เขา ชาวกระเหรี่ ยงหรื อปากะญอเรี ยกต นนี้ ว า เมต อควะ ซึ่ งแปลตรงตั วว า ข าวหลามดง สาเหตุ ที่ มี ชื่ อเรี ยก ข าวหลามดง ก็ เนื่ องจาก มี คนตั ดไม ชนิ ดนี้ ในป าแล ว นำลำต นและกิ่ งมาเผาไฟ เพื่ อใช ที่ ดิ นปลู กสร างกระต อบ ปรากฏว า เมื่ อเผาไฟ จะมี กลิ่ นหอมเหมื อนข าวหลาม และต นนี้ ขึ้ นอยู ในป าในดง จึ งเรี ยกต นนี้ ว า ข ามหลามดง (เพื่ อไม ให ซ้ ำกั บอี กชนิ ดหนึ่ งที่ มี ชื่ อว า ข าวหลาม) ข าวหลามดงเป นพื ชสมุ นไพรท องถิ่ น มี สรรพคุ ณบำรุ ง น้ ำนมในสตรี หลั งคลอดบุ ตร ปรากฏว า วั นดี คื นดี จากข าวหลามดงที่ มี ความสู ง ๒-๕ เมตร ก็ เตี้ ยลงมา เหลื อความสู งเพี ยง ๑ เมตร ดอกที่ ออกตามลำต นและ กิ่ ง ก็ เลื่ อนมาออกที่ ปลายยอด เรี ยกว า ข าวหลามดง ดอกยอด จากกลี บดอกที่ เคยมี สี เหลื องนวล ก็ เปลี่ ยน เป นสี ชมพู หรื อสี แสด และออกดอกทยอยไปได เรื่ อยๆ วิ ธี การที่ จะหาต นข าวหลามดงดอกยอด ก็ ไม มี อะไรซั บซ อน เพี ยงแต ดู ในช วงออกดอกว า อยู ที่ ยอด หรื อไม สี อะไร ออกดอกช วงไหน และมี ความสู งเพี ยงใด แต ถ าเลื อกซื้ อขณะต นสู ง ๑ คื บแล วได ลั กษณะดี ครบถ วน เรี ยกว า สุ ดยอดเซี ยน หรื ออาจจะดวงดี ก็ ได

มหาพรหมราชิ นี ลายแดง

มี กลี บดอก ๖ กลี บ เรี ยงเป น ๒ ชั้ น ชั้ นละ ๓ กลี บ ชั้ นนอกกลี บดอกรู ปไข สี ขาว บานแยกออกจากกั น กลี บชั้ นในสี ม วงแดงขอบกลี บบรรจบกั นเป นรู ปกระเช า ต นในถิ่ นกำเนิ ดบนยอดเขาที่ จั งหวั ดแม ฮ องสอน เป นต นสู ง ๒-๓ เมตร ออกดอกบานเดื อนพฤษภาคม เพี ยงป ละครั้ ง แต เมื่ อนำเมล็ ดมาเพาะปลู กในกรุ งเทพฯ ปรากฏว า มี ความสู งเพี ยง ๑ เมตรก็ ออกดอกและออก ทยอยได เกื อบตลอดป วั นดี คื นดี กลี บดอกที่ เคยเป น สี ขาวก็ มี ลายสี แดงสวยงาม ได รั บความนิ ยมเพิ่ มมากขึ้ น เรี ยกว า มหาพรหมราชิ นี ลายแดง ในทำนองเดี ยวกั บพรรณไม กลายพั นธุ ชนิ ดอื่ นๆ ถ าต องการเลื อกสรรหามหาพรหมราชิ นี ลายแดง ก็ ควร เลื อกซื้ อจากต นกิ่ งทาบที่ ออกดอกแล ว จะได ต นที่ มี ดอก ขนาดใหญ ดอกมี ลายสี แดงเข มสวยงาม แต ถ าเลื อกจาก ต นเล็ กที่ ยั งไม ออกดอกแล วละก็ ต องยอมทำใจว า ผิ ดหวั ง กั นมาเยอะแล ว พรรณไม กลายพั นธุ นั บเป นสี สั นอย างหนึ่ งในวงการ ไม ประดั บ โดยเฉพาะอย างยิ่ งในช วงที่ เริ่ มกลายพั นธุ มี ความแตกต างโดดเด นกว าพั นธุ ดั้ งเดิ มและยั งมี จำนวน น อย แน นอนว าผู ที่ มี ความต องการครอบครอง ยั งต อง ใช ความพยายามในการติ ดตามค นหา และหาซื้ อในราคา สู ง แต ก็ เป นความภาคภู มิ ใจของนั กปลู กเลี้ ยงพรรณไม ที่ มี ของสะสมประเภทพรรณไม หายาก หรื อพรรณไม ที่ คนอื่ นยั งไม มี แต แล วความภาคภู มิ ใจของคนกลุ มนี้ ก็ จะ ลดลง เมื่ อมี การขยายพั นธุ เป นจำนวนมาก จนใครๆ ก็ มี พรรณไม กลายพั นธุ เหมื อนๆ กั น

ขอทำความเข าใจถึ งความหมายของคำว า “พรรณ” และ “พั นธุ ” กั น พรรณ หมายถึ งชนิ ดของพรรณไม (species) ดั งเช น พรรณไม แต ละชนิ ด ได แก มะม วง มะปราง มะขาม ขนุ น ลำไย ทุ เรี ยน มะนาว มะละกอ มี ความ แตกต างกั นแล วแต ชนิ ดไป พั นธุ หมายถึ ง พั นธุ (variety) เป นหน วยย อยของ ชนิ ดหรื อของพรรณ ดั งเช น มะม วงมี หลายพั นธุ ได แก พั นธุ เขี ยวเสวย พั นธุ น้ ำดอกไม พั นธุ อกร อง พั นธุ พิ มเสน พั นธุ ทองดำ หรื อว า ทุ เรี ยนมี หลายพั นธุ ได แก พั นธุ ชะนี พั นธุ หมอนทอง พั นธุ ก านยาว พั นธุ กบ พั นธุ พวงมณี หรื อว า ขนุ นมี หลายพั นธุ ได แก พั นธุ เหลื องบางเตย พั นธุ สี จำปา พั นธุ มาเลย เซี ย พั นธุ เพชรดำรง พั นธุ อี ถ อ ทั้ งหมดล วนแล วแต มี ความแตกต างระหว างพั นธุ

ดร.ป ยะ เฉลิ มกลิ่ น ทำงานวิ จั ยเกี่ ยวกั บเรื่ องทางด านเทคโนโลยี การเกษตร ในการพั ฒนา พรรณไม ที่ หายากและใกล สู ญพั นธุ เพื่ อการใช ประโยชน และอนุ รั กษ อย างยั่ งยื น

Energy & Innovation

โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา

Focus on Technology: Using cogeneration to reduce emissions Producing electricity generates a lot of waste heat – “lost” energy that is a byproduct of providing useful power. As Scientific American notes, “For every one unit of energy that is converted into electricity in power plants today, two units of energy are thrown away.” Similarly, running large refining and chemical operations, to create the products consumers rely upon, generates tremendous amounts of excess heat. To ExxonMobil engineers, that lost heat offers opportunity: What if we captured the heat produced at our facilities and recycle it for further use?

สุ ภาพร โพธิ บุ ตร แปลและเรี ยบเรี ยงจาก Focus on Technology: Using cogeneration to reduce emissions

การผลิ ตกระแสไฟฟ าจะก อให เกิ ดพลั งงานความ ร อนส วนเกิ นปริ มาณมากเกิ ดขึ้ น พลั งงานความร อนที่ “สู ญเสี ย” ไปนี้ เป นพลั งงานที่ เป นผลพลอยได ที่ อาจนำ กลั บมาใช ประโยชน ได โดยเฉพาะการผลิ ตไอน้ ำ โดยไม ปล อยทิ้ งให สู ญเสี ยไป นิ ตยสาร Scientific American ระบุ ว า “ในการ ผลิ ตไฟฟ าจากเชื้ อเพลิ งจะมี การปล อยพลั งงานส วนเกิ น ที่ สู ญเสี ยไปจำนวนหนึ่ ง ทำนองเดี ยวกั น ปฏิ บั ติ การ ของโรงกลั่ นน้ ำมั นและกระบวนการผลิ ตเคมี ภั ณฑ ขนาดใหญ ก็ มี ผลทำให เกิ ดความร อนส วนเกิ นปริ มาณ มหาศาลเช นกั น สำหรั บวิ ศวกรของเอ็ กซอนโมบิ ลแล วความร อน ส วนเกิ นเหล านี้ คื อ โอกาส สำคั ญ : “จะเกิ ดอะไรขึ้ นหากเรานำความร อนส วนเกิ น จากกระบวนการกลั่ นฯ กลั บมาใช ใหม ได ” นี่ คื อที่ มาของการติ ดตั้ งหน วยผลิ ตกระแสไฟฟ า พลั งงานความร อนร วมกว า ๑๐๐ หน วย ในโรงกลั่ นฯ ของเครื อเอ็ กซอนโมบิ ลกว า ๓๐ แห งทั่ วโลก

หน วยผลิ ตกระแสไฟฟ าพลั งงานความร อนร วม ที่ โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา

หน วยผลิ ตกระแสไฟฟ าพลั งงานความร อนร วม จะนำความร อนส วนเกิ นกลั บมาใช งาน ในรู ปแบบของ การผลิ ตไอน้ ำที่ ใช ในกระบวนการกลั่ นทำให ลดจำนวน หม อไอน้ ำ (boilers) ที่ ต องใช รวมทั้ งลดการใช เชื้ อเพลิ ง ในหม อไอน้ ำเหล านั้ นด วย หน วยผลิ ตกระแสไฟฟ าพลั งงานความร อนร วม ช วยให เกิ ดการใช พลั งงานอย างมี ประสิ ทธิ ภาพทำให โรงกลั่ นฯ สามารถประหยั ดค าใช จ ายด านพลั งงาน และลดปริ มาณการปล อยก าซเรื อนกระจก อั นที่ จริ ง หน วยผลิ ตกระแสไฟฟ าพลั งงานความร อนร วมของ เอ็ กซอนโมบิ ลสามารถลดปริ มาณการปล อยก าซ เรื อนกระจกได มากกว า ๖ ล านเมตริ กตั นต อป

บน : หน วยผลิ ตกระแสไฟฟ าพลั งงานความร อนร วม ทั้ งหมดที่ โรงกลั่ นน้ ำมั นและโรงงานเคมี ภั ณฑ ที่ สิ งคโปร สามารถผลิ ตไฟฟ ารวมทั้ งสิ้ น มากกว า ๔๔๐ เมกะวั ตต ล าง : หน วยผลิ ตกระแสไฟฟ าพลั งงานความร อนร วม โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา

ตลอดทศวรรษที่ ผ านมา เราทำการเพิ่ มกำลั ง การผลิ ตไฟฟ าของหน วยผลิ ตกระแสไฟฟ าพลั งงาน ความร อนร วมได มากกว า ๑,๐๐๐ เมกะวั ตต ป จจุ บั น หน วยผลิ ตกระแสไฟฟ าพลั งงานความร อนร วมทั้ งหมด ของเรามี กำลั งการผลิ ตไฟฟ ารวมประมาณ ๕,๕๐๐ เมกะวั ตต ซึ่ งเท ากั บปริ มาณไฟฟ าที่ ใช ในครั วเรื อน มาตรฐานของสหรั ฐอเมริ กาจำนวน ๒.๕ ล านครั วเรื อน นอกจากนี้ ป ที่ แล วเราเริ่ มต นก อสร างหน วยผลิ ต กระแสไฟฟ าพลั งงานความร อนร วมแห งใหม ขนาด ๘๔ เมกะวั ตต ในโรงกลั่ นน้ ำมั นและโรงงานเคมี ภั ณฑ ที่ สิ งคโปร ซึ่ งจะทำให หน วยผลิ ตกระแสไฟฟ าพลั งงาน ความร อนร วมทั้ งหมดของที่ นั่ น สามารถผลิ ตไฟฟ า รวมทั้ งสิ้ นมากกว า ๔๔๐ เมกะวั ตต

หมายเหตุ : หน วยผลิ ตกระแสไฟฟ าพลั งงานความร อนร วม ที่ โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา มี กำลั งผลิ ต ๔๙.๑ เมกะวั ตต ซึ่ งมากพอสำหรั บใช ในครั วเรื อนมาตรฐาน ของไทย ๕๘,๙๒๐ ครั วเรื อน

Exploring

พระพุ ทธทั กษิ ณมิ่ งมงคล วั ดเขากง

วั ดช างให

๑๒

ÇÔ ¹Ô ¨ ÃÑ §¼Öé §...àÃ×è ͧ ÇÔ ¹Ô ¨ ÃÑ §¼Öé §, ÊØ Ã¾Å ÊØ ÀÒÇÑ ²¹¡Ø Å...ÀÒ¾

ช วงหลายป ที่ ผ านมา สามจั งหวั ดชายแดนภาคใต ได แก ป ตตานี ยะลา นราธิ วาส เริ่ มมี นั กท องเที่ ยว เดิ นทางเข าไปเที่ ยวเพิ่ มมากขึ้ น นำมาซึ่ งรายได ที่ เข าไป ช วยกระตุ นเศรษฐกิ จในท องถิ่ นและชุ มชนให ดี ขึ้ น นายยุ ทธศั กดิ์ สุ ภสร ผู ว าการการท องเที่ ยวแห ง ประเทศไทย ได นำที มจากการท องเที่ ยวแห งประเทศไทย (ททท.) ลงไปประชุ มมอบนโยบายกั บ ททท.สำนั กงาน นราธิ วาส ซึ่ งรั บผิ ดชอบส งเสริ มการท องเที่ ยวในสาม จั งหวั ดชายแดนภาคใต เพื่ อทำแผนกระตุ นการท องเที่ ยว ในพื้ นที่ ให เกิ ดการเดิ นทางท องเที่ ยวจากส วนกลางลงไป มากยิ่ งขึ้ น นั บเป นการช วยเหลื อเศรษฐกิ จและสั งคม ในพื้ นที่ เมื่ อที มงานลงไปสำรวจแหล งท องเที่ ยวก็ พบกั บ ความงดงามที่ “ห ามพลาด” มากมายเลยที เดี ยว

12 must-see attractions in Pattani, Yala and Narathiwat Due to spectacular tourist attractions, tourism in Pattani, Yala and Narathiwat has gained popularity over the past few years. Travelling to these 3 provinces has offered a chance to experience a tradition of excellence. You can picnic in the sunshine beach, enjoy the sea of mist, and cherish yourself in the breathtaking waterfall and many more.

งานสมโภช เจ าแม ลิ้ มกอเหนี่ ยว

ศาลเจ าแม ลิ้ มกอเหนี่ ยว หรื อศาลเจ าเล งจู เกี ยง เป นปู ชนี ยสถานเก าแก คู บ านคู เมื องของป ตตานี มาตั้ งแต โบราณ ตั้ งอยู บนถนนอาเนาะรู อำเภอเมื องป ตตานี มี หลั กฐานมาตั้ งแต รั ชสมั ยสมเด็ จพระมหาธรรมราชา แห งกรุ งศรี อยุ ธยา แม นจะผ านกาลเวลา ผ านยุ คสมั ย ความเปลี่ ยนแปลงมามากมาย แต ความศรั ทธาที่ ประชาชนมี ต อเจ าแม ลิ้ มกอเหนี่ ยวก็ ไม เคยเสื่ อมคลาย มาจนป จจุ บั น ใกล กั นกั บศาลเจ าแม ลิ้ มกอเหนี่ ยวยั งเป น ที่ ตั้ งของมั สยิ ดกรื อเซะ ซึ่ งมี ตำนานเล าขานที่ เกี่ ยวข อง กั นมาอย างยาวนาน วั ดช างให ราษฎร บู รณาราม วั ดเก าแก อายุ กว า ๓๐๐ ป ตั้ งอยู ในอำเภอโคกโพธิ์ เป นวั ดที่ หลวงปู ทวด พระเกจิ อาจารย ชื่ อดั งที่ คนไทยนั บถื อเคยจำพรรษาอยู ภายในวิ หารมี รู ปหล อเท าองค จริ งของหลวงปู ทวด ประดิ ษฐานให ผู คนสั กการะเพื่ อเป นสิ ริ มงคล หาดแฆแฆ นั บเป นชายหาดที่ สวยงามที่ สุ ดของ จั งหวั ดป ตตานี ตั้ งอยู ที่ ตำบลบ านน้ ำบ อ อำเภอปะนาเระ ชายหาดมี เม็ ดทรายละเอี ยดสี ทองทอดยาวขนานไปกั บ ทิ วสนและผื นป าเขี ยวขจี มี สวนหิ นที่ เป นเสมื อนสวน ประติ มากรรมธรรมชาติ รู ปทรงแปลกตา กระจายอยู ตามชายหาดเป นระยะๆ เหมาะสำหรั บเป นที่ ป กนิ ก พั กผ อนหย อนใจ

ป ตตานี เมื องงามสามวั ฒนธรรม ที่ ผสมผสานกั นระหว าง วั ฒนธรรมมุ สลิ ม ไทย จี น บนดิ นแดนที่ เคยรุ งเรื อง มาตั้ งแต สมั ยอาณาจั กรลั งกาสุ กะ ซึ่ งเป นอาณาจั กร เก าแก แห งหนึ่ งในอุ ษาคเนย เมื่ อมาถึ งป ตตานี นั กท องเที่ ยวมั กไม พลาดที่ จะมาเยี่ ยมชม มั สยิ ดกลางป ตตานี มั สยิ ดที่ มี สถาป ตยกรรม สวยงามตระการตาตั้ งอยู โดดเด นกลางเมื องป ตตานี สร างขึ้ นเพื่ อเป นศู นย กลางการประกอบศาสนกิ จของ ชาวไทยมุ สลิ ม จอมพลสฤษดิ์ ธนรั ชต ทำพิ ธี เป ดเมื่ อ พ.ศ. ๒๕๐๖ มี การออกแบบสถาป ตยกรรมแบบตะวั นตก รู ปทรงคล ายทั ชมาฮาลของอิ นเดี ย มี ยอดโดมขนาดใหญ อยู ตรงกลางและมี โดมบริ วารอยู ทั้ ง ๔ ทิ ศอย างสวยงาม

วั ดถ้ ำคู หาภิ มุ ข

ทะเลหมอกอั ยเยอร เวง จุ ดชมทะเลหมอกแห ง ใหม อยู ทางใต สุ ดของเมื องไทย ตั้ งอยู ที่ ตำบลอั ยเยอร เวง อำเภอเบตง ในพื้ นที่ เขาไมโครเวฟ กิ โลเมตรที่ ๓๒ โดยยอดเขามี ความสู งประมาณ ๒,๐๓๘ ฟุ ตจากระดั บ น้ ำทะเล ใกล ๆ กั นยั งมี จุ ดชมทะเลหมอกยอดเขา ฆู นุ งชาลี ป ต ที่ ต องเดิ นป าเข าไปชม สามารถมองเห็ น ทะเลหมอกได ๓๖๐ องศา ผู ที่ สนใจสามารถติ ดต อ สอบถามข อมู ลได ที่ องค การบริ หารส วนตำบลอั ยเยอร เวง โทรศั พท ๐ ๗๓๒๘ ๕๑๑๑ โอเค เบตง ถ ามาเที่ ยวยะลาแล ว นี่ เป นอี กที่ ที่ ห ามพลาด เบตงเป นเมื องชายแดนที่ โอบล อมด วย หุ บเขาและแมกไม เขี ยวขจี นอกจากนี้ ยั งมี อาหาร การกิ นที่ อุ ดมสมบู รณ ชาวเมื องเบตงส วนใหญ เป น ชาวไทยเชื้ อสายจี นที่ อพยพเข ามาตั้ งรกรากอยู ที่ นี่ เป น เวลาเนิ่ นนาน ใครมาเยื อนเบตง ต องไม พลาดชิ ม ไก เบตง ไก พั นธุ พื้ นเมื องที่ รสชาติ อร อยนุ มลิ้ นปรุ งตาม ตำรั บของชาวเบตง และต องแวะชิ มปลาจี นนึ่ งบ วย แสนอร อยกั บผั ดผั กน้ ำขึ้ นชื่ อของชาวเบตง

ยะลา เมื องที่ มี รู ปแบบผั งเมื องสวยงามสุ ดๆ และมี สิ่ งที่ น าสนใจมากมาย โดยเฉพาะธรรมชาติ ในเส นทางสาย ยะลา-เบตง ถ าไปเยื อนยะลาแล ว ห ามพลาดแหล ง ท องเที่ ยวยอดฮิ ตเหล านี้ วั ดถ้ ำคู หาภิ มุ ข หรื อ วั ดหน าถ้ ำ ตั้ งอยู ที่ ตำบล หน าถ้ ำ อำเภอเมื องยะลา เป นวั ดเก าแก ที่ มี โบราณวั ตถุ เก็ บรั กษาไว มากมาย มี พระพุ ทธรู ปโบราณสมั ยศรี วิ ชั ย สมั ยสุ โขทั ย สมั ยอู ทองอั นงดงามมากมายอยู ข างในถ้ ำ โดยเฉพาะพระพุ ทธไสยาสน ขนาดใหญ ที่ มี พุ ทธลั กษณะ สวยงามให สั กการะ อุ โมงค ป ยะมิ ตร เป นอุ โมงค ที่ ขุ ดขึ้ นโดยใช แรงงาน คน คดเคี้ ยวไปใต ภู เขาความยาวกว า ๑ กิ โลเมตร ใช เป น ที่ หลบภั ยและเป นฐานที่ มั่ นของพรรคคอมมิ วนิ สต มลายา (เขต ๒) สร างขึ้ นในป พ.ศ. ๒๕๑๙ ป จจุ บั นได เป ดให เข า ไปเยี่ ยมชม มี นิ ทรรศการแสดงถึ งเรื่ องราวการต อสู และ การใช ชี วิ ตในป าของสมาชิ กพรรคในอดี ต

หาดนราทั ศน

เป นที่ อยู อาศั ยของนกเงื อกหลายชนิ ด น้ ำตกบาโจ มี สายน้ ำไหลริ นตลอดทั้ งป ตั้ งอยู ในเขตอุ ทยานแห งชาติ บู โด-สุ ไหงปาดี อำเภอบาเจาะ ห างจากตั วเมื องนราธิ วาส ๒๖ กิ โลเมตร มาถึ งนราธิ วาสแล วอย าลื มชิ มโรตี และชาชั ก ริ มทาง มี ให เลื อกหลายร าน ส วนใหญ ตั้ งร านขายกั น ตอนค่ ำตามริ มฟุ ตบาต ส งกลิ่ นหอมกรุ น รสชาติ อร อย กลมกล อม บรรยากาศท องถิ่ นที่ น าสั มผั สยิ่ ง และสิ่ งที่ จะพลาดไม ได ก็ คื อชิ มปลากุ เลาเค็ มของอำเภอตากใบ สิ นค าโอท็ อปขึ้ นชื่ อ กิ โลกรั มละ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท ขนาดราคาสู งๆ อย างนี้ บางช วงถึ งกั บต องเข าคิ วจอง กั นเลยที เดี ยว หากท านมี โอกาสเดิ นทางท องเที่ ยวหรื อกำลั ง วางแผนเดิ นทางท องเที่ ยวอยู อย าลื มว าสามจั งหวั ด ชายแดนภาคใต เป ดประตู ต อนรั บการมาเยื อนของ ทุ กท านเสมอ

นราธิ วาส เมื องริ มฝ งแม น้ ำบางนราที่ งดงาม มี หลายสถานที่ ที่ เมื่ อมาถึ งแล วห ามพลาด โดยจะขอยกตั วอย างกั น ให พอเห็ นภาพเช น พระพุ ทธทั กษิ ณมิ่ งมงคล เมื่ อมาถึ งนราธิ วาส ก็ ต องแวะไปนมั สการพระพุ ทธทั กษิ ณมิ่ งมงคลที่ พระพุ ทธอุ ทยานเขากง ตั้ งอยู ที่ ตำบลลำภู อำเภอเมื อง เป นพระพุ ทธรู ปกลางแจ งขนาดใหญ หน าตั กกว าง ๑๗ เมตร สู ง ๒๔ เมตร มี สี ทองอร าม ปางปฐมเทศนา ขั ดสมาธิ เพชร ตั้ งอยู บนเนิ นเขามี พระพุ ทธลั กษณะ งดงามยิ่ ง ปากแม น้ ำบางนรา-ชายหาดนราทั ศน บรรยากาศ ยามเช า ยามเย็ นบริ เวณปากแม น้ ำบางนราไปจนถึ ง ชายหาดนราทั ศน จะเห็ นวิ ถี ชี วิ ตของหมู บ านประมง ริ มสองฝ ง มี กระชั งปลา เรื อกอและที่ มี สี สั นและลวดลาย สวยงามจอดทอดสมอหรื อแล นเข าออกในบริ เวณ ปากแม น้ ำ นั บเป นภาพที่ บรรดาช างภาพไม ควรพลาด ที่ จะหยิ บกล องขึ้ นมาเก็ บภาพ อ าวมะนาว หาดทรายขาวเม็ ดละเอี ยดของอ าว มะนาว ตั้ งอยู ที่ ตำบลกะลุ วอเหนื อ อำเภอเมื องนราธิ วาส มี ความยาวราว ๔ กิ โลเมตร สงบเงี ยบน าพั กผ อนหย อนใจ มี กลุ มหิ นสวยงามราวประติ มากรรมธรรมชาติ เรี ยงราย สลั บกั บหาดทรายเป นระยะๆ มี ทิ วสนและแมกไม ร มรื่ น เขี ยวขจี จรดชายเขาซึ่ งเป นส วนหนึ่ งของเขตพระราชฐาน พระตำหนั กทั กษิ ณราชนิ เวศ น้ ำตกบาโจ น้ ำตกสวยงามขนาดใหญ สู งราว ๖๐ เมตร ไหลบ าลงมาจากผาสู ง มี ต นน้ ำจากผื นป า เทื อกเขาบู โด รอบบริ เวณน้ ำตกมี สภาพผื นป าเขี ยวชอุ ม

มั สยิ ดกรื อเซะ

บ อน้ ำร อนเบตง

อุ โมงค ป ยะมิ ตร

หาดแฆแฆ

อ าวมะนาว

ตั วเมื องเบตง

มั สยิ ดกลาง ป ตตานี

ทะเลหมอก อั ยเยอร เวง

น้ ำตกปาโจ

Contributing to Society

Knowledge as the strong foundation of life Pakorn is one of special children at The Redemptorist Foundation for Children with Special Needs. Studying here and having good surroundings ha s played an important role in preparing Pakorn to work and live independently. The computer center, supported by Esso, supports the children in learning process and vocational training.

ภารกิ จ

ª¹Ò¡Ò¹µ ¡Ô µµÔ ¨ÒÃØ ¨Ô µµ ÃÔ ¹Å´Ò ÍØ ´ÁÁÑ §¡Ã

“เขาได เรี ยนโรงเรี ยนกั บเด็ กปกติ จากอนุ บาล ๑ ถึ งประถม ๒ แต มี วั นนึ งเขาไม อยากไปโรงเรี ยน เขาบอกว าเพื่ อนไม ค อยเล นกั บเขา เหมื อนสื่ อสารกั บ เพื่ อนไม ค อยรู เรื่ อง เขาก็ น อยใจ” นี่ คื อคำบอกเล าจากคุ ณแม อุ ไร ทั พไทย ถึ งเรื่ องราว ของน องปกรณ ลู กชายคนเดี ยวของเธอก อนที่ จะย ายมา ศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษพระมหาไถ สองแม ลู กใช ชี วิ ต อยู ที่ จั งหวั ดสกลนคร ก อนที่ อุ ไรจะตั ดสิ นใจย ายมา ขายของอยู ที่ ตลาดพั ทยากลาง ถึ งแม ว าจะได รั บการ ช วยเหลื อจากคุ ณครู ที่ สกลนครอยู บ างแต ก็ ยั งไม เพี ยงพอต อความพิ เศษของน องปกรณ “เขาเป นพั ฒนาการช า แต ไม ใช ออทิ สติ กนะคะ ตอนเพิ่ งเกิ ดเขาเป นโรคธาลั สซี เมี ย แล วช็ อกทำให สมอง ขาดอากาศ” นอกจากปกรณ จะเป นเด็ กพั ฒนาการช ามาตั้ งแต เกิ ดแล ว เขายั งมี อาการกล ามเนื้ อไม แข็ งแรง พู ดได ช า เพราะเปล งเสี ยงไม ค อยออก แรกๆ บางครั้ งอุ ไรเอง ไม เข าใจลู กชายเสี ยเลยว าเขาต องการจะสื่ อสารอะไร กั บเธอกั นแน เพราะเสี ยงของเขาช างอู อี้ และฟ งยาก เสี ยเหลื อเกิ นแต สิ่ งที่ เธอทำคื อปล อยลู กได ไตร ตรอง กั บตั วเอง “ไม เป นไรลู ก ช าๆ ไม ต องรี บพู ด ค อยๆ คิ ด” อุ ไรมั กจะพู ดกั บลู กอยู เสมอ เวลาเด็ กชายพยายาม รี บพู ดให แม เข าใจ

ปกรณ ทั พไทย

ปกรณ จึ งมี นิ สั ย พู ดน อยไม พู ดจาเยิ่ นเย อ แต เวลาแม จะออกไปข างนอก คำพู ด “จะ-ไป-ไหน” อั นหนั กแน น ของเขาสื่ อความหมายที่ ทำให คุ ณแม อุ ไรรู ว าเย็ นนี้ ทำงานเสร็ จ เธอต องรี บกลั บบ านซะแล ว แต ใช ว าพู ดกั นไม รู เรื่ อง แล วจะไม เข าใจกั นเสี ย หน อย สี หน า แววตา หรื อท าทางต างหากที่ ทำให เข าใจกั นได ดี ยิ่ งกว าคำพู ดที่ เอื้ อนเอ ยเสี ยอี ก นี่ คงจะเป น ที่ มาของประโยคที่ ว า “แค มองตาก็ เข าใจกั น” นั่ นเอง เวลาหิ ว เด็ กชายปกรณ จะใช มื อตบท อง แล วคุ ณแม อุ ไรจะรี บเข าครั วไปทำอาหารอร อยๆ กลิ่ นหอมฉุ ย ยิ่ งถ าวั นไหนเขาได กิ นลาบหมู กั บข าวสวยร อนๆ แล วล ะก็ จะอารมณ ดี เป นพิ เศษเชี ยว หลั งจากที่ อุ ไรย ายมาพั ทยาได ไม นาน เธอก็ ได ข าว เรื่ องศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษพระมหาไถ จากเพื่ อน คนหนึ่ งที่ มี ลู กเป นเด็ กพิ เศษเหมื อนกั น การตั ดสิ นใจ จู งมื อพาลู กชายมาเรี ยนที่ นี่ นั้ นเองถื อเป นจุ ดเปลี่ ยน ชี วิ ตของน องปกรณ ซึ่ งในตอนนั้ นมี อายุ ๙ ขวบ

คุ ณอุ ไร ทั พไทย

เด็ กๆ ที่ ศู นย พั ฒนาการ เด็ กพิ เศษ พระมหาไถ เรี ยนรู จาก คอมพิ วเตอร

ที่ ศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษพระมหาไถ ปกรณ ได เจอเพื่ อนๆ ที่ พิ การทางร างกาย เพื่ อนที่ พิ การทาง การได ยิ น เพื่ อนที่ บกพร องทางสติ ป ญญา และเพื่ อน ออทิ สติ กกว า ๑๕๐ คน เด็ กชายได เรี ยนวิ ชาต างๆ ทั่ วไป ทั้ งภาษาไทย คณิ ตศาสตร พลศึ กษา และศิ ลปะ จนกระทั่ งในป ๒๕๕๗ ทางศู นย ฯ ได สร างตึ กใหม ที่ มี ห องคอมพิ วเตอร สำหรั บเด็ กพิ เศษ เป นห องที่ มี คอมพิ วเตอร โน ตบุ กและจอโปรเจกเตอร ใหญ เบ อเริ่ ม ที่ มี เอสโซ เป นผู ใหญ ใจดี ช วยสนั บสนุ น ทำให การเรี ยน การสอนที่ สนุ กอยู แล วยิ่ งสนุ กมากขึ้ นไปอี ก เพราะมี สื่ อ การสอนเป นการ ตู นน ารั กเต็ มไปหมด ออกเสี ยงตาม ตั วการ ตู นได ด วย อี กทั้ งยั งทำให ปกรณ และเพื่ อนๆ เข าใจบทเรี ยนที่ ยากและซั บซ อนได ในเวลาไม นาน ถ าวั นไหนมี คาบเรี ยนคอมพิ วเตอร วั นนั้ นอุ ไรจะเห็ น ลู กชายตื่ นเต นเป นพิ เศษ พอหกโมงครึ่ ง ลู กชายจะรี บ ตื่ น อาบน้ ำ แต งตั ว รี บกิ นข าวให เสร็ จ และนั่ งรอ หน าบ านทั นที กลั บบ านมาก็ จะมี เรื่ องมาเล าให แม ฟ ง ตลอดว าวั นนี้ ทำแบบฝ กหั ดในคอมพิ วเตอร ได ตั้ งหลาย ข อแน ะ อาจารย วิ ริ ยา ลี แก ว ซึ่ งเป นอาจารย ที่ ดู แลเด็ กๆ บอกว าเมื่ อปกรณ และเพื่ อนๆ โตขึ้ นพวกเขาจะได เรี ยน เตรี ยมฝ กอาชี พ ยิ่ งถ าสนใจด านคอมพิ วเตอร หรื อ งานสำนั กงาน ก็ จะได เรี ยนรู สิ่ งต างๆ มากขึ้ น เช น ได ฝ กพิ มพ งาน ทำตั วอั กษรศิ ลป สวยๆ แต งรู ปทำบั ตร นั กเรี ยนประจำตั ว งานที่ ปกรณ เห็ นพี่ ๆ ทำกั นแล ว อยากลองทำดู บ าง คื อ การออกแบบลายบน Photoshop แล วปริ้ นต ลายสกรี นบนแก วขายให ลู กค า คุ ณครู ยั งเล าให ฟ งอี กว าถ าเรี ยนจบแล ว นั กเรี ยนจะ มี โอกาสได ไปฝ กงานตามบริ ษั ทและหน วยงานราชการ ต างๆ เช น ไปช วยดู แลเอกสารในหน วยงานที่ เหมาะสม โดยมี คุ ณครู คอยช วยเหลื ออย างใกล ชิ ดจนกระทั่ งทำได อย างคล องแคล ว

งานที

่ปกรณ์เห็นพี

่ๆ ทำกันแล้ว

อยากลองทำดูบ้าง คืออยากออกแบบลายบน Photoshop

อ. วิ ริ ยา ลี แก ว (ซ าย) สอนเด็ กๆ ใช คอมพิ วเตอร

วิ นั ย เป ยงใจ (ที่ สองจากขวา) และเพื่ อนๆ เชฟ

ข างๆ ศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษพระมหาไถ เป นที่ ตั้ งของบ านหลั งเล็ กสี ขาวสไตล โมเดิ ร น มี ตั วอั กษร ใหญ เรี ยงรายอยู ตามแนวรั้ ว อ านว า Ray Bakery School เป นสถานที่ รวมตั วของเด็ กๆ และผู ปกครอง ที่ มี ใจรั กการทำขนมและการบริ การ พอเป ดประตู เข ามา จะเจอคาเฟ Half n’ Half Bakery ตกแต งเรี ยบๆแต ดู เก อบอวลไปด วยกลิ่ นเบเกอรี่ อบใหม เสี ยงเครื่ องชง กาแฟดั งคละเคล าไปกั บเสี ยงเพลงฟ งสบายที่ เป ดคลอ เบาๆ เหมาะเป นสถานที่ นั่ งเล น อ านหนั งสื อและ จิ บกาแฟเป นที่ สุ ด มี ขนมและเครื่ องดื่ มมากมายให เลื อกชิ มฝ มื อเด็ กๆ และผู ปกครอง จะเป นเค กที รามิ สุ เนื้ อแน นทานกั บลาเต ร อนๆ หอมกรุ น หรื อจะทาน คุ กกี้ ช็ อกโกแลตเต็ มคำกั บชานมเย็ นๆ ดื่ มแล วชื่ นใจก็ มี ทั้ งนั้ น สามารถสั่ งกั บพนั กงานทั้ งเด็ กๆ และผู ปกครอง ที่ ยื นอยู ตรงเคาน เตอร ได และยั งมี กองทั พเชฟที่ อยู เบื้ องหลั งความอร อยอี กถึ ง ๕ คน วิ นั ย เป ยงใจ เด็ กหนุ มสู งโปร งวั ย ๒๐ ป เป นหนึ่ ง ในที มเชฟที่ คุ ณครู เห็ นแววตั้ งแต ยั งเรี ยนอยู ที่ ศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษ พระมหาไถ เลยชวนมาเรี ยน ทำขนม เด็ กหนุ มเรี ยนจบแล ว แต ยั งทำงานเป นผู ช วย เชฟอยู จนถึ งป จจุ บั น แรกๆ วิ นั ยเองก็ กลั วว าตั วเอง จะทำขนมไม อร อย เพราะการทำขนมนั้ นจะต องจำสู ตร และตวงส วนผสมเยอะแยะไปหมด ใส เนย น้ ำตาล ต องเท านี้ พอดี เป ะ แต พอฝ กฝ มื อไปเรื่ อยๆ เขาเริ่ ม มั่ นใจฝ มื อตั วเองมากขึ้ น จนตอนนี้ สามารถเป นลู กมื อ ให หั วหน าเชฟได สบายๆ ทำได ทั้ ง ขนมป งไส กรอก ขนมป งลู กเกด เค ก และเมนู อื่ นๆ อี กมากมาย ในหนึ่ งวั นวิ นั ยมี หน าที่ ต องรั บผิ ดชอบกั บเพื่ อนๆ อี ก ๔ คน คื อ ทำ Bakery Box Set ที่ ลู กค าจากบริ ษั ท หรื อหน วยงานต างๆ สั่ งมาถึ ง ๑๕๐ กล องต อวั น แต ถ าวั นไหนว าง เขาก็ จะมี โอกาสได ออกมาอยู ที่ หน าร านกั บคนอื่ นๆ รายได ที่ มาจากคาเฟ นี้ ส วนหนี่ ง

จะนำไปสนั บสนุ นการเรี ยนการสอนที่ ศู นย พั ฒนาการ เด็ กพิ เศษต อไป หลั งจากเลิ กเรี ยนตอนบ ายสามโมงครึ่ ง ปกรณ จะรี บวิ่ งลงไปเปลี่ ยนเสื้ อผ าเตรี ยมตั วไปซ อมกี ฬากั บ พี่ ๆ เพื่ อนๆ ถึ งแม เด็ กๆ ที่ โรงเรี ยนจะมี หลากหลาย วั ย แต ก็ ไม มี การแบ งแยกรุ นพี่ กั บรุ นน อง ทุ กคนจะคอย ดู แลซึ่ งกั นและกั น เด็ กชายชอบเล นกี ฬาหลากหลายชนิ ด ไม ว าจะเป นว ายน้ ำ เตะบอล เล นบาส แต ที่ เก งกาจที่ สุ ด เห็ นจะเป นเรื่ องวิ่ ง เพราะแม ว าจะเป นน องเล็ กที่ สุ ด ในกลุ มแต ฝ มื อการวิ่ งระดั บตั วแทนโรงเรี ยนไปแข งขั น กี ฬาแห งชาติ สำหรั บคนพิ การระหว าง ๙๓ โรงเรี ยน ที่ จั งหวั ดนครราชสี มา ได เหรี ยญทองกั บเหรี ยญเงิ น ติ ดมื อกลั บบ านมาอวดแม ด วย อุ ไรเห็ นพั ฒนาการหลายอย างของลู กชายตั้ งแต เข าเรี ยนที่ ศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษพระมหาไถ ผ านไป เพี ยงอาทิ ตย สองอาทิ ตย จากเด็ กที่ ไม ชอบไปโรงเรี ยน กลายเป นเด็ กร าเริ ง กล าพู ด กล าแสดงออก คุ ณแม อุ ไร สั งเกตว าการไปโรงเรี ยนทำให น องปกรณ มี แรงผลั กดั น ที่ อยากจะพั ฒนาตั วเอง เวลากลั บบ านมา สิ่ งที่ เธอ จะได ยิ นจากลู ก คื อคำพู ดที่ ว า “แม เพื่ อนคนนี้ เก งจั ง ปกรณ อยากเก งแบบนี้ บ าง” ยิ่ งช วงที่ ไปซ อมวิ่ งแรกๆ เด็ กชายจะมี ไอดอลชื่ อพี่ ป อม เป นนั กกี ฬาที่ แข งแล ว ได รางวั ล พี่ ป อมจะคอยบอกปกรณ เสมอว า “น องต อง กิ นนมเยอะๆ นะ” น องปกรณ ก็ จะเชื่ อ และทำตาม เพราะอยากเก งเหมื อนพี่ ป อม ป ดเทอม เวลากลั บไปเยี่ ยมครอบครั วที่ สกลนคร ตากั บยายก็ จะชมเสมอว าน องปกรณ กลายเป นเด็ ก ที่ มี สั มมาคารวะ ไหว ผู ใหญ รู จั กอ อนน อมถ อมตน อุ ไรนึ กดี ใจเสมอที่ เธอได พาลู กชายเข ามาเรี ยนที่ นี่ ที่ ที่ สามารถ “สอนให คนไม รู เรื่ องให กลายเป นคนที่ รู เรื่ องได ”

การเข ามาเรี ยนที่ ศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษ พระมหาไถ แห งนี้ ไม ได ทำให ชี วิ ตของน องปกรณ เปลี่ ยน ไปเพี ยงคนเดี ยวเท านั้ น แต ชี วิ ตของคุ ณแม อุ ไรก็ เปลี่ ยน ไปด วย เพราะได พบปะกั บผู ปกครองคนอื่ นๆ ได เล าสู กั นฟ ง เจอพ อแม หั วอกเดี ยวกั น ป จจุ บั นน องปกรณ อายุ ๑๔ ป ชอบไปโรงเรี ยนมากจนคุ ณแม อุ ไรถึ งกั บ ออกปากว า “ไม มี วั นไหนที่ เขาจะไม อยากไป” ถึ งแม ว าคนส วนใหญ จะมองว าปกรณ เป นเด็ กที่ ไม ปกติ ไม สามารถใช ชี วิ ตปกติ เหมื อนคนทั่ วไป แต ถ าหากมองจากมุ มของอุ ไร มุ มของแม ที่ คลุ กคลี กั บลู กชายอยู ตลอด จะพบว าถ ามองข ามลั กษณะ ภายนอกที่ ปกรณ พู ดช า และกล ามเนื้ อไม แข็ งแรง เขาก็ มี สิ่ งอื่ นๆ เหมื อนเด็ กทั่ วๆ ไป ชอบเล นกี ฬา มี ไอดอล ความจำดี ชอบอยู กั บเพื่ อน ชอบเหล สาว ฯลฯ เพี ยงแค ทุ กคนจะต องให โอกาสเด็ กเหล านี้ ได รู จั ก และค นหาตั วเองเหมื อนเด็ กคนอื่ นๆ เพี ยงแค อาจจะ ใช เวลาและต องมี การดู แลเป นพิ เศษในขั้ นแรก เมื่ อได รั บการฟ นฟู ที่ เหมาะสมแล ว เด็ กๆ อย างปกรณ ก็ จะ เติ บโตกลายเป นผู ใหญ คุ ณภาพที่ สร างประโยชน ให สั งคมได ไม แพ คนอื่ นๆ

อาจารย สุ เมธ พลคะชา ผู จั ดการศู นย พั ฒนาการ เด็ กพิ เศษพระมหาไถ กล าวว า “ศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษ พระมหาไถ เป นหนึ่ งในพื้ นที่ เล็ กๆ ที่ ให ทั้ งโอกาสและ เวลา ซึ่ งนั บว าเป นส วนสำคั ญให เด็ กเหล านี้ ได ค นพบ และพั ฒนาตนเอง “ที่ นี่ ไม ได สอนด วยหลั กสู ตรแกนกลางเพื่ อ พั ฒนาเด็ กแบบ ‘ยกโหล’ แต ปรั บการเรี ยนการสอน ให เข ากั บความต องการของเด็ กๆ แต ละคน ควบคู ไป กั บการสอนให เด็ กรู จั กจั ดการกั บอารมณ และปรั บตั ว เข าหาสั งคม” สำหรั บเด็ กๆ ที่ นี่ เป นเสมื อนโรงเรี ยนที่ อบอุ น มี คุ ณครู ที่ เข าใจในสิ่ งที่ พวกเขาเป นและคอยสนั บสนุ น ในสิ่ งที่ พวกเขาอยากทำ มี เพื่ อนๆ ที่ กอดคอกั นวิ่ งเล น มี ผู ใหญ ใจดี ที่ พร อมจะช วยเหลื อตลอด แต สิ่ งสำคั ญ ที่ เด็ กๆ เหล านี้ ยั งต องการอยู คื อ พี่ ๆ ที่ สามารถ แบ งป นเวลามาสอนวิ ชาทั กษะเฉพาะต างๆ ที่ จะ เป นอาวุ ธสำคั ญติ ดตั วเด็ กๆ ต อไป สิ่ งที่ เด็ กๆ เหล านี้ ต องการจึ งไม ใช ความเห็ นใจ เงิ นบริ จาค หรื อของเล นมากมายเท านั้ น แต เป นโอกาส เพื่ อให พวกเขาได เรี ยนรู ตามความฝ น เสริ มสร างความรู เป นอาวุ ธแหลมคมที่ ติ ดตั ว และแสดงศั กยภาพที่ ไม ได ด อยไปกว าใครๆ โอกาสนี้ จะนำไปสู การยอมรั บว า เด็ กๆ พิ เศษเหล านี้ ก็ สามารถดำเนิ นชี วิ ตได โดยไม ถู ก แบ งแยกออกจากคนอื่ นๆ ในสั งคม

อ.สุ เมธ พลคะชา ผู จั ดการศู นย พั ฒนาการ เด็ กพิ เศษ พระมหาไถ เน นการเรี ยนการสอน ที่ ปรั บให เข ากั บ ความต องการของเด็ ก

บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) มอบเครื่ องคอมพิ วเตอร โน ตบุ กจำนวน ๒๐ เครื่ อง และเงิ นสนั บสนุ นมู ลนิ ธิ คุ ณพ อเรย เพื่ อจั ดซื้ อ อุ ปกรณ ที่ จำเป นในห องปฏิ บั ติ การคอมพิ วเตอร ณ ศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษ พระมหาไถ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เด็ กพิ เศษเป นเด็ กที่ มี ศั กยภาพที่ จะเรี ยนรู และสมควรได รั บโอกาสไม ต างจากคนอื่ นๆ บริ ษั ทเอสโซ เล็ งเห็ นถึ งความสำคั ญในเรื่ องนี้ จึ งได เข ามาสนั บสนุ นและช วยเหลื อเด็ กๆ โดยได มอบโน ตบุ กจำนวน ๒๐ เครื่ อง เพื่ อนำมาประยุ กต ใช กั บการเรี ยนการสอน ของศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษ เพื่ อให เกิ ด ประโยชน ทางการเรี ยนรู แก เด็ กๆ มากที่ สุ ด “ ” “

คุ ณมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล ผู จั ดการฝ ายกิ จกรรมองค กร และรั ฐกิ จสั มพั นธ

เอสโซ สนั บสนุ นมู ลนิ ธิ คุ ณพ อเรย อย างต อเนื่ อง เริ่ มจากโครงการซ อมโน ตบุ ก เพราะเด็ กที่ มู ลนิ ธิ เอง มี ความเชี่ ยวชาญในการซ อมคอมพิ วเตอร และยั ง เป นการใช เวลาว างให เกิ ดประโยชน และสร างรายได ด วย จากนั้ นเอสโซ ช วยพั ฒนาห องซ อมให ใหม เพื่ ออำนวยความสะดวกให ผู ที่ ต องใช รถเข็ นในการ ทำงาน แล วจึ งต อยอดด วยการมอบคอมพิ วเตอร สำหรั บห องคอมพิ วเตอร ใหม ซึ่ งการมอบ คอมพิ วเตอร โน ตบุ กในครั้ งนี้ จะช วยให มี สื่ อการเรี ยน การสอนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น รวมทั้ งให เด็ กๆ ได มี การฝ กอาชี พไปพร อมกั น

คุ ณอิ ศรา สุ นทรวิ ภาต ที่ ปรึ กษากิ จกรรมองค กร และรั ฐกิ จสั มพั นธ

ชนากานต กิ ตติ จารุ จิ ตต ริ นลดา อุ ดมมั งกร

History & Culture

ป วย อึ๊ งภากรณ

Centennial Anniversary of Dr. Puey Ungphakorn On November 18, 2015, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) joined in the celebration of Professor Dr. Puey Ungphakorn’s Centennial Anniversary in 2016, naming him a key world figure for his contribution in education, social science and humanity. Puey was recognized as the governor of the Bank of Thailand and the rector of Thammasat University. During World War II, he was one of the Free Thai Movement members who were against the government policy, siding with Japan. “Khem Yenying” was his code name.

Ǩ¹Ò ÇÃÃÅÂÒ§¡Ù Ã

ชื่ อของเขาถู กกล าวขานซ้ ำๆ ในช วงป ที่ ผ านมา “ป วย อึ๊ งภากรณ ” ชายผู นี้ ทำให เรานึ กถึ งเสี ยงยกย องสรรเสริ ญ ความดี ความงาม ความซื่ อตรงของเขา และชี วิ ตที่ พลิ กผั นในเส นทางการเมื อง ท านได รั บรางวั ลแมกไซไซ สาขาบริ การสาธารณะ ในป พ.ศ. ๒๕๐๘ ล าสุ ดเมื่ อวั นที่ ๑๘ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๕๘ องค การการศึ กษา วิ ทยาศาสตร และ วั ฒนธรรมแห งสหประชาชาติ (ยู เนสโก) ได ยกย อง ให ท านเป นบุ คคลสำคั ญของโลก ในโอกาสฉลอง ครบรอบ ๑๐๐ ป ชาตกาล เมื่ อวั นที่ ๙ มี นาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บทบาทสำคั ญของป วยที่ คนทั่ วไปจดจำได ดี คื อ การทำงานในฐานะผู ว าการธนาคารแห งประเทศไทย และการดำรงตำแหน งอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร แต อี กบทบาทหนึ่ งในวั ยหนุ มซึ่ งเป นที่ จดจำไม แพ กั นคื อการเป น สมาชิ กขบวนการเสรี ไทย ในป พ.ศ. ๒๔๘๑ หลั งสำเร็ จการศึ กษาปริ ญญาตรี ทางกฎหมายและการเมื อง โดยเป นนั กศึ กษารุ นแรก ของมหาวิ ทยาลั ยวิ ชาธรรมศาสตร และการเมื อง ป วยสอบชิ งทุ นรั ฐบาลได ไปเรี ยนระดั บปริ ญญาตรี สาขาวิ ชาเศรษฐศาสตร และการคลั ง ที่ London School of Economics & Political Science หรื อ LSE แห งมหาวิ ทยาลั ยลอนดอน สหราชอาณาจั กร เมื่ อเรี ยนจบด วยเกี ยรติ นิ ยมอั นดั บหนึ่ ง คะแนน สู งสุ ด ในป พ.ศ. ๒๔๘๕ ทำให ได รั บทุ นลี เวอร ฮู ล ม (Leverhulme Studentship) ศึ กษาต อปริ ญญาเอกทาง เศรษฐศาสตร ที่ LSE ได เลยโดยไม ต องศึ กษาปริ ญญาโท ก อน แต เนื่ องด วยขณะนั้ นเกิ ดสงครามโลกครั้ งที่ ๒ ทำให ป วยต องพั กการเรี ยนและโดดเข าสู อาชี พทหาร ชั่ วคราว

ป วย อึ๊ งภากรณ กั บคณะเสรี ไทยในอั งกฤษ ถ ายที่ กรุ งเทพป ๒๕๓๐ ที่ บ านนายประจิ ตร (กั งศานนท ) ยศสุ นทร

เดิ นหน าสู กองทั พอั งกฤษ ในช วงสงครามโลกครั้ งที่ สอง ป วยสมั ครเข าเป น ทหารในกองทั พอั งกฤษ เมื่ อเดื อนสิ งหาคม ๒๔๘๕ โดยยั งยึ ดถื อสั ญชาติ ไทยอยู ตอนนั้ นไทยทำสั ญญา เป นพั นธมิ ตรกั บญี่ ปุ นแล ว นั บว าเป นเรื่ องแปลกอยู ไม น อย

ส วนนั กเรี ยนเคมบริ ดจ ตอนนั้ นมี นายเสนาะ ตั นบุ ญยื น, นายเสนาะ นิ ลกำแหง, ม.ล.จิ รายุ นพวงศ , นายยิ้ มยล แต สุ จิ , ม.จ.ภี ศเดช รั ชนี เป นต น ซึ่ งนาย เสนาะ ตั นบุ ญยื น นี้ เองที่ เป นตั วตั้ งตั วตี คอยส งข าวให คนในกลุ มและเป ดห องพั กให ใช เป นที่ ประชุ มอยู เสมอ จากนั้ นเมื่ อนายเสนาะเขี ยนจดหมายเล าสถานการณ ในอั งกฤษไปยั ง ม.ร.ว.เสนี ย ปราโมช ให ทราบ ทำให ม.ร.ว.เสนี ย ส ง นายมณี สาณะเสน เป นผู แทนมาที่ ลอนดอน จากนั้ นนายมณี จึ งได เป ดสำนั กงานเสรี ไทยที่ โรงแรมบราวน ในลอนดอนและติ ดต อกั บเจ าหน าที่ รั ฐบาลอั งกฤษ แต มี เหตุ ติ ดขั ดเรื่ อยมา อาจเพราะ ความไม ไว เนื้ อเชื่ อใจที่ ไทยทำสั ญญากั บญี่ ปุ นแล ว จนที่ สุ ดเมื่ อเสรี ไทยแสดงให เห็ นเจตนาที่ จะไม กลั บ ประเทศจนกว าศึ กจะสงบและเจตนาที่ จะรั บใช ประเทศ ไทยด วยการเป นอาสาสมั ครในกองทั พอั งกฤษโดย ไม เลื อกงานแล ว รั ฐบาลอั งกฤษจึ งรั บคนไทย ๓๖ คน เข ารั บราชการเป นพลทหาร เมื่ อวั นที่ ๗ สิ งหาคม ๒๔๘๕ แต ระบุ ว านี่ ไม ใช การรั บรองเป นรั ฐบาลนอก ประเทศ ในสถานการณ เช นนี้ เมื่ อเสรี ไทยในอั งกฤษได รั บ อนุ ญาตให เข าเป นทหารจึ งต องเป นทหารของกองทั พ อั งกฤษและสวมใส เครื่ องแบบของกองทั พอั งกฤษและ อยู ในหน วย “Pioneer Corps” หรื อที่ รู กั นว าเป นหน วย ทหารรั บใช เช นเดี ยวกั บชนชาติ ศั ตรู อื่ นๆ ที่ เข าเป นทหาร และเพื่ อความสะดวกในการทำงานใต ดิ นจึ งมี ชื่ อจั ดตั้ ง ที่ เรี ยกกั น ซึ่ งชื่ อจั ดตั้ งของป วยก็ คื อ “นายเข ม เย็ นยิ่ ง” ภารกิ จในสนามรบ เมื่ อเข ารั บราชการและผ านงานในหน วยทหาร รั บใช สั กพั กแล ว เสรี ไทยสายทหารในอั งกฤษก็ ถู กย าย ไปหน วยที่ มี การฝ กรบ อ านแผนที่ เรี ยนรู ยุ ทธวิ ธี รบ แบบกองโจรและถู กส งไปฝ กอบรมที่ บอมเบย ประเทศ อิ นเดี ย โดยส วนหนึ่ งถู กส งไปทำงานฝ ายสื่ อสาร ที่ นิ วเดลี ในป ๒๔๘๖ ป วยใช เวลาเป นป ในการฝ กอบรมยุ ทธวิ ธี ด านต างๆ ในหลายเมื องของอิ นเดี ย จนพฤศจิ กายน ๒๔๘๖ เมื่ อผ านการฝ กวิ ธี ขึ้ นบกโดยเรื อดำน้ ำที่ ทริ งโกมาลี เกาะลั งกาแล ว ป วย พร อมนายสำราญ วรรณพฤกษ และนายประทาน เปรมกมล ลงเรื อดำน้ ำเพื่ อจะมา ขึ้ นฝ งที่ ตะกั่ วป า จ.พั งงา แต เมื่ อมาถึ งแล วลอยลำคอย อยู หนึ่ งสั ปดาห กลั บไม ได สั ญญาณติ ดต อจากฝ งที่ มา คอยรั บ จึ งต องเดิ นทางกลั บลั งกา

ป วย อึ๊ งภากรณ ร วมกั บคนไทยในอั งกฤษ รวม ๓๖ คน

สมั ครเข าเป นทหาร ในกองทั พอั งกฤษ ระหว างสงครามโลก ครั้ งที่ ๒

เหตุ เพราะเวลานั้ นรั ฐบาลไทยเรี ยกตั วคนไทยที่ อยู ในสหรั ฐอเมริ กาและสหราชอาณาจั กรกลั บประเทศ แต มี คนจำนวนหนึ่ งที่ ไม ยอมกลั บ แม จะมี คำขู จาก รั ฐบาลว า ผู ที่ ไม กลั บประเทศตามคำสั่ งจะถู กถอน สั ญชาติ อย างไรก็ ตาม กลุ มคนที่ ไม ยอมกลั บประเทศ ซึ่ งเรี ยกตั วเองว า เสรี ไทย ก็ ยั งดื้ อแพ งถื อสั ญชาติ ไทย ต อไป กลุ มเสรี ไทยในเวลานั้ นเป นการรวมตั วของกลุ มคน ที่ ไม เห็ นด วยกั บนโยบายประกาศสงครามต อต าน สหรั ฐอเมริ กาและสหราชอาณาจั กรของ จอมพล ป. พิ บู ลสงคราม นายกรั ฐมนตรี ในขณะนั้ น จึ งรวมตั วกั นขึ้ น เพื่ อดำเนิ นการเคลื่ อนไหวต อต านญี่ ปุ น เสรี ไทย แบ งออกเป น ๓ กลุ มด วยกั น ๑.กลุ มใน ประเทศ นำโดย นายปรี ดี พนมยงค ที่ ขณะนั้ นดำรง ตำแหน งเป นรั ฐมนตรี คลั ง ๒.กลุ มคนไทยในสหรั ฐอเมริ กา นำโดย ม.ร.ว.เสนี ย ปราโมช ขณะนั้ นเป นเอกอั ครราชทู ต ไทยประจำกรุ งวอชิ งตั น ดี .ซี . ซึ่ งเป นผู ประกาศนโยบาย เป นอิ สระไม ขึ้ นกั บรั ฐบาลไทย ๓.กลุ มคนไทยในอั งกฤษ นำโดยนั กเรี ยนไทยในมหาวิ ทยาลั ยเคมบริ ดจ หลั งจากที่ มี ข าวว ารั ฐบาลไทยประกาศสงครามกั บ อั งกฤษแล ว ก็ เกิ ดความเคลื่ อนไหวในหมู นั กเรี ยน เคมบริ ดจ เป นที่ แรก เคมบริ ดจ จึ งเป นแหล งรวบรวม นั กเรี ยนไทยในที่ ต างๆ ที่ อยู กั นอย างกระจั ดกระจาย ให มารวมกั น รวมถึ ง ป วย อึ๊ งภากรณ ด วย

กองกำลั ง ๑๓๖ รวมพลที่ กรุ งเทพฯ ป ๒๔๘๘

“ข าพเจ ายั งมี ความรู สึ กจำได อยู ข อหนึ่ งคื อ เมื่ อส องกล องดู ฝ งไทยจากเรื อใต น้ ำนั้ น ข าพเจ าจำได ว าได เห็ นแผ นดิ นอั นเป นที่ รั กของเราสวยงามมาก หาดทรายขาวและมี กระท อมหาปลาอยู มี ต นไม เป น อั นมาก ตำบลที่ เราตั้ งใจจะขึ้ นบกนั้ นรู สึ กว าเปลี่ ยว อยู มาก ข าพเจ าไม เคยไปตำบลนั้ นเลย แต ยั งรู สึ กว า ที่ นั่ นเป นแผ นดิ นที่ รั กของเรา และมี คนร วมชาติ ที่ รั ก ของเราอาศั ยอยู ” ภารกิ จต อมา ป วยได รั บมอบหมายให ลั กลอบ เข าเมื องโดยการกระโดดร มพร อมเครื่ องรั บส งวิ ทยุ โดยมี หน าที่ คื อ รั กษาตั วให รอด, ดั กฟ งทางวิ ทยุ กั บ กองทั พรั บคนที่ จะมาโดดร มในภายหลั ง และติ ดต อ กั บฝ ายต อต านในประเทศ ในเดื อนมี นาคม ๒๔๘๗ เสรี ไทยทั้ งสามคน กระโดดร มลงที่ ทุ งนาใกล หมู บ านแห งหนึ่ งใน จ.ชั ยนาท ผิ ดจากเป าหมายที่ ต องไปลงในป า ทั้ งสามถู กเจ าหน าที่ ไทยจั บกุ ม โดยตั้ งข อหาว าทรยศชาติ และทำจารกรรม ก อนจะถู กนำตั วเข ากรุ งเทพฯ และได รั บความช วยเหลื อ จากเสรี ไทยที่ เป นตำรวจและได เข าพบนายปรี ดี พนมยงค จากนั้ นทำให เสรี ไทยเริ่ มส งวิ ทยุ ติ ดต อกองทั พอั งกฤษ ในอิ นเดี ยได ทหารจากอั งกฤษและสหรั ฐจึ งปฏิ บั ติ งาน ในไทยได สะดวกขึ้ น เมื่ อสงครามยุ ติ ป วยมี ตำแหน งพั นตรี ในกองทั พ อั งกฤษได ถู กส งตั วไปร วมกั บคณะผู แทนไทยเพื่ อเจรจา การทหารและการเมื องกั บอั งกฤษที่ เมื องแคนดี ศรี ลั งกา ๒ ครั้ ง ต อมามหาวิ ทยาลั ยลอนดอนที่ ให ทุ นศึ กษา ปริ ญญาเอกแก เขาได ติ ดต อไปยั งกองทั พอั งกฤษให

ปลดป วยจากราชการทหารเร็ วเป นพิ เศษเพื่ อศึ กษาต อ ป วยเดิ นทางกลั บอั งกฤษโดยผ านเมื องกั ลกั ตตา แต ได รั บคำสั่ งสุ ดท ายในฐานะเสรี ไทยว า ให ไปร วมกั บ นายทหารเสรี ไทยจากสหรั ฐที่ กั ลกั ตตาเพื่ อถวายอารั กขา แด สมเด็ จพระเจ าอยู หั วอานั นทมหิ ดลและพระอนุ ชา ซึ่ งเสด็ จประทั บแรมอยู ณ ที่ นั้ น จากประเทศสวิ ตเซอร - แลนด จะเสด็ จกลั บประเทศไทย “ผมได ปฏิ บั ติ หน าที่ ด วยความยิ นดี ก อนที่ จะถอด เครื่ องแบบพั นตรี กลั บคื นเป นนั กเรี ยนในมหาวิ ทยาลั ย ลอนดอนอี กสามป ” ป วยกล าวถึ งเหตุ การณ ครั้ งนั้ น นั่ นเป นภารกิ จสุ ดท ายในฐานะทหาร ก อนที่ จะ กลั บไปศึ กษาปริ ญญาเอกที่ มหาวิ ทยาลั ยลอนดอน เขาใช เวลาทำวิ ทยานิ พนธ อยู ๓ ป ก อนจะกลั บเมื อง ไทยในป ๒๔๙๒ เพื่ อมาเป นข าราชการด านเศรษฐกิ จ และการคลั งที่ สำคั ญหลายตำแหน ง จนถื อตำแหน ง สุ ดท ายทางราชการคื ออธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร การปรากฏตั วอี กครั้ งของ ‘นายเข ม เย็ นยิ่ ง’ ป วยเลื อกที่ จะหวนกลั บมาใช ชื่ อจั ดตั้ ง นายเข ม เย็ นยิ่ ง อี กครั้ ง เมื่ อ จอมพลถนอม กิ ตติ ขจร ทำการ รั ฐประหารตั วเองในเดื อนมิ ถุ นายน ๒๕๑๔ ขณะนั้ นเขาลาออกจากตำแหน งผู ว าการธนาคาร แห งประเทศไทย มารั บตำแหน งคณบดี คณะเศรษฐ- ศาสตร มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร และอยู ระหว างลาไป เป นอาจารย พิ เศษและทำวิ จั ยที่ มหาวิ ทยาลั ยเคมบริ ดจ สหราชอาณาจั กร

จดหมายของ นายเข ม เย็ นยิ่ ง โดยลงชื่ อ ป วย อึ๊ งภากรณ

"...ได โปรดเร งรั ดให มี กติ กาหมู บ านขึ้ นเถิ ด โดยเร็ วที่ สุ ด ในกลางป ๒๕๑๕ นี้ หรื ออย างช าก็ อย า ให ข ามป ไป โปรดอำนวยให ชาวบ านไทยเจริ ญมี สิ ทธิ เสรี ภาพตามหลั กประชาธรรม สามารถเลื อกตั้ ง สมั ชชาขึ้ นโดยเร็ ว..." เป นอี กครั้ งในการเรี ยกคื นอธิ ปไตยของ นายเข ม เย็ นยิ่ ง ผู ยื นมั่ นคงอยู บนหลั กการ แน นอนว าเมื่ อสร าง ความไม พอใจให ผู มี อำนาจย อมหมายถึ งความสั่ นคลอน ในตำแหน งหน าที่ รวมไปถึ งความปลอดภั ยในชี วิ ต จดหมายฉบั บนั้ นทำให ป วยต องยื ดเวลาสอนที่ มหาวิ ทยาลั ยเคมบริ ดจ ออกไปอี กหนึ่ งป แต เสี ยงข มขู ก็ ยั งไม หยุ ดจนเขาต องตั ดสิ นใจลาออกจากตำแหน ง คณบดี คณะเศรษฐศาสตร ขณะที่ ตั วยั งอยู ต างแดน แม จำเป นต องออกจากงานที่ รั กแต ป วย อึ๊ งภากรณ ก็ เดิ นกลั บมาสู รั้ วธรรมศาสตร อี กครั้ งอย างสง าผ าเผย ในตำแหน ง อธิ การบดี หลั งเหตุ การณ ๑๔ ตุ ลาคม ๒๕๑๖ ผ านไปแล ว และสานต องานด านการศึ กษา ที่ เขามุ งมั่ น เป นอี กมุ มของชายที่ ชื่ อ ป วย อึ๊ งภากรณ ผู ใช ชี วิ ตตั้ งมั่ นอยู บนความเชื่ อในความถู กต อง ไม ยอม บิ ดพลิ้ วแม อำนาจอื่ นใดพยายามกล้ ำกลายให หั กโค น

จดหมายจั่ วหั วว า “จดหมายของนายเข ม เย็ นยิ่ ง เรี ยนนายทำนุ เกี ยรติ ก อง ผู ใหญ บ านไทยเจริ ญ” โดยลงชื่ อป วย อึ๊ งภากรณ แต แรกจดหมายฉบั บนี้ จ าหน าซองถึ งจอมพลถนอม โดยตรง แต เมื่ อไม มี ปฏิ กิ ริ ยาใดตอบกลั บ ป วยจึ งส ง จดหมายฉบั บนี้ ตี พิ มพ เป นจดหมายเป ดผนึ ก “นายกรั ฐมนตรี ที่ มี ความเมตตาแก ผมมากที่ สุ ด ในตอนที่ ผมรั บราชการ คื อ จอมพลถนอม กิ ตติ ขจร ท านผู นี้ นอกจากจะร วมเรี ยนในวิ ทยาลั ยป องกั น ราชอาณาจั กรโดยท านเป นหั วหน าชั้ นแล ว ท านยั งให ความไว วางใจผมเป นพิ เศษ ระหว างที่ ท านเป นรอง นายกรั ฐมนตรี อยู มี เรื่ องอะไรเกี่ ยวกั บตั วผมท านก็ ช วย แก ให มี งานสำคั ญบางชิ้ นที่ คณะรั ฐมนตรี จะมอบหมาย ให ใครทำ ท านก็ มั กจะเสนอชื่ อผม ความสั มพั นธ ทาง ส วนตั วระหว างท านกั บผมก็ เป นไปอย างสนิ ทสนม ฉะนั้ นที่ ผมได เขี ยนจดหมายนายเข ม เย็ นยิ่ ง ไปท วง ท านเมื่ อทำ ‘การปฏิ วั ติ ’ ในพ.ศ. ๒๕๑๔ นั้ น ผมเขี ยน ด วยความหวั งดี ต อท านและได จ าหน าซองมี หนั งสื อ นำถึ งท านโดยตรง แจ งให ทราบแน ชั ดว าจดหมายนี้ มาจากผม ต อเมื่ อท านไม มี ปฏิ กิ ริ ยาตอบแต อย างใด ผมจึ งนำเอาจดหมายนี้ ออกตี พิ มพ เป นจดหมายเป ด ผนึ ก” และข อความในจดหมายที่ น าจะสร างความ ไม พอใจให ผู มี อำนาจ และถู กกล าวถึ งซ้ ำจนถึ งวั นนี้ ก็ คื อ

ระหว างเป น อาจารย พิ เศษที่ มหาวิ ทยาลั ยเคมบริ ดจ ป ๒๕๑๕

ขอเชิ ญท านผู อ านวารสารความรู คื อประที ป ร วมกั นรณรงค ลดการใช กระดาษ ด วยการแสดงความจำนง

รั บวารสารในรู ปแบบ e-magazine แทน ท านสามารถดู ตั วอย าง e-magazine ได ที่ http://www.esso.co.th/Thailand- Thai/PA/news_publications_prateep.aspx หากประสงค จะแสดงความจำนงกลั บมาที่ อี เมล

ภาพจากสมุ ดภาพอาจารย ป วย โดยสมาคมเศรษฐศาสตร ธรรมศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๓๑

thailand-public-affairs@exxonmobil.com โดยระบุ รายละเอี ยดของท านผู อ านดั งต อไปนี้ ชื่ อ___________________ นามสกุ ล_____________________

เลขสมาชิ ก___________________________ อี เมล ________________________________

วจนา วรรลยางกู ร ปริ ญญาตรี ด านนาฏศาสตร (ศิ ลปะการละคร) และปรั ชญา คณะอั กษรศาสตร มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร ป จจุ บั นเป นผู สื่ อข าว หน าประชาชื่ น หนั งสื อพิ มพ มติ ชน

หลั งจากนั้ น ท านจะได รั บแจ งผ านทางอี เมล ของท าน เมื่ อมี การเผยแพร วารสารฉบั บใหม ใน www.esso.co.th พร อมลิ้ งค ไปยั งวารสารฉบั บล าสุ ด แทนการรั บวารสารเป นเล ม

Prateep Paritas

โครงการเอสโซ พั ฒนา กลุ มอาชี พสตรี ในชุ มชน

โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ เป ดโครงการอาสาสมั ครสอนภาษา อั งกฤษ โรงเรี ยนวั ดแหลมฉบั ง ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย กรรมการ และผู จั ดการโรงกลั่ นน้ ำมั น บริ ษั ท เอสโซ ฯ ร วมด วยคณะผู บริ หาร พนั กงานจิ ตอาสา คณะครู และนั กเรี ยนโรงเรี ยนแหลมฉบั ง เป ดโครงการครู อาสาสมั คร สอนภาษา อั งกฤษครั้ งที่ ๑๔ โครงการจิ ตอาสาดั งกล าว เป ดโอกาสให พนั กงานที่ มี ความรู ภาษา อั งกฤษได มี ส วนร วมทำกิ จกรรมกั บชุ มชน โดยมี การสอนภาษาอั งกฤษให กั บนั กเรี ยน ชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ ๑ สั ปดาห ละ ๑ ชั่ วโมง ตลอดทั้ งป การศึ กษา จุ ดมุ งหมายคื อ พั ฒนา ทั กษะทางด านการพู ดและการฟ ง พร อมทั้ ง ให นั กเรี ยนได สนุ กกั บการใช ภาษาอั งกฤษ ในชี วิ ตประจำวั นมากขึ้ น

โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ สนั บสนุ นการต อเติ มห องสมุ ด ณ โรงเรี ยนวั ดแหลมฉบั ง

ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย กรรมการ และผู จั ดการโรงกลั่ นน้ ำมั น บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) พร อมด วย คณะผู บริ หารมอบอาคารห องสมุ ดและสื่ อ การเรี ยนรู ต างๆ แก โรงเรี ยนวั ดแหลมฉบั ง โดยมี นายวี รภั ทร สงวนทรั พย ผู อำนวยการ โรงเรี ยนวั ดแหลมฉบั ง เป นผู รั บมอบ เอสโซ เล็ งเห็ นว าการต อเติ มห องสมุ ด และการมอบสื่ อการเรี ยนรู ได แก คอมพิ วเตอร และหนั งสื อส งเสริ มการอ าน จะช วยพั ฒนาห องสมุ ดโรงเรี ยนวั ดแหลมฉบั ง ให มี ทรั พยากร เพี ยงพอต อ การศึ กษา ค นคว าของ นั กเรี ยน และบุ คคล ทั่ วไป

ด วยความมุ งมั่ นในการสร างอาชี พ อย างยั่ งยื นให กั บสมาชิ กในชุ มชนทั้ ง ๑๐ ชุ มชน ศู นย ฝ กอบรมอาชี พสตรี โครงการ เอสโซ พั ฒนาจึ งถื อกำเนิ ดขึ้ นตั้ งแต ป ๒๕๕๓ และดำเนิ นการฝ กอาชี พมาอย างต อเนื่ อง โดยในช วงไตรมาสที่ ๒ นี้ เราได จั ดฝ กอบรม การจั ดดอกไม สด และการจั บจี บผ า ณ ชุ มชนบ านอ าวอุ ดม หลั งจบโครงการ กลุ มสมาชิ กได รวมตั วกั นจั ดตั้ งกลุ มอาชี พ จั ดดอกไม จั บจี บผ า โครงการเอสโซ พั ฒนา ขึ้ นที่ ที่ ทำการชุ มชนบ านอ าวอุ ดม เพื่ อรั บ งานพิ ธี ต างๆ ถื อเป นอี กหนึ่ งความสำเร็ จ ของโครงการที่ สามารถสร างอาชี พ เพิ่ มพู น รายได ตอบสนองความต องการของชุ มชน ได อย างแท จริ ง ตามเป าประสงค ของ โครงการที่ ต องการสร างอาชี พให ชุ มชน อย างยั่ งยื น

‘เอสโซ เติ มรอยยิ้ ม’ มอบเครื่ องตรวจ คลื่ นไฟฟ าหั วใจให โรงพยาบาลน้ ำพอง จั งหวั ดขอนแก น นายยอดพงศ สุ ตธรรม (ที่ ๔ จากซ าย) กรรมการและผู จั ดการการตลาดขายปลี ก นำคณะผู บริ หารสถานี บริ การน้ ำมั นเอสโซ ทั่ วประเทศ พั นธมิ ตรทางธุ รกิ จ และสโมสร พนั กงานเอสโซ มอบเครื่ องตรวจคลื่ นไฟฟ า หั วใจ EKG มู ลค า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให แก นพ. วิ ชั ย อั ศวภาคย (ที่ ๒ จากซ าย) ผู อำนวยการโรงพยาบาลน้ ำพอง อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก น โดยมี วั ตถุ ประสงค มุ งช วยเหลื อ โรงพยาบาลในชุ มชนของ จ.ขอนแก น ซึ่ งยั งประสบป ญหาการขาดแคลนอุ ปกรณ การแพทย

เอสโซ สนั บสนุ นห องคอมพิ วเตอร สำหรั บเด็ กพิ เศษในมู ลนิ ธิ คุ ณพ อเรย

เอสโซ จั ดโครงการฝ กงานอย าง สร างสรรค เตรี ยมคนรุ นใหม สู ความ เป นมื ออาชี พ นั กศึ กษาในมหาวิ ทยาลั ยชั้ นป ที่ ๓ จำนวน ๒๙ คน เข าร วมโครงการ Esso Challenge 2016 – Innovative Internship ตั้ งแต วั นที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึ ง ๕ สิ งหาคม รวม ๑๐ สั ปดาห จุ ดเด นของโครงการ Esso Challenge คื อการมุ งเน นให นั กศึ กษานำทฤษฎี จาก มหาวิ ทยาลั ยมาลงมื อปฏิ บั ติ ตามสายที่ เรี ยน มาตามแผนกต างๆ และเพิ่ มพู นทั กษะอื่ นๆ ที่ จำเป นในการทำงาน เช น การบริ หารจั ดการ ภาวะความเป นผู นำ การทำงานร วมกั นเป น ที ม การพั ฒนาความคิ ดสร างสรรค เป นต น โดยมี คณะผู บริ หารและพี่ ๆ จากเอสโซ และ บริ ษั ทในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ลในประเทศไทย และวิ ทยากรที่ มี ชื่ อเสี ยงมากมายร วมกั นให ความรู นอกจากนี้ นั กศึ กษายั งมี โอกาสได สร างสรรค กิ จกรรมเพื่ อสั งคมขององค กร อี กด วย โครงการนี้ ออกแบบเพื่ อให นั กศึ กษา เหล านี้ ได ฝ กทั กษะและความพร อมที่ จะเข า สู โลกของการทำงานอย างเป นมื ออาชี พ

นายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล กรรมการ และผู จั ดการฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จ- สั มพั นธ และนายอิ ศรา สุ นทรวิ ภาต ที่ ปรึ กษา กิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) มอบ เครื่ องคอมพิ วเตอร โน ตบุ กจำนวน ๒๐ เครื่ อง พร อมเงิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ อสนั บสนุ น มู ลนิ ธิ คุ ณพ อเรย ในการจั ดซื้ ออุ ปกรณ ที่ จำเป นในห องปฏิ บั ติ การคอมพิ วเตอร ณ ศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษ พระมหาไถ มู ลนิ ธิ พระมหาไถ เพื่ อการพั ฒนาคน พิ การได จั ดตั้ ง “ศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษ พระมหาไถ ” ขึ้ น โดยรั บกลุ มบุ คคลพิ เศษ ที่ มี ความจำเป นต องได รั บการพั ฒนาเป น พิ เศษเข ารั บการพั ฒนา จั ดการศึ กษาและ ฝ กอาชี พ บริ ษั ทฯ ตระหนั กถึ งความสำคั ญ ของการพั ฒนาศั กยภาพของคนกลุ มนี้ จึ งได สนั บสนุ นกิ จกรรมดั งกล าวของมู ลนิ ธิ ฯ

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36

Powered by