Quarter 2/2016

งานสมโภช เจ าแม ลิ้ มกอเหนี่ ยว

ศาลเจ าแม ลิ้ มกอเหนี่ ยว หรื อศาลเจ าเล งจู เกี ยง เป นปู ชนี ยสถานเก าแก คู บ านคู เมื องของป ตตานี มาตั้ งแต โบราณ ตั้ งอยู บนถนนอาเนาะรู อำเภอเมื องป ตตานี มี หลั กฐานมาตั้ งแต รั ชสมั ยสมเด็ จพระมหาธรรมราชา แห งกรุ งศรี อยุ ธยา แม นจะผ านกาลเวลา ผ านยุ คสมั ย ความเปลี่ ยนแปลงมามากมาย แต ความศรั ทธาที่ ประชาชนมี ต อเจ าแม ลิ้ มกอเหนี่ ยวก็ ไม เคยเสื่ อมคลาย มาจนป จจุ บั น ใกล กั นกั บศาลเจ าแม ลิ้ มกอเหนี่ ยวยั งเป น ที่ ตั้ งของมั สยิ ดกรื อเซะ ซึ่ งมี ตำนานเล าขานที่ เกี่ ยวข อง กั นมาอย างยาวนาน วั ดช างให ราษฎร บู รณาราม วั ดเก าแก อายุ กว า ๓๐๐ ป ตั้ งอยู ในอำเภอโคกโพธิ์ เป นวั ดที่ หลวงปู ทวด พระเกจิ อาจารย ชื่ อดั งที่ คนไทยนั บถื อเคยจำพรรษาอยู ภายในวิ หารมี รู ปหล อเท าองค จริ งของหลวงปู ทวด ประดิ ษฐานให ผู คนสั กการะเพื่ อเป นสิ ริ มงคล หาดแฆแฆ นั บเป นชายหาดที่ สวยงามที่ สุ ดของ จั งหวั ดป ตตานี ตั้ งอยู ที่ ตำบลบ านน้ ำบ อ อำเภอปะนาเระ ชายหาดมี เม็ ดทรายละเอี ยดสี ทองทอดยาวขนานไปกั บ ทิ วสนและผื นป าเขี ยวขจี มี สวนหิ นที่ เป นเสมื อนสวน ประติ มากรรมธรรมชาติ รู ปทรงแปลกตา กระจายอยู ตามชายหาดเป นระยะๆ เหมาะสำหรั บเป นที่ ป กนิ ก พั กผ อนหย อนใจ

ป ตตานี เมื องงามสามวั ฒนธรรม ที่ ผสมผสานกั นระหว าง วั ฒนธรรมมุ สลิ ม ไทย จี น บนดิ นแดนที่ เคยรุ งเรื อง มาตั้ งแต สมั ยอาณาจั กรลั งกาสุ กะ ซึ่ งเป นอาณาจั กร เก าแก แห งหนึ่ งในอุ ษาคเนย เมื่ อมาถึ งป ตตานี นั กท องเที่ ยวมั กไม พลาดที่ จะมาเยี่ ยมชม มั สยิ ดกลางป ตตานี มั สยิ ดที่ มี สถาป ตยกรรม สวยงามตระการตาตั้ งอยู โดดเด นกลางเมื องป ตตานี สร างขึ้ นเพื่ อเป นศู นย กลางการประกอบศาสนกิ จของ ชาวไทยมุ สลิ ม จอมพลสฤษดิ์ ธนรั ชต ทำพิ ธี เป ดเมื่ อ พ.ศ. ๒๕๐๖ มี การออกแบบสถาป ตยกรรมแบบตะวั นตก รู ปทรงคล ายทั ชมาฮาลของอิ นเดี ย มี ยอดโดมขนาดใหญ อยู ตรงกลางและมี โดมบริ วารอยู ทั้ ง ๔ ทิ ศอย างสวยงาม

Powered by